بررسی اثرات کشت مخلوط ذرت Zea mays)) و ماش سبز (Vigna radiata) بر کمیت علوفه و زیست توده علف‌های هرز

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه اثرات کشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر برخی از خصوصیات کمی علوفه و زیست توده علف‌های هرز، آزمایشی درتابستان 1385 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان به صورت بلوک‌های کامل تصادفی در4 تکرار اجرا شد. در این آزمایش از بذر ماش محلی گنبد و ذرت هیبرید سینگل کراس550 استفاده شد. دوازده تیمار خالص و مخلوط شامل ذرت خالص با کنترل علف‌های هرز، ذرت خالص بدون کنترل علف‌های هرز، افزایش 10 درصد ماش به ذرت، افزایش 20 درصد ماش به ذرت، افزایش 30 درصد ماش به ذرت، افزایش 40 درصد ماش به ذرت، افزایش 50 درصد ماش به ذرت، جایگزینی ماش به جای 25 درصد ذرت، جایگزینی ماش به جای50 درصد ذرت، جایگزینی ماش به جای 75 درصد ذرت، ماش خالص با کنترل علف‌های هرز و ماش خالص بدون کنترل علف‌های هرز بودند. بین تیمارها از نظر وزن تر و خشک علوفه در هکتار، وزن خشک برگ واحد گیاهی، نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک واحد گیاهی، نسبت برابری زمین و زیست توده خشک علف‌های هرز در هکتار اختلاف بسیار معنی‌داری وجود داشت. تیمار ذرت خالص با کنترل علف‌های هرز دارای بیشترین وزن تر و خشک علوفه با 08/50 و 4/15 تن در هکتار بود. حداکثر وزن خشک برگ واحد گیاهی با 13/44 گرم و نسبت برابری زمین با 53/1 به تیمار افزایش 50 درصد ماش به ذرت تعلق داشت. حداکثر نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک واحد گیاهی با 54/43 درصد و زیست توده علف‌های هرز با 1109 کیلوگرم در هکتار از تیمار ماش خالص بدون کنترل علف‌های هرز به دست آمد. حداقل وزن تر و خشک علوفه با 19/11 و 37/3 تن در هکتار و وزن خشک برگ واحد گیاهی با 04/22 گرم به ماش خالص بدون کنترل علف‌های هرز مربوط بود. کمترین نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک واحد گیاهی با 43/16 درصد به تیمار ذرت خالص بدون کنترل علف‌های هرز تعلق داشت. صرف نظر از تیمارهای ذرت و ماش خالص با کنترل علف‌های هرز که در طول دوره رشد وجین شدند، حداقل زیست توده علف‌های هرز با 3/125 کیلوگرم در هکتار از تیمار افزایش 50 درصد ماش به ذرت به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Corn (Zea mays) and Green Gram (Vigna radiata) Intercropping on some Quantity Characteristics of Forage and Weed Biomass

نویسندگان [English]

 • A. NAKHZARI MOGHADDAM
 • M. R. CHAICHI
 • D. MAZAHERI
 • H. RAHIMIAN MASHHADI
 • N. MAJNOON HOSSEINI
 • A. A. NOORINIA
چکیده [English]

This experiment was carried out at Agricultural Research Station of Gorgan during summer 2006 to study the effects of corn and green gram intercropping on forage yield, and weed biomass. The experimental design was RCBD with twelve treatments and four replications. A local green gram and corn single cross 550 were the crops employed. The experimental treatments consisted of sole corn and sole green gram along with a series of alternative and additive intercropping systems of the two crops. The results revealed that differences among all treatments for fresh and dry weight of forage per hectare, leaf dry weight of plant unit, leaf dry weight/ plant unit weight, LER and weeds biomass per hectare were significant (? = 0.01). The most fresh and dry weight of forage (50.08 and 15.4 tons per hectare) was obtained from sole corn accompanied with weed control. Maximum leaf dry weight of plant unit (44.13 gr) and LER (1.51) was obtained from corn + 50% green gram treatment. Maximum leaf dry weight/ plant unit weight (43.54 percent) and weed biomass (1109 Kg per hectare) was obtained from sole green gram treatment of no weed control. Minimum fresh and dry weight of forage (11.19 and 3.37 tons per hectare) and leaf dry weight of plant unit (22.04 gr) belonged to sole green gram with no weed control. The lowest leaf dry weight / plant unit weight (16.43 gr) was obtained from no weed control sole corn. Minimum weed biomass (125.3 Kg per hectare) among all the no weeding operation treatments belonged to corn + 50% green gram in the additive intercropping system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corn
 • Green Gram
 • LER
 • Plant unit
 • Weed.