بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم نان (L. (Triticum aestivum در رقابت با چاودار (L. Secale cereale)

نویسندگان

چکیده

چاودار به عنوان یکی از علف های هرز مسئله ساز گندم در ایران مطرح می باشد. به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در مقابل چاودار، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی در مشکین دشت کرج و ورامین طی سال زراعی 82-1381 انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل ارقام گندم (آزادی، طبسی، مهدوی، کرج2، نیک نژاد، پیشتاز، شیراز و روشن) و چاودار (0 و 120 بوته در متر مربع) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که درصد کاهش عملکرد دانه در ارقام گندم در دو منطقه از 32/7 تا 82/44 درصد کاهش عملکرد بیولوژیک از 62/9 تا 15/37 درصد متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Yield and Yield Components of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars when in Competition with Rye (Secale cereale L.)

نویسندگان [English]

  • M. DYANAT
  • H. RAHIMIAN
  • M. A. BAGHESTANI
  • H. MOHAMMAD ALIZADEH
  • E. ZAND
چکیده [English]

Secale cereale is a nosious, problematic weed of wheat fields in Iran. For evaluation of the yield and yield components of bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars in the presence of rye an experiment was established in a randomized compelet block design with factorial arrangment of treatments in Meshkindasht and Varamin during 2002-2003 growin season. Experimental factors were wheat cultivars (Azadi, Mahdavi, Roshan, Tabasi, Pishtaz, Shiraz, Karaj2 and Nicknejad) and rye platation (0,120 plants/m2). Results showed that rye plantation resulted in reduced yield and yield components of bread wheat. Grain yield loss varied from 7.32 to 44.82% and biological yield loss from 9.62 to 37.15% among cultivars at the two different locations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rye
  • Spike.
  • Tiller
  • Weed
  • Wheat