اثر نحوه پراکنش بذور علف‌های هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana)، خردل وحشی(Sinapis arvensis)، جودره(Hordeum spontaneum) و شلمی(Rapistrum rugosum) بر شکار پس از انتشار آنها

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر نحوه پراکنش بذور یولاف وحشی (Avena ludoviciana)، خردل وحشی (Sinapis arvensis)، جودره (Hordeum spontaneum) و شلمی(Rapistrum rugosum) بر شکار پس از انتشار آنها، آزمایش مزرعه ای در تابستان 1386 در مزرعه جو زراعی (Hordeum vulgare ) در منطقه مشهد اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل چهار گونه علف‌های هرز، سه نحوه پراکنش بذور و شش تاریخ نمونه برداری بود. میزان شکار بذور در میان گونه‌های مختلف تفاوت معنی‌داری داشت. نحوه پراکنش بذور بر شکار آنها اثر معنی‌دار داشت. برای هر چهار گونه، بیشترین شکار به تیمار پراکنش لکه‌ای و کمترین شکار به تیمار پراکنش تصادفی مربوط بود. اثر متقابل گونه علف هرز و نحوه پراکنش نیز معنی دار بود بطوریکه بیشترین و کمترین شکار، به ترتیب به بذور مجتمع خردل وحشی و بذور تصادفی جودره تعلق داشت. نتایج نشان دهنده آن است که در شرایطی که بذور هر یک از علف‌های هرز به صورت گروهی و لکه‌ای در مزرعه پراکنده هستند، امکان شکار آنها به وسیله شکارگران بیشتر بوده و در این حالت، شکار نقش موثرتری در مدیریت علف های هرز ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Seed Distribution Patterns on Post-Dispersal Seed Predation of Wild Oat (Avena ludovociana), Wild Barley (Hordeum spontaneum), Wild Mustard (Sinapis arvensis) and Turnip (Rapistrum rugosum) Weeds

نویسندگان [English]

  • SH. NOROOZI
  • H. M. ALIZADEH
  • H. RAHIMIAN MASHHADI

کلیدواژه‌ها [English]

  • A
  • Distribution pattern
  • integrated weed management
  • Post-dispersal predation
  • Weed seed