بررسی جوانه‌زنی بذرهای پرایم شده ی گونه های ارزن علوفه ای در واکنش به دمای پایین، تنش خشکی و شوری

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش واکنش جوانه‌زنی بذرهای پرایم شده اسمزی (اسموپرایمینگ)و پرایم نشده ارزن پادزهری Panicum antidotale، ارزن معمولی P. miliaceum و ارزن گاورس Setaria italica در مواجهه با دمای پایین، تنش خشکی و شوری در زمان جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. بذرها تحت پتانسیل 12- بار به مدت 7 روز و در دمای15، 30/20 (12 ساعت/ 12 ساعت) و 25 درجه سانتیگراد به ترتیب پرایم گردیدند. سپس بذرهای پرایم نشده و پرایم شده تحت دمای پایین، تنش‌های خشکی و شوری قرار گرفتند. تنش‌های شوری و خشکی در سطح پتانسیل 4- ،8- ، 12- و 16- بار مورد آزمایش قرار گرفته و برای تهیه محلول‌های اعمال‌کننده شرایط خشکی از پلی اتیلن گلیکول 6000 و برای اعمال تنش شوری از کلرید سدیم استفاده گردید. علاوه بر تنش خشکی و شوری جوانه‌زنی بذرهای پرایم شده و پرایم نشده نسبت به دمای جوانه‌زنی (10، 15، 20 و 25 درجه سانتیگراد) مورد بررسی قرار گرفت. تنش‌های خشکی و شوری تأثیر مشابهی روی درصد و سرعت جوانه‌زنی به جا گذاشتند و تفاوت هر سطح تنش با سطوح قبلی خود در مورد صفات مذکور از لحاظ آماری معنی‌دار بود. در هر یک از تنش‌های خشکی و شوری بذرهای پرایم شده از سرعت و درصد جوانه‌زنی بیشتری نسبت به بذرهای پرایم نشده برخوردار بودند. کاهش 15 درجه‌ای دما باعث کاهش معنی‌داری در سرعت و درصد جوانه‌زنی در هر دو تیمار بذری شد. این دما باعث کاهش معنی‌داری در طول ریشه‌چه، ساقه‌چه و گیاهچه شد. بذرهای پرایم شده جوانه‌زنی بیشتر و سریع‌تری نسبت به بذرهای پرایم نشده دارا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Germination Response of Primed Forage Millets Species Seeds to Low Temperature, Drought and Salt Stress

نویسندگان [English]

  • A. S. RIAZI
  • F. SHARIF ZADE

کلیدواژه‌ها [English]

  • A
  • NaCl
  • Osmopriming
  • Plyetheleneglycol (PEG)
  • Root and shoot lengths