تأثیر تلفیق روش‌های کنترل مکانیکی با علف‌کش‌ها بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا در منطقه کرج

نویسندگان

چکیده

آزمایش مزرعه‌ای با هدف تأثیر تلفیق روش‌های کنترل مکانیکی با علف‌کش‌ها بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا در سال زراعی 83-1382 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار در مزرعه‌ی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (کرج) اجرا شد. تیمارها شامل گروه‌های: 1- کاربرد مجزای علف‌کش‌های تریفلورالین (g ai/ha960)، آلاکلر (g ai/ha2400)، بنتازون (g ai/ha1200) و اکسی‌فلورفن (g ai/ha360) بترتیب به صورت‌های پیش‌کاشت، پیش‌رویشی و پس‌رویشی 2- تریفلورالین و یا آلاکلر در تلفیق با کولتیواسیون و یا یکی از علف‌کش‌های بنتازون و یا اکسی‌فلورفن 3- تریفلورالین و یا آلاکلر در تلفیق با کولتیواسیون و میزان کاهش یافته‌ی یکی از علف‌کش‌های بنتازون (g ai/ha960) و یا اکسی‌فلورفن (g ai/ha 288) 4- علف‌کش تریفلورالین (g ai/ha1920) به صورت سم‌آب به تنهایی و یا در تلفیق با یکی از علف‌کش‌های بنتازون و اکسی‌فلورفن 5- شاهد بدون علف هرز بودند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین تیمارها از نظر کاهش وزن خشک علف‌های هرز به هنگام رسیدگی فیزیولوژیک محصول وجود داشت. تیمارهای تریفلورالین + اکسی‌فلورفن و آلاکلر با 95 و 56% بترتیب بیشترین و کمترین راندمان کنترل را به خود اختصاص داده بودند. بین تیمارهای مختلف از نظر تعداد شاخه فرعی، وزن صد دانه، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح 1% و تعداد دانه در غلاف در سطح 5% تفاوت معنی‌داری دیده شد. بیشترین و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک برابر 10148 و 2981 کیلوگرم در هکتار بود که بترتیب در تیمارهای بنتازون
(g ai/ha 1200) و آلاکلر+کولتواسیون+دوز کاهش یافته اکسی‌فلورفن (g ai/ha 288+2400) بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه از تریفلورالین+بنتازون (g ai/ha 960+‌1200) و به میزان 2940 کیلوگرم در هکتار بدست آمد و کمترین میزان نیز از تریفلورالین+اکسی‌فلورفن
(g ai/ha 960+360) بدست آمد. تیمارهای مؤثر به لحاظ کنترل مطلوب علف‌های هرز و عملکرد بالا، تریفلورالین+بنتازون (g ai/ha 960 + 1200) و تریفلورالین+کولتیواسیون+دوز کاهش یافتة بنتازون (g ai/ha 960 + 960) بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of the Integration of Mechanical Control with Herbicides on Yield and Yield Components of Soybean (Glycine max (L.) Merr.) in Karaj

نویسندگان [English]

  • Rahmat Abbasi
  • Hasan Alizadeh
  • Hasan Zeinali Khanghah
  • Khalil Talebi Jahromi
چکیده [English]

To study the effects of integration of mechanical control with herbicides on yield and yield components of soybean (Glycine max) a field experiment was conducted during 2003-2004 at the research farm of Agronomy Department, Agriculture Campus of Tehran University, Karaj. A Randomized Complete Block Design (RCBD) of 18 treatments was applied, each treatment being replicated 3 times. Treatments included 5 groups, viz: 1-tifluralin pre planted (960 gr ai/ha), alachlor pre emergence (2400gr ai/ha), bentazon (1200 gr ai/ha) and oxyflourfen (360 gr ai/ha) both post emergence, 2-trifluralin and alachlor plus cultivation or tank mixed with bentazon and/or oxyflourfen, 3-trifluralin and alachlor, plus cultivation and a reduced dose of bentazon (960 gr ai/ha) and/or oxyflourfen (288 gr ai/ha), 4-Trifluralin (1920 gr ai/ha) applied with irrigation water (herbigation) separately, and tank mixed with bentazon or oxyflourfen, and finally 5-weed free check. There were significant differences between treatments regarding weed dry weight at the physiological maturity stage of soybean crop. Trifuralin + oxyfluorfen and alachlor with 95 and 56% control were among the most efficient treatments. Treatments varied significantly with number of lateral branches, 100 seed weight, number of pods/plant, biological yield and harvest index at P=0.01 and number of seeds/pod at P=0.05. The highest (10148 Kg/ha) and the lowest (2981 Kg/ha) biological yields were obtained when applying bentazon at 1200 g ai/ha and alachlor + cultivation + reduced dose of oxyfluorfen at 288 + 2400 g ai/ha, respectively. The highest (2940 Kg/ha) and the lowest yields were obtained when applying trifluralin + bentazon at 1200 + 960 g ai/ha and trifluralin + oxyfluorfen at 360 + 960 g ai/ha, respectively. Best treatments in terms of weed control and optimum yield are considered to be tank mixes of trifluralin and bentazon (1200 + 960 g ai/ha), trifluralin, (plus cultivation), plus a reduced dose of bentazon (960 + 960 g ai/ha).

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Cultivation
  • Mechanical control
  • Oxyfluorfen
  • Reduced dose