ارزیابی مقدماتی پاسخ ژنوتیپ‌های ایرانی نخود دسی در واکنش به تنش سرما

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه پاسخ‎های القاء شده سرما در یازده ژنوتیپ نخود سیاه تحت شرایط کنترل شده به منظور انتخاب ژنوتیپ متحمل به سرما از طریق اندازه‎گیری شاخص خسارت برگ (Electrolyte Leakage Index) و اکسیداسیون چربی‎های سلولی یا مالون‌دی‎آلدهید (Malondialdehyde) بررسی شد. ژنوتیپ‌های نخود سیاه پاسخ‌های متفاوتی به تیمار دمایی 23 و 10- درجه سانتی‎گراد نشان دادند. تیمار دمایی زیر صفر در 15 دقیقه افزایش معنی‎دار ELI و MDA را در همه گیاهان به جز ژنوتیپ‎های 4715 و4322 نشان داد. مطالعات تکمیلی در دمای 12- درجه سانتی‎گراد نشان داد که ژنوتیپ 4322 با میزان شاخص خسارت کمتر، به عنوان ژنوتیپ کاندید مقاوم به سرما جهت مطالعات بعدی بوده و دارای پتانسیل برگشت‎پذیری پس از طی دوره سرمایی می‌باشد. این در حالی است که ژنوتیپ 4715 به علت خسارت شدید قادر به ادامه زندگی حتی پس از برگشت به شرایط دمایی طبیعی نیست. نتایج این تحقیق اولین پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی غشاهای‎سلولی ژنوتیپ‎های متحمل نخود سیاه تحت تنش سرما را نشان داد. شاخص‌های ELI و MDA می‎توانند به عنوان نشانگر تحمل به سرما در ارزیابی ژنوتیپ‎ها در تنش‎های کوتاه‌مدت سرما به موازات مطالعات مورفولوژیکی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Preliminary Evaluation of Desi Chickpea Genotypes in Response to Low Temperature Stress

نویسندگان [English]

  • MohammadReza Nazari
  • Fatemeh Habib Pour Mehraban
  • Reza Maali Amiri
  • Hasan Zeinali Khangah
چکیده [English]

Temperature is an importan environmental factor that inevitably determines the extent and geographical range of plants. In this study, the chilling induced responses of 11 desi chickpea genotypes were surveyed under growth chamber conditions to screen for chilling tolerance. Electrolyte leakage (EL) and lipid peroxidization (Malondialdehide (MDA)) methods were employed for the purpose. Data analysis revealed that there existed significant differences among genotypes for treatments 23 and -10°C. Low temperature regime (-10°C for 15 min) resulted in increasing EL and MDA in all the genotypes except in 4322 and 4715. MDA analysis introduced genotypes 4715 and 4322 as cold tolerant candidates. Further analysis at -12oC revealed 4322 (showing low ELI and MDA) potentially recovered after coming back to optimum temperature. These were identified as good cold-resistant candidates which can be employed in future trials, whereas genotype 4715, because of undergoing severe damage, didn’t continue to survive even after initial temporary recovery. Results showed the first physiological and biochemical responses of cell membranes in the tolerant genotypes under cold stress and that ELI and MDA can be employed as cold tolerance markers in evaluation of genotypes in short duration low temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • black chickpea
  • cold tolerance
  • Electrolyte leakage index
  • Malondialdehyde
  • oxidation