بررسی اثر رقابت چندگونه ای توق (Xanthium strumarium L.) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم های منفرد و توأم علف های هرز توق و تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا، آزمایشی در سال زراعی86-85 13درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. علف هرز توق در تراکم های صفر، 2، 4،8 و علف هرز تاج خروس در تراکم های صفر، 4، 8 و 12 بوته در متر ردیف به صورت منفرد و نیز توام در فاصله 15 سانتیمتری و در دو طرف ردیف بوته های سویا کشت شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تراکم های مختلف توق و تاج خروس از نظر تاثیر بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته و وزن غلاف در بوته در سطح احتمال 1% تفاوت معنی داری با هم دارند. در حالی که شاخص برداشت محصول تفاوت معنی داری در بین تیمارهای اعمال شده نشان نداد. کاهش عملکرد دانه بسته به تراکم علف های هرز بین 39 و86 درصد بود. بیشترین کاهش عملکرد دانه نسبت به شاهد با وجین در حضور توأم 8 بوته توق و 12 بوته تاج خروس بدست آمد. در تیمار حداکثر تراکم دو گونه، میانگین صفاتی همچون عملکرد بیولوژیک، تعداد و وزن غلاف در بوته به ترتیب 9/79، 76 و 82 درصد کاهش نسبت به شاهد نشان دادند. بجز در تراکم 2 بوته توق و 4 بوته تاج خروس، با افزایش تراکم علف هرز ارتفاع سویا نیز نسبت به شاهد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Multispecies Interference of Common Cocklebur (Xanthium strumarium L.) and Red Root Pigweed (Amaranthus retroflexus) on Soybean (Glycine max) Yield and Yield Components

نویسندگان [English]

  • A. R. YOOSEFI
  • A. R. YOOSEFI
  • M. A. BAGHESTANI
  • H. RAHIMIAN

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common cocklebur
  • Grain yield
  • Multispecies interference
  • Red root pigweed
  • soybean
  • Yield components