ارزیابی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris) با تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthu retroflexus) با استفاده از مدل افت عملکرد

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

چکیده

علف‌های هرز یکی از مشکلات مهم در تولید لوبیا قرمز می باشند که باعث کاهش کمی و کیفی این محصول می‌گردد. آزمایشی در سال 1385 در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران جهت ارزیابی قدرت رقابتی ارقام مختلف لوبیا قرمز با تاج خروس ریشه قرمز انجام گرفت. در این آزمایش 5 سطح تراکم صفر، 4، 8، 16 و 32 بوته تاج خروس در متر مربع با 3 رقم لوبیا قرمز شامل دو رقم بوته ای اختر و لاین D81083 و یک رقم نیمه رونده صیاد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. در این آزمایش تاثیر تراکم تاج خروس بر روی شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، عملکرد دانه و بیولوژیک لوبیا مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که در تراکم 32 بوته تاج خروس در مترمربع، رقم صیاد و لاین D81083 به ترتیب بیشترین و کمترین شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول را داشتند. عملکرد دانه و بیولوژیک ارقام لوبیا قرمز با هم تفاوت معنی دار داشتند و لاین D81083 کمترین میزان عملکرد دانه و بیولوژیک را تولید کرد. تراکم 32 بوته تاج خروس در متر مربع عملکرد دانه ارقام صیاد، اختر و لاین D81083 را به ترتیب حدود 42، 57 و 72 درصد کاهش داد. عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز نسبت به عملکرد بیولوژیک بیشتر تحت تاثیر افزایش تراکم علف هرز تاج خروس قرار گرفت و افت عملکرد دانه شدیدتر از افت عملکرد بیولوژیک بود. بر اساس ضرایب مدل افت عملکرد (a و m)، در بین ارقام لوبیا قرمز، رقم صیاد بیشترین و لاین D81083کمترین قدرت رقابت را با تاج خروس داشت. لاین D81083 حداکثر افت عملکرد دانه و بیولوژیک را داشت. همچنین رقم صیاد و لاین D81083 به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر روی بیومس و شاخص سطح برگ تاج خروس داشتند که بیانگر توانایی رقابت بیشتر رقم صیاد با تاج خروس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Competitive Ability of Red Kidney Bean (Phaseolus vulgaris) Cultivars against Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus) using Yield Loss Model

نویسندگان [English]

 • R. AMINI
 • Naser Majnoun Hosseini 1
 • H. RAHIMIAN MASHHADI
 • D. MAZAHERI
 • Hassan Alizadeh 2
1 Agronomy and Plant Breeding Dept. University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Weeds are reported as one of the most serious problems in red kidney bean production. To evaluate the competitive ability of red bean cultivars with red root pigweed an experiment was conducted at the Research Farm of the University College of Agriculture and Natural Recourses, University of Tehran in 2006. Different densities of pigweed including 0, 4, 8, 16 and 32 plants/m2 along with three cultivars of red bean (AKHTAR, SAYYAD and Line D81083) were employed in a factorial experiment with complete randomized block design. The effects of pigweed density on leaf area index, crop growth rate, biological and grain yield of dry bean were investigated during the study. Results indicated that at a density of 32 plants/m2 of pigweed, cultivar SAYYAD and Line D81083 had the most vs the least leaf area index and crop growth rate, respectively. Differences between grain and biological yield of cultivars were significant with Line D81083 exhibiting the least grain and biological yield. The density of 32 plants/m2 of pigweed, reduced grain yield of cultivars SAYYAD, AKHTAR and Line D81083 about, 42, 57 and 72%, respectively. Grain yields of red bean cultivars were more seriously affected by pigweed interference, in comparison with their biological yields. Based on the coefficients of yield loss models (a & m), red bean cultivar of SAYYAD had the most competitive ability among the red bean cultivars. The Line D81083 suffered from the most grain and biological yield loss. Also cultivar SAYYAD and Line D81083 had the most vs the least effect on biomass and leaf area index of pigweed respectively, indicating that cultivar SAYYAD has the most competitive ability against pigweed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competitive ability
 • Crop growth rate
 • leaf area index
 • red kidney bean
 • Red root pigweed
 • Seed & biological yield
 • Yield loss model