اثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کلزا به صورت کشت دوم در اراضی شالیزاری

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

3 پژوهشگر مؤسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده

به منظور بررسی اثر غلظت و زمان محلول‌پاشی کود نیتروژن مکمل بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کلزا (هیبرید هایولا 401)، آزمایشی به صورت بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 88-1387 در مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا گردید. دو عامل غلظت محلول‌ حاوی کود نیتروژن خالص (از منبع اوره) در دو سطح (5 و 10 در هزار) و زمان محلول‌پاشی در هفت سطح: 1) محلول‌پاشی در مرحله 6 تا 8 برگی (کدهای 06/1 تا 08/1 کدبندی سیلوستر-برادلی و میکپیس)، 2) محلول‌پاشی در مرحله ساقه‌رفتن (کدهای 01/2 تا 03/2)، 3) محلول‌پاشی در مرحله قبل از گلدهی (کد 9/3)،
4) محلول‌پاشی در مرحله 6 تا 8 برگی + ساقه‌رفتن، 5) محلول‌پاشی در مرحله 6 تا 8 برگی+قبل از گلدهی، 6) محلول‌پاشی در مرحله ساقه‌رفتن + قبل از گلدهی، 7) محلول‌‌پاشی در مرحله 6 تا 8 برگی+ساقه‌رفتن+قبل از گلدهی، همراه با دو تیمار شاهد، بدون مصرف کود نیتروژن و کوددهی متداول خاکی به صورت در زمان کاشت، در زمان ساقه رفتن و قبل از گلدهی به میزان 180 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار منظور شدند. صفات گیاهی مورد ارزیابی شامل عملکرد دانه، میزان روغن، کارایی زراعی نیتروژن، کارایی مصرف نیتروژن، بازیافت ظاهری، کارایی فیزیولوژیک نیتروژن، شاخص برداشت نیتروژن، کارایی جذب نیتروژن و کارایی استفاده از نیتروژن بودند. نتایج نشان داد که بین غلظت‌های محلول‌پاشی و زمان‌های مصرف نیتروژن از نظر صفات مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری وجود داشت. محلول‌پاشی با غلظت 10 در هزار در مرحله ساقه‌رفتن + قبل از گلدهی بیشترین عملکرد دانه (7/4221 کیلوگرم در هکتار)، بالاترین کارایی زراعی (94/17 کیلوگرم بر کیلوگرم)، کارایی مصرف نیتروژن (45/23 کیلوگرم بر کیلوگرم) و شاخص برداشت نیتروژن (39/77 درصد) را دارا بود. محلول‌پاشی در غلظت 10 در هزار در هر سه مرحله، بیشترین بازیافت ظاهری و کارایی جذب نیتروژن را (به ترتیب با میانگین 71/70 درصد و 12/87 کیلوگرم بر کیلوگرم) داشتند. براساس نتایج این آزمایش به نظر می‌رسد که محلول‌پاشی کود نیتروژن مکمل در مراحل ساقه‌رفتن و گلدهی کلزا باعث تأمین نیاز کودی و کمک به افزایش محصول و کارآیی مصرف کود نیتروژن در این گیاه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Concentration and Time of Supplementary Nitrogen Fertilizer Application on Yield and NUE of Rapeseed (Brassica napus L.) as a Second Crop in Paddy Field

نویسندگان [English]

  • Pari Tosi Kehal 1
  • Masoud Esfahani 2
  • Mohammad ‌Rabiei 3
  • Babak Rabiei 2
چکیده [English]

The effect of concentration and time of supplementary nitrogen fertilizer spray application on grain yield and nitrogen use efficiency in rapeseed (Hyola401) as a second crop in paddy fields were evaluated in a field experiment conducted in randomized complete block design with 3 replications at Rice Research Institute of Iran (Rasht) in 2008. In this experiment two factors, concentration of solution containing nitrogen fertilizer (urea) at two levels (5 and 100.00) and application time in seven levels: 1-seedling stage at 6-8 leaves (1.06-1.08 Sylvester-Bradley and Makepeace coding system), 2: beginning of stem elongation (2.01-2.03), 3: pre-flowering (3.9), 4: 1.06-1.08 + 2.01-2.03, 5: 1.06- 1.08 + 3.9, 6: 2.01-2.03 + 3.9, 7: 1.06-1.08 + 2.01- 2.03 + 3.9, plus two control treatments a: zero nitrogen fertilizer b: conventional fertilization (180 kg.ha-1) at seed sowing, stem elongation and prior to flowering in equal rates. Plant characteristics (grain yield and oil content) were measured and nitrogen agronomic efficiency (NAE), nitrogen use efficiency (NUE), nitrogen apparent recovery fraction (NRF), nitrogen physiological efficiency (NPE), nitrogen harvest index (NHI), nitrogen uptake efficiency (UPE) and nitrogen utilization efficiency (UTE) were calculated. Results showed a significant difference between concentration and times of nitrogen spray application effect on grain yield, agronomic efficiency, and harvest index of nitrogen. Spray application of nitrogen (100.00) in 2.01- 2.03+3.9 stages (Treatment #6) produced the maximum grain yield (4221.7 kg.ha-1), agronomic efficiency (17.94 kg.kg-1), use efficiency (23.45 kg.kg-1) and harvest index (77.39%) of nitrogen. Spray application of nitrogen (100.00) at all growth stages produced the maximum Apparent recovery Fraction and uptake efficiency (70.71% and 87.12 kg.kg-1, respectively) of nitrogen. According to the results of the present experiment, it seems the spray application of supplementary nitrogen fertilizer at beginning of stem elongation and prior to flowering stages, may help to provide fertilizer needs and help to nitrogen fertilizer use efficiency and grain yield enhancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain yield
  • Nitrogen recovery efficiency
  • Nitrogen use efficiency
  • Rapeseed.