باززایی درون شیشه‌ای ارقام کاهوی (Lactuca sativa) ایرانی

نویسندگان

چکیده

گیاه کاهو با توجه به نوع مصرف و بیوماس آن دارای پتانسیل مطلوب برای تبدیل شدن به یک بیوراکتور جهت تولید پروتئین‌های نوترکیب و واکسنهای خوراکی است. پیش نیاز نیل به این هدف، بهینه‌سازی مسیر کشت بافت و انتقال ژن به این گیاه است. در بررسی باز زایی درون شیشه‌ای، ابتدا بذور 5 رقم کاهو TN-96-34 و -39 TN-96 و TN-96-41، TN-96-53 و TN-96-54در غلظت‌های مختلف tween 20 و هیپو کلریت سدیم قرار گرفتند و به ترتیب غلظت‌های 1/0% و 5/2% به مدت25 دقیقه و 3 بار شستشو با آب مقطر استریل برای ضدعفونی بذر بهترین روش تشخیص داده شد. سپس بذوردر محیط استریل، با دمای 25 درجه سانتی گراد و روشنایی 16 ساعت در شبانه روز جهت جوانه زنی بر روی کاغذ صافی مرطوب قرار داده شدند. ریز نمونه لپه گیاهچه‌ها بعد از 72 ساعت به 6 تا 8 قطعه تقسیم، و بر روی محیط کشت MS حاوی غلظت های هورمونی1/0 :05/0: 02/0 میلی‌گرم در لیتر NAA و1/0 :2/0: 4/0 میلی گرم درلیتر BA قرار گرفتند. از بین پنج رقم کاهوی مورد بررسی، دو رقم TN-96-39 و TN-96-41 بطور معنی‌داری کالوس‌زایی، جنین‌زایی و باز‌زایی بیشتر داشتند. تیمار نسبت تنظیم کننده‌های رشد با غلظت های هورمونی05/0میلی گرم در لیتر NAAو 2/0 میلی‌گرم درلیتر BA بیشترین کالوس‌زایی، ‌نین زایی و باززایی را برای این صفات نشان داد. تیمار نسبت تنظیم کننده‌های رشد با غلظت های 05/0 میلی‌گرم درلیتر NAAو 4/0 میلی‌گرم در لیتر BA دارای بیشترین شاخه‌زایی و برای باززایی مستقیم مناسب تشخیص داده شدند. شاخه‌های باززایی شده در محیط کشت MS حاوی 2/0 میلی‌گرم در لیتر NAA ریشه‌دار و پس از انتقال به گلدان بذرگیری انجام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In Vitro Regeneration of Iranian Varieties of Lettuce (Lactuca sativa. L) Cultivars

نویسندگان [English]

  • H. HONARI
  • H. ALIZADEH
  • A. A. SHAH NEJAT BOUSHEHRI
  • S. A. PEIGHAMBARI
  • M. JALALI JAVARAN
چکیده [English]

As regards the kind of use and production of biomass, lettuce plant has a potential to be used as a bioreactor for producing recombinant proteins as well as edible vaccines. For this propose optimized tissue culture as well as gene transformation of Lactuca sativa are needed. Seeds of 5 cultivars namely TN-96-35, TN-96-36, TN-96-39, TN-96-41, TN-96-53, and TN-96- 54 were disinfected by being soaked in a solution of 2.5% sodium hypochlorite containing 0.1% Tween 20 for 25 minutes. After being rinsed three times with sterile distilled water, the seeds were made to germinate on filter paper in petri dishes with sterile distilled water in them. The cultures were continuously exposed to white fluorescent light at a constant temperature of 25 °C, for a minimum of 16 hours. When aseptically germinated seedlings were 48 to 72 hours old, cotyledons were excised near the cotiledonary node, and cut into 6 to 8 pieces to increase the wound needed by the explants for an initiation of callus growth.Explants were cultured on MS medium supplemented with different levels of naphthaleneacetic acid [NAA] (0.02, 0.05, 0.1 mg/l) and benzyladenine [BA] (0.1, 0.2, 0.4 mg/l). Two lettuce cultivars (TN-96-39, TN-96-41), showed the best callus production, embryogenesis, regeneration and proliferation. The best growth regulators for callus production and embryogenesis were 0.05 mg/l [NAA] and 0.2 mg/l [BA]. The most suitable growth regulator for direct regeneration as well as proliferation were 0.05 mg/l NAA, and 0.4 mg/l BA. To produce roots, shoots were transferred to MS media contaning 0.2, mg/l NAA. Plantlets of robuts roots were then planted in pots to produce seeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embryogenesis
  • Lactuca sativa
  • proliferation
  • Regeneration
  • Tissue culture