بهینه‌سازی میزان علف‌کش‌های مزوسولفورون متیل (آتلانتیس) و کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک) جهت کنترل علف هرز چچم چند ساله (Lolium perenne L.) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم نان

نویسندگان

چکیده

آزمایش مزرعه‌ای به منظور ارزیابی تأثیر میزان‎های کاهش یافته علف‌کش‌های مزوسولفورون متیل و کلودینافوپ پروپارژیل در تلفیق با قدرت رقابتی گندم در کنترل علف هرز چچم در سال زراعی 86-1385 در قالب طرح کرت‎های خرد شده فاکتوریل در چهار تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد واحد کرج اجرا شد. کرت‎های اصلی شامل دو سیستم کشت مخلوط گندم و علف هرز چچم و کشت خالص چچم و کرت‎های فرعی شامل دو فاکتور علف‎کش‎های مزوسولفورون متیل (g/ha400) و کلودینافوپ پروپارژیل (g/ha250) و (سطوح مختلف میزان علف‌‎کش 0، 5/12%، 25%، 50%، 100% میزان توصیه شده بود). براساس نتایج حاصله با افزایش میزان علف‎کش بیوماس علف هرز کاهش یافت و این رابطه به خوبی با منحنی میزان پاسخ توصیف شد میزان‎های کامل و50 در صد از میزان توصیه شده علف‎کش مزوسولفورون متیل در شرایط رقابت چچم و گندم توانست کنترل مناسب نشان دهد. میزان میزان علف‎کش مورد نیاز برای کنترل علف هرز در شرایط کشت خالص علف هرز بیشتر از حالت کشت مخلوط گندم و چچم بود. علف‎کش کلودینافوپ پروپارژیل حتی با کاربرد میزان توصیه شده نیز نتوانست چچم را به خوبی کنترل کند و علی‎رغم کاربرد میزان توصیه شده از این علف‎کش 205 گرم ماده خشک در مترمربع مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Herbicide Doses of Mesosulfuron-Methyl (Atlantis) and Clodinafop-Propargyl (Topik) in Control of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) in Competition with Wheat

نویسندگان [English]

  • sara Baziyar
  • Saeed Vazan
  • Mostafa Oveisi
  • Farzad Paknezhad
چکیده [English]

A field experiment was conducted to assess the effect of lowered doses of herbicides on the control of perennial ryegrass (Lolium prenne L.) when growing in competition with wheat. The experimental design was a split plot factorial one with four replications. Main plots consisted of cropping system namely: Lolium pure stand vs. that grown with wheat. Sub plots consisted of two herbicides Clodinafop- propargyl and Mesosulfuron-Methyl (as two levels of the factor a) and 5 herbicide doses (0, %12.5, %25, %50 and 100 rate of recommended dose) in a factorial arrangement. Wheat yield was separately subjected to ANOVA in a randomized complete block design. Weed biomass in pure stand weed plots and in the presence of wheat exhibited significant differences. Clodinafop- propargyl did not totally control Loilium. Conversely, a full and a half full rate of Atlantis rendered a higher control of ryegrass and yielded significantly more wheat. By use of herbicide at more than 50% of full recommended dose, no increase occurred in wheat yield. As a whole spraying the field at 240 g/lit of Clodinafop- propargyl and 400 g/kg of Mesosulfuron-Methyl, field recommended rate, did not perfectly control the weed, indicating that it needs more investigation to optimize the herbicide dose for future recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Clodinafop-propargyl (Topik)
  • Dose response curve
  • Mesosulfuron-Methyl (Atlantis)
  • perennial ryegrass