بررسی اثر جیبرلین و آبسیزیک اسید بر جوانه‎زنی، القاء خواب و فعالیت آنزیم‎های اسید و آلکالین فسفاتاز جنین بذر گندم نان (Triticum aestivum) رقم RL4137

نویسندگان

چکیده

اثر دو هورمون گیاهی، جیبرلین و آبسیزیک اسید به ترتیب در بذر خواب و پس‎رس شده گندم نان مورد بررسی قرار گرفت. اهداف این تحقیق ارزیابی تأثیر تیمارهای مختلف پس‎رسی در مقایسه با تأثیر هورمون جیبرلین بر شکست خواب بذر و همچنین ارزیابی اثر هورمون آبسیزیک اسید در القاء مجدد خواب در بذر پس‎رس شده بود. بدین منظور بذر خواب تحت تیمار پس‎رسی و جیبرلین و بذرهایی که 6 هفته دوره پس‎رسی را طی کرده بودند تحت تیمار آبسیزیک اسید قرار داده شدند. نتایج نشان داد که استفاده از تیمار جیبرلین 100 میکرومول بر روی بذر خواب گندم نان می‎تواند جایگزین اثر پس‎رسی به مدت 6 هفته به منظور از بین بردن خواب گردد. در رابطه با اثر هورمون آبسیزیک اسید در القاء خواب در بذر پس‎رس شده، تیمار 100 میکرومول هیچگونه تأثیری روی خواب بذر نشان نداد، اما تیمار 200 میکرو مول باعث القاء خواب معادل چهار هفته پس‎رسی شد. به عبارت دیگر آبسیزیک اسید برحسب غلظت مورد استفاده آن می‎تواند القا کننده خواب در بذر گندم نان باشد. تیمار پس‎رسی سبب افزایش فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز در محور جنینی تا هفته سوم گردید در حالی که فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز تحت تأثیر این تیمار کاهش یافت. میزان فعالیت اسید فسفاتاز تحت تیمار هورمون جیبرلین قرار نگرفت ولی در مقابل هورمون آبسیزیک اسید اثر منفی روی فعالیت این آنزیم داشت. در مورد آنزیم آلکالین فسفاتاز پس‎رسی سبب کاهش فعالیت این آنزیم شد. اما جیبرلین و آبسیزیک اسید تأثیری بر افزایش و یا کاهش فعالیت آلکالین فسفاتاز نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Gibberellin and Abscisic Acid on Germination, Dormancy Induction as well as Acid and Alkalin Phosphatase Activity in Seed Embryo of Bread Wheat Cultivar, RL4137

نویسندگان [English]

  • Reza Tavakol Afshari
  • Samira Badri
  • Alireza Abbasi
چکیده [English]

Effects of Gibberellic Acid (GA) and Abscisic Acid (ABA) on dormant and after-ripened wheat seed, Cultivar RL4137, were studied. The aim of the study was to evaluate the effects of seed after-ripening in comparison with Gibberellin application on breaking of seed dormancy. Moreover, the effect of Abscisic Acid on dormancy induction was also evaluated. Acid and alkaline posphatase activity of seed embryo in dormancy release and induction was studied. Six weeks of after-ripening increased germination percentage and reduced dormancy levels. A hundred µmol of GA increased germination percentage equivalent to six weeks of after-ripening. As for ABA treatments, only higher concentrations (200 µmol) of this hormone were effective on dormancy induction in after-ripened seed. Dormancy induction following ABA treatment was equivalent to the seed dormancy at the fourth week of after-ripening. After-ripening increased acid phosphatase activity up to the third week, however, GA did not affect the activity of this enzyme. Unlike acid phosphatase, after-ripening reduced alkaline phosphatase activity and similar to acid phosphatase no GA effect was detected on activity of this enzyme. ABA only had negative effect on acid phosphatase activity and did not affect alkalin phosphatase activity. The results of this study suggested that after-ripening and gibberellins breaks seed dormancy in different ways. Likewise, the ABA role in dormancy induction is through a control of acid phosphastase activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abscisic acid
  • Acid and alkaline phosphatase
  • After-ripening
  • gibberellin
  • Wheat