ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر EST پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

نویسندگان

چکیده

جهت ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر EST پیوسته با ژن‌های کنترل کننده مقاومت به FHB در گندم، عملکرد بیولوژیک 8660، EST‌ موجود در بانک های اطلاعات مطالعه شد و 260، EST با عملکرد مشخص انتخاب شدند. در مجموع 62 جفت آغازگر با استفاده از نقاط حفظ شده و غیر حفظ شده طراحی شد. نتایج تجزیه پیوستگی و QTL با استفاده از داده‌های ژنوتیپی و فنوتیپی در نسل‌های 3F و 5F حاصل از تلاقی های فرونتانا (نیمه مقاوم) / فلات (حساس) نشان داد که یک نشانگر طراحی شده بر اساس ژن NPR1 قادر است حداکثر 6/9 درصد از تغییرات واریانس سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی را با اثر افزایشی منفی توجیه کند. این نشانگر روی بازوی کوتاه کروموزوم A3 مکان یابی شد. تظاهر ژن NPR1 با استفاده از روش QRT-PCR نشان داد بیان این ژن در 96 ساعت پس از آلودگی در ونگ شوبای و فرونتانا افزایش می یابد. بنابراین ژن NPR1 و نشانگر مولکولی مبتنی بر آن می توانند در برنامه های تحقیقاتی افزایش مقاومت به FHB در گندم در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Molecular Markers Based on ESTs Linked to Fusarium Head Blight Resistance in Wheat

نویسندگان [English]

 • S. HOSSEINI
 • M. MARDI
 • M.R. GHAFFARI
 • Y. NAMI
 • L. KARIMI FARSAD
 • S.M. PIRSEYEDI
 • S. ABDEMISHANI
 • A. A. SHAHNEJAT BOUSHEHRI
چکیده [English]

In order to develop molecular markers based on Expressed Sequence Tag (EST) linked to Fusarium Head Blight (FHB) resistance genes in wheat, the biological function of 8660 ESTs deposited in data bank were studied following which 260 ESTs with identified biological function were selected. In total, 62 primer combinations were designed based on conserved and non conserved sequences. Linkage and QTL analyses results, using phenotypic and genotypic data on F3 and F5 generations developed from the crosses 'Frontana' (moderately resistant)/ 'Falat' (susceptible), indicated that one designed molecular marker based on NPR1 explained up to 9.6 % of AUDPC variance with a significant negative additive effect. This marker was located on 3AS chromosome. The Expression of NPR1, using QRT-PCR method, indicated that the expression of the gene following 96 hours after inoculation in 'Wangshuibai' and 'Frontana', was on the increase. Therefore, NPR1 and its developed molecular marker could be considered in future research programs to improve FHB resistance in wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

 • EST
 • fusarium head blight
 • NPR1
 • qRT-PCR
 • Wheat