بررسی تغییرات جمعیت علف‌های هرز و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته در استان گیلان

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر جمعیت علف‌های هرز و عملکرد بادام‌زمینی، آزمایشی فاکتوریل با دو عامل آرایش کاشت و تراکم بوته به ترتیب در دو سطح (مربع و مستطیل) و چهار سطح (3، 3/5، 3/8 و 8/14 بوته در متر مربع) با طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان بندر کیاشهر در سال زراعی 1381 به اجرا در آمد. نتایج حاصل نشان داد که عملکرد غلاف بادام‌زمینی تحت تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته قرار گرفت بطوریکه حداکثر عملکرد غلاف از آرایش کاشت مربع و تراکم کاشت 3/8 بوته در متر مربع به دست آمد. 60 روز پس از کاشت (وجین دوم) تعداد انشعابات ساقه و پگ نفوذ کرده به خاک به ترتیب در سطح احتمال 5 و 1 درصد تحت تاثیرآرایش کاشت قرار گرفتند و در هر دو پارامتر مذکور آرایش کاشت مربع بر مستطیل برتری داشت. 90 روز پس از کاشت (وجین مرحله سوم) تعداد انشعابات اولیه ساقه و پگ نفوذ کرده به خاک تحت تاثیر آرایش کاشت قرار گرفت. اثر آرایش کاشت و تراکم بوته و همچنین اثر متقابل بین آنها بر وزن خشک و تعداد علف‌های هرز در مرحله اول وجین معنی‌دار نبود. در مرحله دوم وجین، وزن خشک و تعداد علف‌های هرز در هر کرت تحت تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته قرار گرفت. در مرحله سوم و چهارم وجین آرایش کاشت تاثیر معنی‌داری بر وزن خشک و تعداد علف‌های هرز نداشت در حالیکه تراکم کاشت اثر معنی‌داری بر این صفات داشت. چهار علف هرز تاج‌خروس، تاج ریزی سیاه، سلمه‌تره و خرفه از لحاظ وزن خشک و تعداد نسبت به سایر علف‌های هرز (مرغ، درمنه، پنجه مرغی، مرغ خوشه سرخ، تاتوره، پاسپالوم، هویج وحشی، ترب وحشی، سیزاب وحشی و اویارسلام زرد) برتر بودند. در مجموع آرایش کاشت مربع و همچنین تراکم‌های 8/14 و 3/8 بوته در متر مربع در کنترل علف‌های هرز موفق‌تر عمل نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Variation in Weed Population and Yield of Peanut (Arachis hypogaea L.) under two Different Planting Patterns and some Different Plant Densities in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • H. RASEKH
  • J. ASGHARI
  • S. L. MAASOUMI
  • M. N. SAFARZADEH WISHKAHI
  • A. DABBAGH MOHAMMADI NASAB
چکیده [English]

An experiment was conducted in Bandar Kyashahr Research Field in 2002 to evaluate the effects of plant density and planting pattern on weed populations and yield of peanut (Arachis hypogaea L.). The experiment was of a randomized complete block design with three replications. A factorial trial with two factors of planting pattern (square and rectangular arrangements) and plant density (3, 5.3, 8.3 and 14.8 plants per m2) was employed. The results showed that planting pattern and plant density affect pod yield and that square planting pattern and 8.3 plant/m2 yielded more pod than the rectangular planting pattern and the other plant densities. During the first weeding period, planting pattern and plant density had no effect on weed dry weight and the number of weeds. In contrast, in the second weeding period, planting pattern and plant density had a cosiderable and significant effect on weed dry weight and the number of weeds. During the third and the fourth weeding periods, although planting pattern had no effect on weed dry weight and the number of weeds, plant density did have. The second and the third weeding periods of planting patern exhibited a significant effect on the number of pegs and branches. Moreover, these numbers in square planting pattern being higher than that in the rectangular arangement. The most important weeds of the experiment included: Amaranthus retofelexus L., Solanum nigrum L., Chenopodium album L., and Protolaca oleracea L. The 14.8 and 8.3 plants/m2 and square pattern of arrangement were finally decided as more effective in weed control than the other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A
  • Peanut (Arachis hypogaea L.)
  • Plant density
  • planting pattern
  • Yield and Weed