بررسی شاخص های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ارقام کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از آزمون های بنیه بذر

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر تنش سرمایی و پیری تسریع‌شده بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه پنج رقم کلزای Hyola330، Hyola401، Hyola420، Syn-3 و Pr401/15E، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط آزمایشگاه اجرا شد. نتایج حاصل مشخص ساخت که ارقام از لحاظ درصد جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر، سرعت جوانه‌زنی و طول گیاهچه در شرایط جوانه‌زنی استاندارد، سرما و پیری تسریع شده دارای اختلاف معنی‌داری با یکدیگر بودند و ارقام Hyola401، Pr401/15E و Syn-3 درآزمایش جوانه‌زنی استاندارد، رقم Hyola401 در آزمون سرما و دو رقم Pr401/15E و Syn-3 در آزمون پیری تسریع شده دارای حداکثر درصد جوانه‌زنی بودند. همچنین رقم Hyola420 در هر سه آزمون از کمترین درصد جوانه‌زنی برخوردار بود. عکس‌العمل ارقام از لحاظ طول گیاهچه، شاخص بنیه بذر و سرعت جوانه‌زنی در آزمون‌های مختلف متفاوت بود، به طوری که در آزمون جوانه‌زنی استاندارد و پیری تسریع شده رقم Pr401/15E و در آزمون سرما رقم Syn-3 دارای بیشترین طول گیاهچه بودند. همچنین رقم Pr401/15E در آزمون جوانه‌زنی استاندارد، ارقام Syn-3 و Hyola401 در آزمون سرما و ارقام Hyola401 و Pr401/15E در آزمون پیری تسریع شده دارای بیشترین شاخص بنیه بذر بودند. از نظر سرعت جوانه‌زنی نیز رقم Pr401/15E در آزمون جوانه‌زنی استاندارد، رقم Hyola401 در آزمون سرما و رقم Syn-3 در آزمون پیری تسریع شده دارای بیشترین میزان بودند. به طور کلی، ارزیابی شاخص‌های جوانه‌زنی ارقام کلزا نشان داد که بذرهایی که دارای بنیه قوی بودند کمتر تحت تأثیر سرما و پیری تسریع شده قرار گرفتند و اختلاف بین شاخص‌های جوانه‌زنی این بذرها تحت شرایط عادی و تنش ناچیز بود و هر چه بنیه بذر ضعیف‌تر باشد، نسبت به این تنش‌ها حساس‌تر و این اختلاف‌ها بیشتر بود. علاوه بر این مشخص شد که بین شرایط پیری تسریع شده و سرما، پیری تسریع شده تأثیر منفی شدیدتری بر کاهش بنیه بذرهای کلزا دارد. این نتیجه نشان داد که بذرهای کلزا در دماهای بالا، سریع‌تر از دماهای پایین کیفیت خود را از دست می‌دهند، به طوری که چنانچه بذرها در شرایط نا‌مناسب انبار (دما و رطوبت بالا) ذخیره شوند، قوه نامیه و بنیه بذر ارقام شدیداً کاهش می‌یابد. بنابراین جهت نگهداری بذرهای کلزا برای کشت در سال بعد، دقت در شرایط نگهداری بذر بسیار مهم و
حساس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Seed Germination and Seedling Growth Indices of Oilseed Rape (Brassica napus L.) Cultivars through Seed Vigour Tests

نویسندگان [English]

  • B. RABIEI
  • M. BAYAT
چکیده [English]

To evaluate the effects of accelerated aging and cold stress on seed germination and seedling growth indices in five oilseed rape cultivars (Hyola330, Hyola401, Hyola420, Syn3 and Pr401/15E), an experiment was carried out in a completely randomized design of three replications. Results indicated that the cultivars were significantly different in germination percentage, seed vigour, germination rate and seedling length under standard germination, cold stress and accelerated aging conditions. The cultivars Hyola401, Pr401/15E and Syn-3 in standard germination, Hyola401 in cold test and Pr401/15E and Syn-3 in accelerated aging test exhibited the highest germination percentages. Furthermore, Hyola420 had the lowest germination percentage in all the 3 tests. The cultivars were different for seedling length, seed vigour index and germination rate in different tests, so that Pr401/15E, in standard germination and accelerated aging test, and Syn-3, in cold test, had the highest seedling lengths. Moreover, Pr401/15E in standard germination test, Syn-3 and Hyola401 in cold test and Hyola401, and Pr401/15E in accelerated aging test, bore the highest seed vigour index. As for germination rate, Pr401/15E, Hyola401 and Syn-3 carried the highest values in standard germination, cold and accelerated aging tests, respectively. In total, evaluation of the germination indices under stress conditions indicated that the seeds of high vigour were less affected by cold stress and accelerated aging tests, the difference between their germination indices under normal and under stress conditions being low. Furthermore, accelerated aging decreased canola seed vigour more than did cold stress. This indicates that canola seeds lose their quality in high temperatures more rapidly than they do at low ones, so seed vigour would strongly decrease if seeds stored in unsuitable conditions of high temperature and moisture. Therefore, proper storage conditions of canola seeds are important before sowing of the seeds next year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accelerated aging test
  • Canola
  • Cold test
  • Germination percentage
  • seed vigour