اثر توأم خاک‌دهی و مالچ زنده بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد سیب‌زمینی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی زمان خاک‌دهی و کشت همزمان دو مالچ زنده (جو و شبدر ایرانی) در بین ردیف‌های سیب‌زمینی برای کنترل علف‌های هرز و تأثیر آنها بر عملکرد این محصول بوده است. به این منظور، در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی به صورت کرت‌های خرد شده و در سه تکرار، دو زمان خاک‌دهی (سه و پنج هفته پس از کاشت سیب‌زمینی) در کرت‌های اصلی و چهار تیمار مالچ زنده جو، مالچ زنده شبدر ایرانی، بدون مالچ زنده و کنترل شیمیایی در کرت‌های فرعی قرار گرفت. تعداد علف‌های هرز و تعداد مالچ زنده سه هفته پس از خاک‌دهی و زیست‌توده آنها در زمان برداشت محصول اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد زمان خاک‌دهی و تعداد مالچ زنده بر تعداد علف‌های هرز اثری نداشت اما بر زیست‌توده آنها به صورت معنی‌داری مؤثر بود به طوری که متوسط زیست‌توده علف‌های هرز در زمان خاک‌دهی دوم کمتر از زمان خاک‌دهی اول شد اما زیست‌توده مالچ زنده در زمان خاک‌دهی دوم بیشتر بودکه علت آن کنترل رشد جو در زمان خاک‌دهی اول بود. مالچ زنده جو نسبت به مالچ زنده شبدر ایرانی در کنترل رشد و زیست‌توده علف‌های هرز برتری خوبی نشان داد و مالچ زنده شبدر ایرانی با سرعت رشد اندکی که داشت از نظر میزان زیست‌توده علف‌های هرز در ردیف تیمار بدون مالچ زنده قرار گرفت. هر چند که در مقایسه میانگین اثر مالچ زنده بر عملکرد سیب‌زمینی، تیمار کنترل شیمیایی دارای برتری عملکرد بود اما در بررسی اثر متقابل زمان خاک‌دهی و مالچ زنده بر عملکرد سیب‌زمینی تیمار مالچ زنده جو کنترل شده در زمان خاک‌دهی اول توانست با تیمار کنترل شیمیایی برابری نماید. لذا کاشت مالچ زنده جو در اوایل فصل رشد سیب‌زمینی به همراه استفاده تکمیلی از یک علف‌کش نازک برگ پس از رویش، می‌تواند ضمن کاهش مصرف علف‌کش عملکردی برابر روش‌های متداول کشت سیب‌زمینی تولید کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Hilling Time and Cover Crop on Weed Control and Potato Yield

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Aboutalebian 1
  • Daryoush Mazaheri 2
1
2
چکیده [English]

The recent decades emphasis on reducing pesticide use especially herbicide has led to increased interest in alternative weed control methods. The purpose of this study was to evaluate the hilling time and simultaneous interseeding of two cover crops as living mulch to control weeds in potato and to determine the impact of these actions on potato yield. A randomized complete block design as split plot with three replications was used with hilling time (two levels containing 3 and 5 weeks after potato planting) and cover crops (four levels containing barley, persian clover, no-cover and chemical control) as main and subplot treatments, respectively. The barley cover crop in the first hilling time was needed to control using sethoxydim (0.21 Kg ai ha-1).Weed and cover crop numbers were recorded three weeks after hilling time and their biomass was measured at harvest time. Generally the hilling time had no effect on weed and cover crop numbers but was effective on their biomass so that the average weed biomass in second hilling time was less than its first but the cover crop biomass in second hilling time was more than its first because of controlling barley in first hilling time. Barley cover crop was superior to Persian clover in weed control and because of slow growth of Persian clover, its weed biomass was as no-cover crop treatment. However the potato yields were highest with the chemical control but considering to hilling time and cover crop interaction on potato yield, the controlled barley in the first hilling time was to able to provide yields comparable to chemical control. Thus the results suggest that early interseeding of barley as cover crop supplemented with a postemergence narrow leaves herbicide may both control weed adequately with less herbicide and provide yields comparable with conventional potato production systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley
  • Living mulch
  • Persian clover.
  • potato
  • Weed