اثر تنش شوری بر فعالیت آنزیم‌های اسید و آلکالین فسفاتاز محور جنینی در مراحل اولیه جوانه‌زنی بذر دو رقم گندم نان

نویسندگان

چکیده

شوری آب و خاک یکی از مهمترین عوامل محیطی محدودکننده برای تولید محصول می‌باشد. آنزیم‌های فسفاتاز به طور وسیعی در گیاهان یافت می‌شوند و دفسفریلاسیون فسفات آلی و تبدیل آن به فسفات معدنی را بر عهده دارند. هدف از انجام این آزمایش ارزیابی فعالیت آنزیم‌های اسید و الکالین فسفاتاز در محور جنینی دو رقم گندم نان بود. در مرحله اول، به منظور ارزیابی تحمل به شوری در ارقام مورد بررسی، آزمایش جوانه‌زنی بذر دو رقم گندم نان اینیا66 و قدس در پتانسیل‌های مختلف NaCl انجام گرفت. تنش شوری باعث کاهش درصد، سرعت و شاخص جوانه‌زنی گردید. در مرحله دوم، به منظور بررسی فعالیت آنزیم‌های اسید و الکالین فسفاتاز در بذرهای مقاوم و حساس تحت تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول رقم، فاکتور دوم شوری و فاکتور سوم زمان آبگیری بود. نتایج نشان داد که تنش‌ شوری سبب افزایش فعالیت آنزیم‌های اسید و الکالین فسفاتاز شدند و با افزایش سطح تنش تا 12- بار فعالیت آنزیم‌ها افزایش یافت. این افزایش فعالیت آنزیم در رقم مقاوم به تنش شوری (اینیا66) بیشتر از رقم حساس (قدس) بود. فعالیت اسید و الکالین فسفاتاز در هر دو رقم مقاوم و حساس به شوری با افزایش زمان آبگیری افزایش یافت. در این آزمایش بیشترین میزان فعالیت آنزیم اسید و الکالین فسفاتاز مربوط به 18 ساعت آبگیری بود. میزان اسید فسفاتاز در مقایسه با الکالین فسفاتاز در محور جنینی بذر هر دو رقم به طور محسوسی بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salt Stress on Acid and Alkaline Phosphatase Activities of Embryo Axis During Early Stages of Seed Germination in Two Bread Wheat (Triticum aestivum) Cultivars

نویسندگان [English]

  • Farah Lagha Razeghi Yadal
  • Reza Tavakol Afshari
  • Farzad Sharifzadeh
چکیده [English]

Water and soil salinity are two of the most important limiting factors in crop production. Phosphatase enzymes are widely found in plants. Phosphatase enzymes are responsible for de-phosphorylation of organic phosphate and altering it to mineral phosphate. Germination experiments were conducted using two bread wheat cultivars, namely, Iniya66 and Ghods along with application of different NaCl potentials. Salt stress significantly reduced all the germination traits. For assessing phosphatase enzymes activities in salt resistant and salt sensitive cultivars, an experiment was done under salinity stress conditions. The experiment was conducted using a completely randomized design of three replications. Treatments included cultivar, salinity and imbibition time. Results indicated that salinity stress enhanced phosphatase enzymes activities (Acid & alkaline) and by increase in stress level to -12 bars, phosphatase enzymes activities increased. Enzyme activity was higher in salt resistant cultivar (Iniya66) than in the sensitive one (Ghods). Acid and alkaline phosphatase activities in both cultivars (salt resistant and non resistant) increased with increasing of seed imbibition time. The greatest activity of the enzyme was detected after 18 hours of seed imbibition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acid phosphatase
  • Alkalin phosphatase
  • bread wheat
  • salt stress
  • seed germination