تأثیر مدیریت کود نیتروژن بر شاخص های رشد و صفات کمی سه هیبرید ذرت دانه ای در شاهرود

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

3 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی کرج

چکیده

این تحقیق به منظور مطالعه اثر تقسیط کود نیتروژن بر شاخص‌های رشد و عملکرد سه هیبرید ذرت دانه‌ای در شاهرود اجرا شده است. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 1386 به اجرا در آمده است. کرت‌های اصلی شامل سه هیبرید ذرت (دبل‌کراس370، سینگل‌کراس447 و سینگل‌کراس499) و کرت‌های فرعی شامل شش تیمار تقسیط کود نیتروژن (تیمار کودی اول (N1): 45 در شروع کاشت و 135 نیتروژن کیلوگرم/ هکتار در هنگام گل‌دهی، (N2): شامل 90 نیتروژن کیلوگرم/ هکتار در شروع کاشت و 90 نیتروژن کیلوگرم/ هکتار هنگام گل‌دهی، (N3): به صورت 135 در شروع کاشت و 45 نیتروژن کیلوگرم/هکتار هنگام گل‌دهی، (N4): 45 در شروع کاشت، 5/67 سه هفته قبل از گل‌دهی و 5/67 نیتروژن کیلوگرم/ هکتار سه هفته بعد از گل‌دهی، (N5): 90 در هنگام کاشت، 45 سه هفته قبل از گل‌دهی و 45 نیتروژن کیلوگرم/ هکتار سه هفته بعد از گل‌دهی و (N6): شامل 135 در شروع کاشت، 5/22 سه هفته قبل از گل‌دهی و 5/22 نیتروژن کیلوگرم/ هکتار سه هفته بعد از گل‌دهی) بود. در مجموع در هر کرت 180 کیلوگرم نیتروژن خالص (392 کیلوگرم اوره در هکتار) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که N4 و هیبرید 499 دارای بیشترین میزان وزن خشک کل (TDM) بوده‌اند. بیشترین میزان شاخص سطح برگ (LAI) در N4 و هیبرید 447 مشاهده شده و در N6 بالاترین میزان سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت جذب خالص (NAR) به دست آمده است. در N3 بالاترین میزان سرعت رشد نسبی (RGR) حاصل شده است. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که برهمکنش هیبرید- تیمارهای کودی در صفت‌های عملکرد دانه در هکتار، تعداد بلال در بوته و وزن بلال در بوته از خود تفاوت معنی‌داری نشان داد. بطور کلی در آب و هوای شاهرود استفاده از هیبرید 499 به همراه تیمارهای کودی اول و چهارم پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nitrogen Fertilizer Management on growth indexes and Quantitative Characteristics of Three Hybrids of Grain Corn in Shahrood

نویسندگان [English]

  • Nafise sadat Rouzati 1
  • Ahmad Gholami 2
  • Hamidreza Asghari 2
  • Ahmad Bankesaz 3
1
2
3
چکیده [English]

This research has been done for studying the effect of split application of Nitrogen fertilizer on growth indexes and yield of three hybrids of grain corn in Shahrood. A split plot experiment based on randomized complete block design with four replications was carried out in 2007. Three hybrids of corn (double cross 370, single cross 447, single cross 499) were placed in main plots and split application of nitrogen which was containing the six treatments (N1: 45 Kg Nitrogen/ha in planting time, 135Kg Nitrogen/ha in flowering time, N2: 90 Kg Nitrogen/ha in planting time, 90 Kg Nitrogen/ha in flowering time, N3: 135 Kg Nitrogen/ha in planting time, 45 Kg Nitrogen/ha in flowering time, N4: 45 Kg Nitrogen/ha in planting time, 67.5 Kg Nitrogen/ha three weeks before flowering, 67.5 Kg Nitrogen/ha three weeks later flowering, N5: 90 Kg Nitrogen/ha in planting time, 45 Kg Nitrogen/ha three weeks before flowering, 45 Kg Nitrogen/ha three weeks later flowering, N6: 135 Kg Nitrogen/ha in planting time, 22.5 Kg Nitrogen/ha three weeks before flowering, 22.5 Kg Nitrogen/ha three weeks later flowering) were placed in sub plots. In total, in each treatment 180 Kg/ha pure Nitrogen (392 Kg/ha Nitrogen) has been used. Results show that hybrid of 499 and fourth fertilizer treatment has had the highest total dry matter (TDM). Also, the highest leaf area index (LAI) has been shown in hybrid of 447 and fourth fertilizer treatment and the highest crop growth rate (CGR) and net assimilation rate have been achieved in sixth fertilizer treatment. In third fertilizer treatment the highest relative growth rate (RGR) has been obtained. Analyses of data variance showed that hybrids had significant effect on grain yield in hectare, number of ear in bush and ear weight. Fertilizer treatments had significant effect on grain yield in hectare, number of ear in bush, ear weight, biological yield and weight of 100 grains. Also the effect of interaction of hybrid-fertilizer treatments has significant effect on grain yield in hectare, number of ear in bush and ear weight. The highest grain yield in hectare was shown in hybrid of 499 with first and forth fertilizer treatments. Based on obtained results, the highest number of single-ear bushes has been shown in hybrid of 499. The highest weight of ear was achieved in hybrid of 499 with first fertilizer treatment. Finally, in total, application of hybrid of 499 with first and forth fertilizer treatments is ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Growth indexes
  • Split Application of Nitrogen Fertilizer.
  • yield