اثر شرایط محیطی بر جوانه‌زنی و ذخیره‌سازی بذرهای اُزمک (Cardaria draba L.) در خاک

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

در این تحقیق اثر عوامل محیطی شامل روشنایی، دما، شوری، pH و همچنین اثر ذخیره‌سازی بذور در خاک بر جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای اُزمک در شرایط آزمایشگاه و محیط مزرعه بررسی شد. درصد جوانه‌زنی بذرهای اُزمک در شرایط روشنایی/تاریکی (به میزان 90 درصد) به طور معنی‌داری بالاتر از شرایط تاریکی مداوم (به میزان 78 درصد) بود. بذرهای اُزمک قادر به جوانه‌زنی در دامنه وسیعی از دماهای مورد بررسی (6/15، 10/20، 15/25، 15/30 و 20/35 درجه سانتی‌گراد شب/روز) بودند. با این وجود درصد جوانه‌زنی بسته به دامنه دمایی متفاوت بود و بیشترین و کمترین جوانه‌زنی بذر بترتیب در دماهای 6/15 (به میزان 93 درصد) و 20/35 (به میزان 72 درصد) درجه سانتی‌گراد دمای شب/روز اتفاق افتاد. شوری تأثیر منفی بسیار شدیدی بر جوانه‌زنی اُزمک داشت، به طوری که بیشترین جوانه‌زنی در غلظت صفر میلی‌مولار کلرید سدیم رخ داد (به میزان 92 درصد). افزایش غلظت شوری جوانه‌زنی را کاهش داد و جوانه‌زنی در غلظت 320 میلی‌مولار کاملاً متوقف شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اُزمک در دامن? pH 4 تا 10، درصد جوانه‌زنی بالاتر از 80 درصد را حفظ نمود، به طوری که کمترین درصد جوانه‌زنی در pH معادل 4 (به میزان 85 درصد) و بیشترین درصد جوانه‌زنی در pH معادل 10 (به میزان 98 درصد) رخ داد. در آزمایش دیگری که بذرها در عمق‌های مختلف خاک در مزرعه دفن شدند مشخص گردید که اثر متقابل مدت و عمق دفن بذر بر میزان خواب بذرها و همچنین میزان جوانه‌زنی آنها در آزمایشگاه و مزرعه بسیار معنی‌دار بود و در کلی? عمق‌ها جوانه‌زنی بذر برای مدت 10 ماه در حد بالایی حفظ شد. همچنین پوسیدگی بذر در هیچ یک از اعماق دفن در طول مدت آزمایش مشاهاده نگردید و مشخص شد قراردادن بذرها در عمق‌های 10 سانتی‌متر و بیشتر باعث ایجاد حالت سکون در بذرها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Environmental Factors on Germination and Seed Storage of Hoary Cress (Cardaria draba L.) in the Soil

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Afghani 1
  • Seyed Vahid Eslami 2
چکیده [English]

The effects of environmental factors on germination and emergence of hoary cress seeds were examined in laboratory and field experiments. Germinability of hoary cress under light/dark conditions (90%) was significantly higher than when seeds were incubated under continuous dark (78%). Hoary cress could germinate in a broad range of temperatures (15/6, 20/10, 25/15, 30/15, and 35/20?C). The germinability, however, was different depending on the temperature range and the highest and lowest germination percentages were in 15/6 (93%) and 35/20?C (72%), respectively. Salinity showed significant adverse effect on germination of this weed, so that the highest germinability was at 0 concentration of NaCl (92%). Increased salinity levels significantly decreased hoary cress germination and its germination completely ceased at 320 mM NaCl. This study indicated that hoary cress retained its germination percentage higher than 80% in the pH range of 4 to 10, so that the highest and lowest germinability was occurred at pH 10 (98%) and 4 (85%), respectively. Another experiment in which seeds were buried at different depths in the field showed that the effect of interaction between burial depth and duration on seed dormancy as well as their germinability in the field and laboratory was significant and seed germination percentage was remained at high levels during the 10 months of the experiment. Moreover, seed decay was not observed at any burial depths during the experiment and seed placement at burial depth of 10 cm and deeper resulted in a quiescence status of the seeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dormancy
  • germination
  • Quiescence.
  • salinity