اثر تداخل علف‌هرز خردل وحشی بر شاخص‌های رشد و عملکرد ارقام مختلف کلزا

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات تداخل علف‌هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و شاخص‌های رشد ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) پژوهشی طی سال زراعی
86-1385 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجراء در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل 8 رقم کلزا (Elite، Ebonite، Okapi، Zarfam، SLM046، Orient، Licord و Opera) بود که در دو حالت خالص و مخلوط با علف‌هرز خردل وحشی کاشته شدند. روند تجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، عملکرد دانه و توانائی تحمل رقابت مورد ارزیابی قرار گرفت. وجود علف‌هرز خردل وحشی به طور کلی باعث کاهش شاخص‌های رشد در ارقام کلزا گردید، اما عکس‌العمل ارقام مختلف متفاوت بود به طوری که ارقام Elite و Okapi به ترتیب به عنوان مقاوم‌ترین و ضعیف‌ترین ارقام در مقابل علف‌هرز خردل وحشی شناخته شدند. رقم Elite همچنین بیشترین عملکرد دانه را در تیمار مخلوط با علف‌هرز به خود اختصاص داد و کمترین عملکرد دانه در این حالت مربوط به رقم Okapi بود، اما در کشت خالص کلزا ارقام Ebonite و Opera به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Wild Mastard (Sinapis arvensis L.) Interference on Yield and Growth Indexes of Canola (Brassica napus L.)

نویسندگان [English]

 • GholamAli Akbari
 • Hamid Irannezhad
 • Keyvan Hoseinzadeh
 • Eskandar Zand
 • Asadolah Hejazi
 • AliAkbar Bayat
چکیده [English]

This research was carried out in the Research Field of Aboureyhan Campus, University of Tehran during 2006-07 growing season to investigate the effect of Sinapis arvensis L. interference on yield and growth indexes of different canola (Brassica napus L.) varieties. The experimental design was a complete randomized block arrangement in factorial with three replications. Eight canola varieties namely: Elite, Ebonite, Okapi, Zarfam, SLM046, Orient, Licord and Opera were planted in either pure or mixed cultivation with the weed. Trend of Dry Matter (TDM) accumulation, Leaf Area Index (LAI), Crop Growth Rate (CGR) and grain yield were investigated in the canola varieties. In general, the weed reduced growth indexes in canola varieties, but the response of canola varieties were different. Elite and Okapi were recognized as the most resistant and sensitive varieties in competition with the weed, respectively. Elite variety produced the highest grain in mix treatment while the lowest one belonged to Okapi variety, but in pure canola cultivation Ebonite and Opera yielded the maximum and minimum grain, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • .
 • Canola
 • Competition
 • Growth analysis
 • Weed control