بررسی اثر کشت مخلوط بر عملکرد علوفه خشک سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) و ارزن مرواریدی (Pennisetum spp.)

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در سال 1384 در مزرعه آموزشی- پژوهشی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)) به منظور بررسی کشت مخلوط سورگوم علوفه‌ای (رقم (KFS2 با ارزن مرواریدی در نسبتها و تراکم‎های مختلف کاشت در 2 چین انجام شد. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی شامل سه تراکم: 200، 270 و 340 هزار بوته در هکتار برای هر گیاه و عامل فرعی شامل 7 نسبت کاشت؛ تک کشتی سورگوم، تک کشتی ارزن، مخلوط 75% سورگوم+25% ارزن مرواریدی، مخلوط 75% ارزن مرواریدی+25% سورگوم، مخلوط 50% سورگوم+50% ارزن مرواریدی، مخلوط 100% سورگوم+20% ارزن مرواریدی، مخلوط 100% ارزن مرواریدی+20% سورگوم بودند. در چین اول در تیمارهای کشت خالص سورگوم و کشت خالص ارزن مرواریدی بالاترین عملکرد علوفه خشک حاصل شد. با بررسی عملکرد تک بوته مشاهده شد که مخلوط 75% ارزن مرواریدی+25% سورگوم برای گیاه سورگوم علوفه‎ای و مخلوط 75% سورگوم+25% ارزن مرواریدی برای گیاه ارزن مرواریدی دارای بالاترین پتانسیل عملکرد بودند. در چین دوم نیز کشت خالص سورگوم و کشت خالص ارزن مرواریدی بالاترین عملکرد علوفه خشک را به خود اختصاص دادند. از لحاظ عملکرد تک بوته تیمار مخلوط 75% سورگوم+25% ارزن مرواریدی برای سورگوم و ارزن مرواریدی بالاترین میزان را به خود اختصاص دادند. برای مجموع عملکرد هر دو گیاه بالاترین میزان عملکرد علوفه خشک مربوط به کشت خالص ارزن مرواریدی بود، ولی بیشترین میزان عملکرد تک بوته را مخلوط 75% سورگوم+25% ارزن مرواریدی به خود اختصاص داد. محاسبه نسبت برابری زمین (LER) در مجموع دو چین نشان داد که نسبت کشت مخلوط 75% ارزن مرواریدی+25% سورگوم باLER=1.43 بیشترین نسبت برابری زمین را برای علوفه خشک دارا می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effects of Intercropping Fodder Sorghum with Pearl Millet at Different Row Proportions and Plant Densities

نویسندگان [English]

  • Amir Mahdi Khalatbari
  • Seyed Mohammad Bagher Hoseini
  • Naser Majnoon Hoseini
  • Dariush Mazaheri
چکیده [English]

To study the effects of intercropping fodder sorghum with pearl millet at different row proportions and plant densities, an experiment was conducted at the research farm of University of Tehran in 2005. The experimental design was a split plot with three replications. Three different densities of 200000, 270000 and 340000 plants per hectare were as main factor and seven different planting proportions of pure stand of sorghum, pure stand of pearl millet, 75% sorghum + 25% millet, 75% millet + 25% sorghum, 50% sorghum + 50% millet, 100% sorghum + 20% millet and finally 100% millet + 20% sorghum constituted the sub-factor. Taking into consideration the fodder yield on a dry weight basis, the pure stand of sorghum had the highest fodder yield in the first harvest, whereas during the second harvest the highest fodder dry weight obtained from pure stand of pearl millet. Evaluation of the two harvests together revealed that the highest fodder dry yield obtained from pure stand of pearl millet. In the first harvest, the highest sorghum fodder yield obtained in a combination of 75% millet + 25% sorghum and the highest pearl millet fodder yield resulted in a combination of 75% sorghum + 25% millet. However, in the second harvest a similar fodder yield for each of sorghum and pearl millet obtained in the combination of 75% sorghum + 25% millet. Evaluation of land equivalent ratio (LER) indicated that the highest ratio (LER=1.43) belonged to the combination of 75% millet + 25% sorghum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fodder sorghum
  • Forage dry weight yield
  • intercropping
  • Land equivalent ratio
  • Pearl millet