مکان یابی QTLهای کنترل کننده برخی صفات مهم زراعی در کلزا

نویسندگان

چکیده

مکان‌یابی QTL علاوه بر اطلاعات مفیدی که در زمینه تعداد ژن‌های کنترل کننده صفات کمی و جایگاه ژنومی آن‌ها فراهم می‌کند، می‌تواند در گزینش به کمک نشانگر هم مورد استفاده قرار گیرد. به منظور مکان‌یابی QTLهای کنترل‌کننده تعداد روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، ارتفاع پایین‌ترین شاخه فرعی از سطح زمین، طول گل‌آذین اصلی و تعداد غلاف درگل‌آذین اصلی، 135 لاین هاپلویید مضاعف کلزا حاصل از تلاقی بین یک لاین زمستانه فرانسوی (Darmor-Bzh) و یک لاین بهاره کره‌ای (Yudal) به همراه 7 واریته تجاری و والدین در یک آزمایش در قالب طرح لاتیس ساده با دو تکرار در سال 1386-1387 درمزرعه پژوهشی و آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نقشه لینکاژی جمعیت با استفاده از 459 نشانگر مولکولی شامل آیزوزیم، RFLP، RAPD، SSR و SNP ترسیم گردیدکه 19 گروه لینکاژی را پوشش می‌داد. بر اساس روش مکان‌یابی فاصله‌ای مرکب برای صفات تعداد روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین شاخه فرعی از سطح زمین، طول گل‌آذین اصلی، تعداد غلاف در گل‌آذین اصلی و تراکم غلاف در گل‌آذین اصلی به ترتیب دو، سه، سه، یک، دو و سهQTL شناسایی شد. بیشترین تعداد QTL روی کروموزوم‌های DY13 و DY6 شناسایی گردید و به نظر می‌رسد که این دو گروه پیوستگی به لحاظ صفات مورد بررسی دارای نقش اساسی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping QTLs for some Agronomic Traits in Rapeseed (Brassica napus L.)

نویسندگان [English]

 • A. REZAII ZAD
 • V. A. MOHAMMADI
 • A. A. ZALI
 • H. ZEINALI
 • M. MARDI
 • REJIN DELORM
چکیده [English]

Mapping quantitative trait loci (QTLs) not only provides important useful information on the number and location of the loci that control quantitative traits, but also can be used in marker assisted selection programs. For QTL mapping of days to flowering, plant height, height of lowest primary branch, length of main infloresence, silique per main infloresence and silique density, 135 doubled haploid lines derived from the cross between a Korean spring line "Yudal" and a French winter line "Darmor" were evaluated using a simple lattice design with two replications at the Research Station of Agriculture and Natural Resources Campus of University of Tehran in 2007-2008. The genetic map of the doubled haploid population was constructed using 459 molecular markers including isozymes, RFLPs, RAPDs, SSRs and SNPs. Using the composite interval mapping method 4, 5, 3, 2, 3 and 4 QTLs were detected for days to flowering, plant height, height of lowest primary branch, length of main infloresence, silique per main infloresence and silique density, respectively. Most of the QTLs were located on DY13 and DY6. These two linkage groups seem to be of great importance in controlling the studied traits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • A
 • Doubled Haploid
 • Linkage map
 • QTL mapping
 • rapeseed