بررسی تأثیر کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی بر فرونشانی علف‌های هرز

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، استادیار

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، استاد

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشیار

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سیستم کشت مخلوط ذرت دانه‌ای و لوبیا چشم بلبلی بر روند تغییرات ماده خشک علف‌های هرز آزمایشی با استفاده از روش جایگزینی و افزایشی با نسبت اختلاط 1:1 (50% لوبیا + 50% ذرت)، 2:1 (33% لوبیا + 67% ذرت)، 1:2 (67% لوبیا + 33% ذرت)، (20% لوبیا+100% ذرت) و (10% لوبیا + 100% ذرت) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 86 به اجرا درآمد .دراین تحقیق تراکم مطلوب و بالای مطلوب گیاه ذرت رقم سینگل کراس 647 موسوم به محقق (75 و 90 هزار بوته در هکتار) و برای لوبیا چشم بلبلی رقم پرستو (150 و 200 هزار بوته در هکتار) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه ذرت به میزان 8844 کیلوگرم در هکتار ازکشت مخلوط افزایشی با نسبت (100% ذرت + 20% لوبیا چشم بلبلی) و بیشترین عملکرددانه لوبیا چشم بلبلی به میزان 5/640 کیلوگرم در هکتار ازکشت مخلوط جایگزینی با نسبت (33% ذرت + 67% لوبیا چشم بلبلی) به دست آمد. اثر الگوی کاشت و تراکم گیاهی بر میزان ماده خشک علف‌های هرز در سطح یک درصد مؤثر بود و سیستم کشت مخلوط نسبت به تک‌کشتی در کنترل علف‌های هرز بهتر بوده است. در نسبت اختلاط 67% ذرت + 33% لوبیا چشم بلبلی به روش جایگزینی، کمترین میزان ماده خشک علف هرز به دست آمد. بررسی تراکم نسبی گونه‌های علف هرز نشان داد که تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) با 38 درصد تراکم، علف هرز غالب مزرعه بود و علف‌های هرز سلمه‌تره (Chenopodium album)، تاج‌خروس سفید (Amaranthus albus)، نیلوفر پیچ (Ipomoea hederacea)، تلخ‌بیان (Acroptilon repens)، گاو زبان بدل (Sophora pachycarpa)، سوروف (Echinochloa crus-galli)، توق (Xanthium pensylvanicum) و علف شور (Salsola kali) به ترتیب در رده‌های بعدی قرارداشتند. مقادیر نسبت برابری زمین بیش از یک به ترتیب در روش کشت مخلوط افزایشی 100% ذرت + 20% لوبیا چشم بلبلی و جایگزینی 67% ذرت+ 33% لوبیا چشم بلبلی، مزیت کشت مخلوط نسبت به تک کشتی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Corn/Cowpea Intercropping Effect on Suppresing the Weeds

نویسندگان [English]

  • Khalil Jamshidi 1
  • Daryoush Mazaheri 2
  • Naser Majnoun Hosseini 2
  • Hamid Rahimian Mashhadi 2
  • Seyed Ali Peyghambari 3
چکیده [English]

In order to study the weeds frequency and dry matter in corn and cowpea sole cropping and intercropping systems, an experiment using replacement and additive techniques was conducted using different combination of intercropping in seven levels with ratio of 1:1 (50% corn + 50% cowpea), 1:2 (33% + 67%), 2:1 (67% + 33%), (100% + 20%), (100% + 10%), 100% corn and 100% cowpea, two levels optimal and high plant density. A factorial experiment was conducted in the form of randomized complete block design (RCBD) with three replications at the research farm of Agriculture college of Zanjan University on 2007.Results showed that the maximum yield of corn (8844 kg/ha) was obtained from intercropping system with ratio of 20% cowpea additive and the maximum yield of cowpea (640.5 kg/ha ) from the mxing ratio of 1:2 (33% maize+67% cowpea).The plant density and cropping pattern has influenced the dry matter of weeds. Additive intercropping systems and sole of corn was affected on weeds control and dry matter decrease those to cropping systems others. In intercropping pattern of replacement method (33%cowpea+67% corn), was obtained least of weed dry matter. Plant density and cropping pattern levels has significant effect (?=0.01) on weeds dry matter. the study of relative frequency of weed species indicated that red root pigweed (Amaranthus retroflexus) 38% with density was the dominant species and Chenopodium album, Amaranthus albus, Ipomoea hederacea, Acroptilon repens, Sophora pachycarpa, Echinochloa crus-galli, Xanthium pensylvanicum, and Salsola kali respectively were the next category. Values of LER>1 (Land equivalent ratio) more than one in intercropping systems of additive increase 100% corn+20% cowpea and replacement 33%cowpea+67% corn, the advantage to intercropping systems showed a sole cropping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intercropping advantage
  • Land equivalent ratio
  • Relative Yield Total
  • Replacement and additive method.
  • Weeds index