تنظیم بیان ژن کلیدی ADS در مسیر بیوسنتز آرتمیزینین در ژنوتیپ های گونه Artemisia annua ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

بیماری مالاریا به وسیلة تک یاخته Plasmodium falsiparum ایجاد می‌شود. عامل بیماری به سلول‌های قرمز خون حمله کرده و آنها را تخریب می‌کند. امروزه مالاریا در بیش از یکصد کشور دنیا گزارش شده است. آرتمیزینین سسکوئی ترپنی است که از طریق دو مسیر ایزوپرنوید و موالونات در گیاه A. annua ساخته می‌شود. آرتمیزینین اکنون به عنوان یک داروی بسیار مؤثر و جدید کاربرد فراوانی پیدا کرده است. در این تحقیق شش ژنوتیپ
A. annua از نواحی مختلف استان گلستان جمع آوری شد. راه‌انداز ژن (راه‌انداز) کلیدی آمورفا داین سنتاز (ADS) مسیر بیوسنتز آرتمیزینین با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی عناصر تنظیمی PLANTcare، PLACE و TRANSFAC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه راه‌انداز با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی عناصر تنظیمی نشان داد که در راه‌انداز این ژن عناصر تنظیمی فراوانی برای پاسخ به تنش‌های غیرزیستی و هورمون‌های گیاهی وجود دارد. همچنین با استفاده از کتابخانه EST این گیاه دو عامل رونویسی محتمل شناسایی شد. سپس با کمک روش PCR زمان واقعی بیان ژن کلیدی (ADS) این مسیر و سه عامل رونویسی در ژنوتیپ‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عامل رونویسی WRKY نقش مهمتری نسبت به دو عامل رونویسی دیگر در تنظیم بیان ژنADS بازی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Expression Regulation of the Key Gene Amorpha-4, 11-Diene Synthase (ADS) of Artemisinin Biosynthesis Pathway in Different Iranain Artemisia annua Genotypes

نویسندگان [English]

  • Sajad Rashidi Monfared 1
  • Mohammadreza Naghavi 2
  • Bahman Yazdi Samadi 2
  • Houshang Alizade 3
  • Hassan Soltanlou 4
چکیده [English]

Amorpha-4, 11-Diene Synthase (ADS) gene is the first and important gene in artemisinin biosynthesis pathway that why for many researchers, the study of how to regulate of this gene is important. Transcription factors can change the expression rate of several genes simultaneously. In this study, six wild accessions of Artemisia annua, collected from Golestan province, were used. Many known transcription factors were identified by three cis-element databases PLATcare, TRANSFAC and PLACE in ADS promoter, such as many light-responsive elements, cis-acting regulatory element involved in the biotic and a biotic stress and Regulate MYB TFs involved in secondary metabolites. Phylogenetic tree of two new putative transcription factor of Artemisia annua showed a high similarity with other MYB family of transcription factors. In order to compare the genetic effects of different transcription factor, we used natural genetic potential, it means, different ecotypes with different genetic potential. In comparison of two plants 6 and 3, the results showed that the expression rate of three transcription factors were high, but the expression rate of ADS gene was low, it means, we cannot change the expression rate of ADS gene by over expressing of these transcription factor in plant 3. According to these result we can conclude that the promoter of ADS gene does not have necessary cis-element to load the transcription factors. In this reason, they could not change the expression rate of this gene however they are over expressed. Ecotype 3 and 4 had the lowest and highest expression rate of four genes, respectively. The result of comparison of different genes in different ecotypes showed that WRKY and puMYB1 transcription factors have more important role than puMYB2 transcription factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artemisinin
  • Real Time PCR and In silico.
  • transcription factor