نقشه‌یابی QTL برخی خصوصیات زراعی در سویا (Glycine max)

نویسندگان

چکیده

در طول دهه اخیرتعداد زیادی QTL برای صفات زراعی سویا توسط گروه‎های تحقیقاتی مختلف به ثبت رسیده است. به دلیل اثرات متقابل بین QTLها، محیط و زمینه ژنتیکی در ظهور آنها، تائید نتایج بررسی‌های گذشته و نیز شناسائی QTLهای جدید نیاز به بررسی‎های بیشتری دارد. به منظور نقشه‎یابیQTLهای کنترل‎کننده برخی صفات زراعی، جمعیتی شامل 140 تک بوته F2 از تلاقی RGR-JAP×Williams82 توسط 17 نشانگر SSR و 70 نشانگر AFLP تعیین ژنوتیپ گردید، که سرانجام 12 نشانگر SSR و 50 نشانگر AFLP با توجه به نسبت مندلی مورد انتظار برای تشکیل نقشه ژنتیکی و نقشه‎یابی QTL به کار رفت. ارزیابی فنوتیپی21 صفت زراعی روی خانواده‎های F2:3 انجام گردید. در نهایت نقشه ژنتیکی با 13 گروه لینکاژی تشکیل شد که نقشه ژنتیکی به طول cM733 را پوشش داد. مکان‎یابی QTLها به روش نقشه‎یابی بازه‎ای مرکب انجام گردید که در مجموع 13QTL برای 10 صفت شناسائی گردید. یک QTL بزرگ اثر با اثرات چندگانه برای برخی از صفات درفاصله دو نشانگر
Satt-365 و Satt-489 در گروه لینکاژی U9 شناسائی شد. نتایج بررسی‎های گذشته نیز وجود اینQTL را تائید نمود. یکQTL نیز برای دو صفت طول دوره زایشی و تعداد شاخه فرعی در نزدیکی نشانگرSatt-231 در گروه لینکاژی U4 شناسائی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

QTL Mapping for some Agronomic Traits in Soybean (Glycine max)

نویسندگان [English]

  • HamidReza Babaei
  • Hasan Zeinali
  • Alireza Taleie
  • Mohsen Mardi
  • Mostafa PirSeydi
چکیده [English]

Many QTLs related to agronomic triats have been registered in soybean (Glycine max) by different research groups during the last decade. Due to the interaction effects of QTLs, environmental and genetic backgrounds on the emergence of QTLs and also to confirm the previous results as well as to identify new QTLs, further studies are still required. In order to map QTL which control some agronomic triats, a population consisting of 140 F2 plants, derived from a cross between Williams-82×RGR-JAP, were genetypically assessed by employing 17 SSR and 70 AFLP markers. Ultimately, based on the expected mendelian segregation, 12 SSR and 50 AFLP markers were used for the genetic map along with QTL mapping. Phenotypic evaluation was carried out on 140 F2:3 families for 21 traits. In the end, the linkage map consisting of 13 linkage groups were perpared which covered the genetic map of 733 cM in length. QTL mapping was done using composite interval mapping method which collectively detected 13 QTLs for 10 traits. A major QTL with pleiotropic effects was detected between the two markers Satt-365 and Satt-489 in LG- U9. Results of previous studies confirmed the existence of this QTL. A QTL responsible for reproductive duration and as well for the no. of branches (close to Satt-231 marker in LG-U4) was also detected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agronomic traits
  • F2:3 families
  • QTL mapping
  • soybean
  • SSR & AFLP markers