بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های گندم دوروم (Triticum turgidum) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گندم دوروم (Triticum turgidum ssp. durum) با استفاده از توالی های ساده تکراری (ریزماهواره‌ها) ارزیابی شد. یکصد و چهل ژنوتیپ متعلق به مناطق مختلف (10 کشور) با 48 جفت نشانگر ریزماهواره (با پوشش یکنواخت ژنوم) مورد بررسی قرار گرفتند و از این تعداد، 37 جفت نشانگر چند شکلی نشان دادند. در مجموع از 37 جفت نشانگر، 245 آلل چند شکل متفاوت، در دامنه ای بین 2 تا 17 آلل و با متوسط 9/6 آلل در هر جایگاه ژنی تکثیر گردید. میزان اطلاعات چند شکل(PIC) از 007/0 (جایگاه ژنی Xgwm274) تا 799/0(جایگاه ژنی Xgwm427) متفاوت بود. ضریب شباهت ژنتیکی با استفاده از ضریب تطابق ساده محاسبه و مقدار آن در دامنه ای از 583/. ( بین دو ژنوتیپ از کرمانشاه و خرم آباد) تا 946/. (بین دو ژنوتیپ از اهواز) قرار داشت. تجزیه خوشه ای با استفاده از روش دورترین همسایه ها ژنوتیپ ها را در دو گروه اصلی قرار داد. همچنین عمده ژنوتیپ های خارجی در یکی از زیر گروه های گروه اصلی دوم قرار گرفتند و در نتیجه ارتباط نسبی بین تنوع ژنتیکی و منطقه جغرافیایی را تایید نمود. ضمن اینکه جدا شدن ژرم پلاسم ایرانی و خارجی نشان دهنده تکامل متمایز آنها می باشد. تجزیه به مختصات اصلی نیز تا حد زیادی الگوی تنوع ژنتیکی حاصل از روش تجزیه خوشه ای را تایید نمود. در این تحقیق محدوده وسیعی از تنوع ژنتیکی در بین ژنوتیپ‌ها مشاهده شد، که امکان استفاده از آنها را در برنامه های ویژه اصلاحی مقدور می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Genetic Diversity in Durum Wheat (Triticum turgidum) using Microsatellite Markers

نویسندگان [English]

 • M. A. OMID BAKHSH FARD
 • M. R. NAGHAVI
 • M. MARDI
 • M. R. BIHAMTA
 • M. KAZEMI
 • S. M. PIRSEYEDI
چکیده [English]

Diversity of durum wheat (Triticum turgidum ssp. durum) germplasm was evaluated using simple sequence repeat (SSR) markers. One hundred and forty durum wheat genotypes of diverse origin (belonging to ten countries) were assessed using 48 selected SSRs with whole genome coverage. A total of 245 allelic variants were detected at 37 polymorphic SSR loci, ranging from two to seventeen per locus with an average of 6.9. The polymorphic information content (PIC) values of the loci ranged from 0.007 (Xgwm 274) to 0.799 (Xgwm 427). Genetic similarities were assessed through simple matching method, ranging from 0.583 (two genotypes from Kermanshah and Khorram Abad, Iran) to 0.94 (two genotypes from Ahvaz/IRAN). Complete cluster analysis method based on genetic similarity estimates produced two main groupings. The results revealed a meaningful relationship between genetic diversity and geographical regions. Separate grouping of Iranian vs foreign germplasm indicates the different genetic origin in these genotypes. A wide range of genomic diversity was observed among all the genotypes, proving them to be prime candidates for selective breeding for specific traits and a broadening of the genetic base.

کلیدواژه‌ها [English]

 • A
 • Cluster analysis.
 • Genetic diversity
 • Simple Sequence Repeats (SSRs)
 • Triticum turgidum