ردیابی مولکولی مقاومت توده‎های چچم (Lolium rigidum) استان فارس به علف‎کش‎های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات به روش dCAPS

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی مبنای مولکولی مقاومت توده‌های مختلف چچم Lolium rigidum استان فارس به علف‌کش‌های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات، آزمایشی به روش dCAPS در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه شیراز، انجام شد. 18 جمعیت چچم مشکوک به مقاومت از زرقان، فسا، نورآباد و فیروزآباد که با دوزهای پیشنهادی علف‎کش زنده‌مانی نشان دادند، وارد آزمایش‎های مولکولی مقاومت شدند. آزمایش dCAPS در سه مرحله شامل استخراج DNA، واکنش‎های PCR و هضم آنزیمی برای تعیین مبنای مولکولی مقاومت به علف‎کش انجام شد. نتایج نشان داد که از 18 توده چچم مورد بررسی، 11 توده مقاوم هموزیگوس، 3 توده مقاوم هتروزیگوس و 4 توده حساس بودند، که جانشینی اسید آمینه لوسین به جای ایزولوسین در دامنه کدکننده کربوکسیل ترانسفراز استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و جهش در اسیدآمینه موقعیت 1781 آنزیم استیل کوانزیم‌آ کربوکسیلاز احتمالاً دلیل مقاومت بالای برخی از توده‎های چچم به علف‎کش‎های مذکور می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Basis for Resistance of Lolium rigidum Populations to Aryloxyphenoxy Propionate Herbicide through dCAPs

نویسندگان [English]

 • Mona Dastoori
 • Hamid Rahimian
 • Eskandar Zand
 • Hasan Alizadeh
 • Mahmoud Masoumi
 • Sara Bahrami
چکیده [English]

To study the molecular basis for resistance of Lolium rigidum populations (from Fars Province) to Aryloxyphenoxy Propionate herbicide through dCAPS method, an experiment was conducted at the Biotechnology Laboratory of Shiraz University. Eighteen populations of L. rigium suspected of herbicide resistance, from Zarghan, Fasa. Noorabad and Firoozabad areas which had survived a recomended dose of Clodinafop-propargyl herbicide were tested through molecular assay. dCAPS method was carried out in three steps including DNA extraction, PCR and enzyme digestion to determine the molecular basis for herbicide resistance. The results showed that among these populations, 11 were resistant homozygous, 3 were resistant heterozygous and four ones susceptible. It is probable that substitution of isoleucine by leucine at the equilalence of residue 1781 of Acetyl CoA Carboxylase (ACCase) and mutation at position 1781 of ACCase enzyme has resulted in the high resistance in some L. rigidum populations against the mentioned herbicide.

کلیدواژه‌ها [English]

 • .
 • Acetyl CoA Carboxylase
 • DNA extraction
 • Enzymatic digestion
 • PCR