مطالعه ویژگی‎های فیزیولوژیک و مورفولوژیک وابسته به تحمل به خشکی در گندم نان

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به منظور بررسی سازوکارهای تحمل به خشکی در 3 ژنوتیپ کوکری، اکسکلبر و آر.ای.سی 875 در دو نوع خاک رزورسی و مخلوط کالیفرنیا و شرایط تنش خشکی و نرمال در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش گلدانی 3 بار تکرار شد. پتانسیل اسمزی ژنوتیپ‎های مورد بررسی در شرایط تنش خشکی (mOsm/kg0/817) به طور معنی‎داری بیشتر از شرایط نرمال رطوبتی (mOsm/kg 1/478) بود، ولی ژنوتیپ‎های مورد بررسی تفاوت معنی‎داری را با یکدیگر نداشتند. از این رو، ژنوتیپ‎های مورد بررسی فاقد سازوکار تنظیم اسمزی بودند. در شرایط تنش خشکی طول ریشه کاهش، ولی قطر ریشه افزایش یافت. در این شرایط ژنوتیپ‎های متحمل ریشه قطورتری را تولید کردند. کوکری در شرایط تنش و نرمال رطوبتی دارای سیستم ریشه‌ای ضعیف بود، ولی در مقابل اکسکلیبر در هر دو شرایط سیستم ریشه‌ای قوی‎تری را تولید کرد. با این که آر.ای.سی 875 در شرایط نرمال از لحاظ سیستم ریشه‌ای مشابه کوکری بود، ولی در شرایط تنش خشکی سیستم ریشه‌ای بهتری را ایجاد کرد. اکسکلیبر و آر.ای.سی875 با برخورداری از سیستم ریشه‌ای بهتر نسبت به کوکری آب بیشتری را جذب کردند. از لحاظ کارایی مصرف آب، آر.ای.سی875 به طور معنی‎داری بهتر از اکسکلیبر و کوکری بود. ولی اکسکلیبر و کوکری تفاوت معنی‎داری را با یکدیگر نداشتند. علاوه بر آن ژنوتیپ‎های متحمل دارای بنیه بهتری نسبت به رقم حساس کوکری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Physiological and Morphological Traits Related to Drought Tolerance in Bread Wheat

نویسندگان [English]

  • Rooholah Abdolshahi
  • Alireza Taleii
  • Mansour Omidi
  • Bahman Yazdi Samadi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Osmotic adjustment
  • root system
  • Water use efficiency
  • Wheat