اثر محلول‎پاشی متانول بر محتوای آب نسبی، محتوای کلروفیل و فلورسانس کلروفیل برگ چغندرقند در شرایط تنش کمبود آب

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول‎پاشی متانول بر محتوای آب نسبی، محتوای کلروفیل و فلورسانس کلروفیل برگ چغندر قند در شرایط تنش کمبود آب آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در اردیبهشت سال 1387 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت کرج به اجراء در آمد. عامل محلول‎پاشی متانول با 6 سطح، شاهد (بدون محلول‎پاشی) و 7 و 14 و 21 و 28 و 35 درصد حجمی متانول بود که به هر کدام از سطوح 2 گرم در لیتر گلیسین اضافه شد. محلول‎پاشی از 16 برگه شدن گیاه، در سه نوبت انجام شد. عامل آبیاری نیز با دو سطح عادی (آبیاری پس از40درصد تخلیه رطوبتی قابل دسترس) و تنش خشکی (آبیاری پس از70 درصد تخلیه رطوبتی قابل دسترس) اعمال شدند. محلول‎پاشی 3 بار طی فصل رشد گیاه و با فواصل 14 روزه روی گیاه انجام شد. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف متانول اختلاف معنی‎داری در مؤلفه‎های فلورسانس اولیه (F0) و فلورسانس متغیر (FV)و فلورسانس حداکثر (FM) وجود نداشت ولی در مؤلفه عملکرد کوانتومی فتوشیمیائی (FV/FM) اختلاف معنی‎داری در سطح 5 درصد وجود داشت. تفاوت بین سطوح متانول قبل از محلول‎پاشی سوم از نظر تأثیر برمحتوای کلروفیل معنی‎دار نبود در حالی که بعد از محلول‎پاشی سوم بین آنها اختلاف معنی‎داری در سطح 5درصد مشاهده شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی‎داری در فلورسانس حداکثر (FM) و فلورسانس متغیر (FV) و همچنین عملکرد کوانتومی فتوشیمیائی (FV/FM) در سطح پنج درصد می‎گردد. در حالی که در مؤلفه فلورسانس اولیه (F0) اختلافی دیده نشد. تحت شرایط تنش خشکی افزایش معنی‎داری در سطح پنج درصد در محتوای کلروفیل حاصل شد، و بین عملکرد شکر سفید و عملکرد کوانتومی فتوشیمیائی بیشترین همبستگی مشاهده شد (R2=0.45**). بین سطوح متانول و سطوح آبیاری نیز در محتوای آب نسبی اختلاف معنی‎داری در سطح یک درصد مشاهده شد. در این آزمایش در هیچ کدام از صفات اثرات متقابل معنی‎دار نبود. با توجه به افزایش سطوح متانول در مؤلفه عملکرد کوانتومی فتوشیمیائی (FV/FM) می‎توان گفت احتمالاً متانول بازدارندگی نوری در گیاهان تیمار شده را کاهش می‎دهد. تنش خشکی نیز با آسیب به دستگاه فتوسنتزی بر ظرفیت پذیرش الکترون اثر منفی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Methanol Application on Sugar Beet (Beta vulgaris) Relative Water Content, Chlorophyll Content and Chlorophyll Fluorescence Parameters under Drought Stress Conditions

نویسندگان [English]

 • Eiman NadeAli
 • Farzad PakNejad
 • Foad Moradi
 • Mohammad Nasri
 • Alireza Pazuki
چکیده [English]

To evaluate the effects of methanol and drought stress on chlorophyll fluorescence parameters, chlorophyll and relative water content in sugar beet, a study was conducted in 2008 in Maahdasht (Karaj, Iran). Aqueous solutions of 0 (control), 7, 14, 21, 28, 35% (v/v) methanol with each solution containing 0.2% glycine and a second factor, namely drought stress (irrigation after 70% depletion of available water) and normal irrigation (irrigation after 40% depletion of available water) constituted the treatments. The solutions were sprayed overhead, 3 times in two week intervals on foliage parts of the crop sugar beet. Results indicated that there was no significant difference between levels of solution on minimum chlorophyll fluorescence (F0), fluorescence variavle (FV) and maximum chlorophyll fluorescence (FM), but there was a significant difference observed between levels of solutions on photochemical capacity of photosystem 2 (FV/FM) at a 5% probability level. Analysis of variance revealed that before a third foliar application, chlorophyll content did not show any significant difference, whereas there was a significant difference observed among levels of solutions on chlorophyll content after the third application at a 5% probability level. Also results indicated that drought stress significantly decreased photochemical capacity of photosystem 2 (FV/FM), fluorescence variavle (FV) and maximum chlorophyll fluorescence (FM) at 5% probability level. As for minimum chlorophyll fluorescence (F0) no significant difference was observed between the two levels of irrigation. Also drought stress significantly increased chlorophyll content at 5% probability level. Both factors (levels of solution and different irrigation levels) affected relative water content (RWC) at 1% probability level. The highest correlation was observed between white sugar yield and photochemical capacity of photosystem 2 (FV/FM). In this study interactive effect was not found to be significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • chlorophyll content
 • Chlorophyll fluorescence
 • Drought stress
 • Methanol
 • relative water content
 • Sugarbeet