الگوی تسهیم مواد فتوسنتزی به اندام‎های هوایی گندم نان در شرایط دیم و ارتباط آن با عملکرد دانه

نویسندگان

چکیده

این پژوهش برای بررسی الگوی تسهیم مواد فتوسنتزی به اندام‎های هوایی گندم نان در شرایط دیم و همچنین ارتباط آن با عملکرد دانه و مقاومت به خشکی انجام شد. 7 ژنوتیپ شامل 2 رقم زراعی (آذر2 و سرداری) و 5 لاین تهیه شده از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان در آزمایشی مزرعه ای به صورت طرح بلوک‎های کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت دو سال (1385 و 1386) تحت شرایط دیم مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه‎گیری صفات در مرحله گرده‎افشانی و رسیدگی فیزیولوژیک انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده اکثر صفات به جز درصد اختصاص ماده خشک به ساقه در زمان گرده‎افشانی، همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی‎داری با عملکرد دانه داشتند. هیچ رابطه‎ای بین درصد اختصاص ماده خشک به برگ و عملکرد دانه وجود نداشت. صفات تسهیم ماده خشک به سنبله در زمان گرده‎افشانی، زیست‎توده و شاخص برداشت رابطه فنوتیپی مثبت و معنی‎داری با عملکرد دانه در طی دو سال آزمایش داشتند، بنابراین می‎توان از این صفات به عنوان ویژگی کارآمد در گزینش ژنوتیپ‎های گندم با عملکرد بالا استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photosynthetat Partitioning Pattern to Aerial Parts of Bread Wheat in Dryland Condition and its Relationship with Grain Yield

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Alavi Sini
  • Jalal Saba
  • Farhad Jabari
  • Kazem Soleimani
  • Jaber Nsiri
چکیده [English]

This study was performed to investigate the photosynthetic partitioning pattern of materials to aerial parts of bread wheat in dryland conditions. It was as well to study its relationship with bread wheat resistance and grain yield in drought conditions. Seven genotypes including two cultivars (Azar2, Sardari) and five lines were investigated in a field experiment through a randomized complete block design with four replicates and in rainfed conditions during the 2 years of 2006 and 2007. Samplings were carried out in anthesis as well as in physiological ripening stages. Results showed that there are significant and positive phenotypic correlations between yield and most of the traits except percent of dry matter partitioning to stem during anthesis. As well no phenotypic relationships were observed between grain yield and percent of dry matter partitioning to leaf. Results also showed that the amount of spike dry matter in anthesis, biomass and harvest index had a positive and significant, phenotypic correlation with grain yield. Therefore, these traits can be employed in the selection of genotypes with high yields as the effective traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • harvest index
  • Photosyntetate partitioning
  • spike
  • Wheat