ارزیابی تنوع, ارتباط صفات و تعیین فاصله ژنتیکی در جمعیت های فسکیوی بلند ((Festuca arundinacea

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین میزان و الگوی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم گیاه فسکیوی بلند, 38 اکوتیپ داخلی و خارجی (25 نمونه از ایران، 11 نمونه از مجارستان و دو نمونه از آمریکا و لهستان) جمع‌آوری یا تهیه شد. بذور این اکوتیپ‌ها ابتدا در گلخانه جوانه دار شده و نشاءها پس از 3 ماه به مزرعه منتقل شدند. عملکرد و صفات مورفولوژیک در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادکه از لحاظ کلیه صفات بین اکوتیپ‌های مورد مطالعه اختلاف آماری معنی‌دار وجود داشت. ضرایب تنوع ژنتیکی صفات از 66/5 برای صفت روز تا گرده افشانی تا 7/57 برای عملکرد علوفه متغیر بود که حاکی از وجود تنوع ژنتیکی گسترده در ژرم پلاسم این گیاه می‌باشد. صفات روز تا گرده افشانی, روز تا خوشه دهی و ارتفاع بوته بیشترین و قطر یقه و عرض برگ پرچم دارای کمترین وراثت‌پذیری عمومی بودند. همبستگی عملکرد علوفه با صفات روز تا ظهور خوشه و روز تا گرده‌افشانی منفی و با صفات ارتفاع بوته, تعداد ساقه و قطر یقه مثبت بود. همچنین صفات روز تا ظهور خوشه و روز تا گرده‌افشانی با تعداد ساقه و ارتفاع همبستگی منفی و معنی‌داری داشتندکه نشان می‌دهد اکوتیپ های زودرس‌تر تعداد ساقه و ارتفاع بیشتری دارند و تاخیر در گلدهی باعث کاهش این صفات و در نتیجه کاهش عملکرد می‌گردد. تجزیه کلاستر توانست اکوتیپ‌ها را به لحاظ منشاء جغرافیای دور, تاریخ بلوغ و عملکرد از همدیگر متمایز کندکه نشانگر تاثیرگذاری تفاوت‌های اقلیمی و اکولوژیکی بر روند تکامل در مناطق مختلف می باشد. تنوع و فاصله ژنتیکی بالا برای اکثر صفات مورد بررسی, کارایی بالای روش‌های اصلاحی را در بهبود این صفات و صفات مرتبط با آنها نوید می‌دهد. همچنین اکوتیپ‌های دارای فاصله ژنتیکی زیاد می‌توانند در پروژه‌های اصلاحی بعدی نظیر انتخاب برای ایجاد واریته ترکیبی و نیز تشکیل جوامع نقشه یابی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Variation, Correlation and Genetic Distance in Tall Fescue (Festuca arundinacea Schreb) Accessions

نویسندگان [English]

  • M. M. MAJIDI
  • A. F. MIRLOHI
  • R. MOHAMMADI
چکیده [English]

Analysis of genetic diversity in germplasm collections can facilitate reliable classification of accessions as well as identification of subsets of core accessions with possible utility for specific breeding purposes. To investigate the pattern of genetic variation in tall fescue (Festuca arundinacea Schreb) germplasm, a field experiment was accordingly conducted. Seeds of 25 Iranian, 11 Hungarian, one American as well as one Polish accession were germinated in a greenhouse. After a lapes of 3 months, seedlings were transported to field and plants surveyed in a randomized complete block design of three replications. Significant differences were observed for all the characters indicating broad variation in germplasm. Genotypic coefficients of variability for forage hay yield and for number of stems were 57.7 and 29.1 respectively showing a high rate of variation. Estimates of broad sense heritability for height, date of inflorescence emergence and pollination were recorded higher than 85 and for crown diameter as 40.37 percent. Correlation coefficients of hay yield with date of inflorescence emergence and pollination were observed as negative and with height and number of stems as significantly positive. Also, correlation coefficients for date of inflorescence emergence and pollination with plant height and number of stems were significantly negative showing tillering and height as two major components affecting hay yield. Applying WARD method of cluster analysis on the studied attributes, three groups of clusters were obtained. Accessions from same country were clustered in a same cluster. As regards the morphological characters, the least and the most similar accessions were identified to be further employed in the future breeding projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A
  • Cluster Analysis
  • Correlation
  • Genetic variation
  • Tall fescue