تاثیر بنیه بذر بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در مراحل اولیه جوانه زنی در دو رقم کلزا ( L. Brassica napus)

نویسندگان

چکیده

زوال یا پیری بذر یکی از عوامل کاهش‌دهنده بنیه و محدودکننده جوانه زنی در بذر می باشد. شناسایی عوامل فیزیولوژیکی تاثیر گذار بر زوال بذر بسیار با اهمیت می باشد. این تحقیق با هدف تعیین صفات جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز و پراکسیداز در مراحل اولیه جوانه زنی در دو رقم کلزا با بنیه‌های متفاوت صورت گرفت. آزمایش در طی سالهای 1383 و 1384 در آزمایشگاه بذر و بیوتکنولوژی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران (کرج) انجام شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرارانجام شد. ارقام کلزای مورد استفاده شامل رقم Option 500 (بهاره) و رقم Licord (پائیزه) بودند. ابتدا آزمون استاندارد جوانه‌زنی به منظور تعیین قوة نامیه روی ارقام کلزا انجام شد. سپس بذرها به منظور ایجاد بنیه‌های متفاوت تحت آزمون پیری زودرس در زمانهای دو، پنج و هشت روز قرار گرفتند. در آزمایشات انجام شده صفات درصد، شاخص و سرعت جوانه‌زنی اندازه‌گیری شد. برای تعیین نقش آنزیم های آنتی اکسیدانت در بنیه بذر، فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز در این ارقام تحت تیمار بنیه قوی و ضعیف در مراحل اولیه جوانه زنی بررسی شد. نتایج نشان داد که بنیه ضعیف بذر سبب کاهش درصد، شاخص و سرعت جوانه‌زنی شد. تفاوت بین ارقام معنی‌دار بود. رقم Licord با بنیه قوی تر درصد، شاخص و سرعت جوانه زنی بیشتری را نسبت به رقم Option 500 نشان داد. نتایج حاصل از اندازه‌گیری فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز نشان داد که بنیه ضعیف سبب کاهش فعالیت آنزیم‌ها می‌شود. بذرهای با بنیه ضعیف فعالیت آنزیمی کمتری را در مراحل اولیه جوانه‌زنی نسبت به بذرهای شاهد نشان دادند. رقم Licord با بنیه‌ بالاتر فعالیت آنزیمی بیشتری را نسبت به رقم Option 500 نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Seed Aging on Germination Characteristics and on Catalase and Peroxidase Activities in Two Canola Cultivars (Brassica napus L.)

نویسندگان [English]

  • R. TAVAKOL AFSHARI
  • S. RASHIDI
  • H. ALIZADEH
چکیده [English]

Deterioration of seed is one of the most important limiting or even hindering factors in its germination. An evaluation and understanding of the factors responsible for/ and enhancing seed deterioration is of paramount importance. The main aim of this study was to determine the effects of seed deterioration on its germination and as well on the activities of antioxidant enzymes in canola culitvars. The experiments were carried out at seed and biotechnology laboratories of College of Agriculture, University of Tehran during 2004-2005. A completely randomized design of three replications was employed. The canola cultivars Licord (winter variety) and Option 500 (spring variety) were the ones studied. The seeds were aged through accelerate-aging and then germination characteristics measured. Such characteristics as germination percentage (%), germination index as well as germination speed were assessed in all the experiments. Moreover, the levels of antioxidant enzymes, catalase and peroxidase, on these cultivars both under the aging and non-aging treatments and at three imbibition stages were measured. The results revealed that seed aging or deterioration reduced the percentage of germination, germination index and speed of germination in either one of the cultivars. For Licord cultivar, under the accelerate-aging test, all the aforementioned traits were higher than those of Option cultivar. Seed aging reduced the activity of enzymes. Extending seed hydration intervals increased catalase and peroxidase activities. However, the aged seeds had lower levels of enzymes as compared to non-aged ones. Licord, with a higher vigor benefited from a more enzyme activity than Option 500.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Catalse
  • germination
  • Perioxidase
  • Seed vigor