بررسی تأثیر روش‌های مختلف کاربرد باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای رقم اسپیدفید (Sorghum bicolor var. Speed feed).

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور بررسی اثر روش‌های مختلف کاربرد باکتری‌های محرک رشد بر رشد و عملکرد سورگوم علوفه‌ای رقم اسپیدفید، آزمایشی در سال 1388 در مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران واقع در منطقه کرج به اجرا درآمد. آزمایش با آرایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در این تحقیق از سویه‌های 87، 162، 169 باکتری Pseudomonas fluorescence و سویه‌های 34، 53 و 100 باکتری Pseudomonas putida استفاده شد و تأثیر روش‌های مختلف کاربرد باکتری در سه سطح تلقیح بذر، محلول‌پاشی و کاربرد توأم تلقیح بذر و محلول‌پاشی مورد بررسی قرار گرفت. صفات اندازه‌گیری شده شامل عملکرد علوفه، سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه بودند. نتایج نشان داد که در تمامی باکتری‌ها روش تلفیقی محلول‌پاشی و تلقیح بذر بالاترین عملکرد علوفه را تولید کرد. در واقع نتایج بیانگر وجود اثر افزایشی بین دو روش کاربرد محلول‌پاشی و تلقیح بذر بود و در میان باکتری‌های بکار رفته به ترتیب سویه‌های 100، 87 و 162 بالاترین عملکرد علوفه را تولید کردند. درمجموع استفاده از تمام باکتری‌ها در این تحقیق در مقایسه با تیمار شاهد عملکرد علوفه را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) Application Methods on Forage Production in Sorghum (Sorghum bicolor var. Speed feed)

نویسندگان [English]

  • Mahya Ansari Jovini 1
  • Mohammadreza Chaichi 2
  • Reza Keshavarz Afsahr 3
  • Seyed Mohammadreza Ehteshami 4
1
2
3
4
چکیده [English]

To evaluate the effect of different application methods of different strains of PGPR on sorghum forage production, a field experiment was conducted in Research Farm of College of Agriculture of University of Tehran in Karaj during 2009. The treatments were arranged factorially and the data was analyzed based on a complete block design with three replications. The treatments comprised of three Pseudomonas putida (strains:34, 53 and 100) and three Pseudomonas fluorescence (strains: 82, 162 and 169) which were applied either by seed inoculation, foliar spray application or integrated application (inoculation and foliar spray). The results showed that the integrated application over yielded the forage production over other application methods for all different bacteria strains. The results supported the synergistic effects of integrated application method on forage yield as well as leaf area, leaf dry weight and stem dry weight. The highest forage yield was obtained by bacteria strains of 87, 100 and 162 in integrated application method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foliar spray
  • Forage yield.
  • Pseudomonas bacteria
  • seed inoculation
  • Sorghum