تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر بیوماس تولیدی سورگوم علوفه ای اسپید فید در تراکم های مختلف بوته

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تراکم و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد وکارایی مصرف کود در سورگوم علوفه ای اسپید فید، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل درسال زراعی 1384 اجرا شد. کرت های اصلی و فرعی به ترتیب شامل سطوح کود نیتروژن (صفر، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار) و تراکم های سورگوم (6، 12 و 18 بوته در متر مربع) بودند. نتایج نشان داد که این گیاه در شرایط محیطی اردبیل قادر به تولید دو چین در یک فصل زراعی می باشد. در هر دو چین بیشترین میزان عملکرد در به کارگیری 150 کیلوگرم کود نیتروژن و تراکم 18 بوته در متر مربع بدست آمد. نتایج مربوط به بیوماس علوفه ای دو چین حاکی از آن بود که عملکرد علوفه به طور معنی داری تحت تاثیر چین، سطوح کود نیتروژن، تراکم، اثر متقابل تراکم در چین و اثر متقابل چین در سطوح نیتروژن قرار گرفتند. تراکم های 12 و 18 بوته در متر مربع عملکردی مشابه و بیشتر از 6 بوته در متر مربع نشان دادند. عملکرد علوفه در چین اول بیشتر از چین دوم بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که با به کارگیری بیشتر کود مصرفی، کارایی مصرف آن کاهش یافت به طوری که میزان این کارایی از 47/16به 97/14 کیلوگرم بر کیلوگرم کاهش یافت. اثر تراکم بر کارایی مصرف کود معنی دار گردید با این حال اختلاف معنی داری بین تراکم 6 و 12 بوته در متر مربع بر کارایی مصرف کود مشاهده نشد. میزان این کارایی در چین اول بیشتر از چین دوم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Nitrogen Fertilizer on Forage Yield of Sorghum Bicolor (Var. Speed Feed) in Various Plant Densities

نویسندگان [English]

  • R. SEYED SHARIFI
  • Y. RAEY
  • R. SEYED SHARIFI

کلیدواژه‌ها [English]

  • A
  • Density
  • Forage yield
  • Nitrogen use efficiency
  • Sorghum