تأثیر روش های مختلف حاصلخیزی خاک (آلی، تلفیقی و شیمیایی) روی کمیت و کیفیت علوفه گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus)

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سیستم های مختلف حاصلخیزی خاک (شیمیایی، تلفیقی و آلی) برکمیت و کیفیت علوفه گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) آزمایشی در سال زراعی 1385 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار و 15 تیمار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در دولت آباد کرج انجام گرفت. تیمارهای استفاده شده شامل ترکیبهای مختلف از کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (سیستم شیمیایی)، نسبتهای مختلف کود دامی (سیستم آلی) و ترکیب نسبتهای مختلف کود دامی و شیمیایی(سیستم تلفیقی) در مقایسه با تیمار شاهد بدون کود بود. نتایج نشان داد که سیستم های حاصلخیری خاک تاثیر معنی داری بر صفات کمی و کیفی علوفه گیاه کنگر فرنگی بجز درصد خاکستر داشت. در روش کوددهی شیمیایی تیمارهای 6 (kg/h 240K=، 200=6P، 200=N) و 5 (kg/h 192, K =160, P=160N =) به ترتیب معادل 12/4 و 69/3 تن در هکتار بیشترین وزن خشک علوفه را داشتند. در روش کوددهی تلفیقی تیمارهای8 (20 تن کود دامی در هکتار + kg/h 96, K=80, P=80N=) و 9 (10 تن کود دامی در هکتار + kg/ha144, K=120, P=120N=) به ترتیب با تولید 9/4 و 1/4 تن ماده خشک در هکتار بیشترین وزن خشک را داشتند. در روش کوددهی آلی تیمارهای 40 و 30 تن کود دامی در هکتار به ترتیب با تولید 7/2 و 37/2 تن در هکتار بیشترین ماده خشک را تولید کردند. تاثیر روش های حاصلخیزی خاک بر صفات مختلف کیفی متفاوت بود. اثر کودهای شیمیایی و روش تلفیقی در عملکرد ماده خشک، پروتئین خام، DMD WSC ,، از روش آلی بیشتر بود. ولی در افزایش عناصر معدنی وADF، روش تغذیه آلی بهتر از روش شیمیایی عمل نمودند. در کل می توان گفت که در مورد بیشتر صفات اندازه گرفته شده، سطوح متوسط و زیاد کود شیمیایی در روش شیمیایی و سطوح متوسط کودهای دامی و شیمیایی در روش تلفیقی برتری داشتند بجز در مورد صفات DMD و جذب پتاسیم، که با افزایش کود دامی و کاهش کود شیمیایی و صفات پروتئین خام و ADF ، که با کاهش کود دامی و افزایش کود شیمیایی، افزایش پیدا کردند. نتایج کلی این پژوهش نشان داد که کنگر فرنگی دارای کمیت و کیفیت علوفه مناسبی بوده و می تواند با انجام مطالعات بیشتر و تکمیلی بخصوص در زمینه خوش خوراکی و تغذیه ای، و بررسی خواص کیفی سیلوئی این گیاه به عنوان یک گیاه علوفه ای جدید در ایران مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Soil Fertilizing Management (Organic, Integrated and Chemical) on Forage Yield and Quality Traits of Globe Artichoke (Cynara scolymus)

نویسندگان [English]

  • E. FATEH
  • M. R. CHAICHI
  • E. SHARIFI ASHORABADI
  • D. MAZAHERI
  • A. A. JAFARI
چکیده [English]

To study the effect of three soil fertilizing systems (chemical, organic, and integrated) on forage yield and quality of Globe Artichoke (Cynara scolymus) an experiment was conducted using a Randomized Complete Block Design (RCBD) of four replications at the Research Farm of College of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran in 2006. The treatments included 5 levels of chemical fertilizers (40, 80, 120, 160 & 200 kg/ha of N & of P), (48, 96, 144, 196 & 240 kg/ha of K), 4 levels of manure (10, 20, 30 & 40 ton//h), and 5 levels of mixture of different ratios of fertilizers and manure, as integrated systems along with a control (no fertilizer or manure application). The results showed that soil fertilization treatments significantly affected forage quantity and quality of artichoke. As for chemical fertilizers, total DM yield increased to 4.12 and 3.69 tons/ha through the treatments (in kg/ha) N200/P200/K240 and N160/P160/K192, respectively. For organic systems, the highest yields of 4.12 and 3.7 ton/ha were obtained by treatments of 40 and 30 tons of animal manure/ha, respectively. In the integrated system, the highest DM values of 4.49 and 4.1 tons/ha were obtained for the treatments of N80/P80/K96/manure 20,000 and N120/P120K144/manure10,000, respectively. The effects of three soil fertilization methods on forage quality traits were inconsistent. Chemical and integrated systems increased Crude Protein (CP), total dry matter, Dry Matter Digestibility (DMD) and Water-Soluble Carbohydrates (WSC) compared to the organic system of fertilizing. But organic system increased K and P contents as well as Acid Detergent Fiber (ADF) as compared to integrated and chemical treatment systems. It becomes evident that for chemical systems, moderate and high levels of chemical fertilizer and while for integrated systems, moderate levels of manure and chemical fertilizer exert significant effects on the quality and quantity of Globe Artichoke forage yield but not on DMD, K content, CP% and ADF. DMD and K content (in integrated systems) increased with an increase in manure and a decrease in chemical fertilizer levels. In contrast, CP% and ADF increased with a decrease in manure and an increase in chemical fertilizer levels. It is concluded that artichoke, as a new forage crop, has a suitable quantity and quality potential for livestock feeding when treated with proper of soil fertilization systems. But further and more thorough studies would be needed befor considering Artichoke as a new source of forage feed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A
  • Artichoke (Cynara scolymus)
  • forage quality
  • Forage yield
  • Soil fertilizing methods