تعیین کارایی میکوریزا و ازتوباکتر تحت تاثیر سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 در اراک

نویسندگان

چکیده

نیتروژن و فسفر از مهمترین عناصر مغذی ضروری برای گیاهان هستند که رشد و عملکرد آنها را افزایش می دهند. کمبود این مواد مغذی در خاک معمولاً با کاربرد کودهای شیمیایی جبران می شود و این درحالتی است که مصرف بیش ازحد کودهای شیمیایی اثرات مضری بر روی محیط زیست از خود باقی می‌گذارند. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد باکتری ازتوباکتر و قارچ میکوریزا به عنوان دو نوع کود بیولوژیکی و فسفر (سوپر فسفات تریپل) به عنوان کود شیمیایی انجام شد. اثرات سه عامل ازتوباکتر (تلقیح شده و نشده)، میکوریزا (تلقیح شده و نشده)، و فسفر (صفر، 50 ، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات جهاد کشا ورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (اراک) ارزیابی شد. نتایج بررسی‌های اثرات اصلی و متقابل سه عامل ذکر شده روی برخی از صفات، نظیر عملکرد ماده خشک، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال و وزن بلال نشان دادند که همزیستی میکوریزا باعث افزایش جذب عناصر معدنی و اصلاح وضعیت تغذیه‌ای گیاه شد. همچنین ازتوباکتر از طریق تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و تولید متابولیت‌های محرک رشد، صفات بررسی شده را به نحو معنی داری تحت تأثیر قرار داد. اثرات متقابل میکوریزا و 100 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل بیشترین تاثیر مفید را روی صفات فوق داشت. این نتایج نشان دادند اگر چه هر عامل به تنهایی اثر مثبتی روی رشد و عملکرد و سایر خصوصیات داشت اما اثرات متقابل آنها تأثیرات بیشتری داشت. این مطالعه نشان داد که کاربرد میکوریزا و ازتوباکتر علاوه بر کاهش کاربرد فسفر (به میزان 100کیلوگرم درهکتار) نه تنها عملکرد را به صورت کمی کاهش نداد، بلکه باعث ارتقاء عملکرد کیفی گیاه نیز شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Azotobacter and Mycorrhizal Symbiosis Efficiency under Different Levels of Phosphorus on Yield and Yield Components of Forage Maize (KSC 704) in Arak

نویسندگان [English]

  • M. AMIRABADI
  • M. R. ARDAKANI
  • F. REJALI
  • M. BORJI
  • S. KHAGHANI
چکیده [English]

Nitrogen and phosphorus are two of the essential nutrients that promote plants' growth and yield. Deficiency of these nutrients in soil is usually compensated through application of chemical fertilizers. Chemical fertilizers on the other hand have detrimental effects on environment in addition to decreasing quality of agricultural products. The present study was conducted to evaluate the effect of an application of azotobacter and mycorrhiza as biofertilizer along with phosphorus (super phosphate) as the chemical fertilizer. The effects of the three factors, namely: azotobacter (inoculated and not inoculated), mycorrhiza (inoculated and not inoculated) and phosphorus (0, 50, 100 and 200 kg/ha) was evaluated through a factorial experiment of completely randomized block design of three replications in Central Province (Arak) Research Center of Agriculture and Natural Resources. The main and intraction effects of the three mentioned factors for number of kernels per row, number of kernels rows/ear, number of kernel per ear, ear, and dry matter weight showed that mycorrhiza symbiosis enhanced absorption of mineral elements, and as corrected the plant’s nutrition. Azotobacter also caused the fixation of biological nitrogen and production of metabolities that significantly affected the mentioned traits. The interaction of micorrhiza and l00 kg/ha of phosphorus had the most positive effects on the above traits. The results also indicated that, although every factor had its own positive effect on corn growth, yield, and other traits, but their interaction effects were more noticeable. The study also indicated that application of mycorrhiza along with azotobacter, not only decreased the demand for phosphorus (amount of only 100 kg/ha), but also improved yield and crop quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azotobacter
  • maize
  • Mycorrhiza
  • yield
  • Yield components