بررسی تنوع صفات مرفولوژیک و شناسایی روابط این صفات در کلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایران

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط میان عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیکی، تعداد 500 نمونه لوبیای سفید (Phaseolus vulgaris L.) در مزرعه تحقیقاتی بانک ژن گیاهی ملی ایران در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 1383 مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح آگمنت به همراه سه شاهد انجام پذیرفت. صفات مورد مطالعه مطابق دستورالعمل موسسه بین المللی ذخایر توارثی گیاهی (IPGRI) اندازه گیری شدند. نتایج آمار توصیفی صفات نشان داد که تنوع قابل ملاحظه ای در ارتباط با صفات تعداد بذر در بوته، عملکرد بذر تک بوته، تعداد غلاف در بوته، ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه اصلی، شکل بذر و تیپ رشد وجود دارد. نتایج همبستگی های ساده، رگرسیون چندگانه و تجزیه علیت نشان داد که صفات تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه و تعداد بذر در بوته بعنوان اجزای عملکرد بیشترین تاثیر را بر عملکرد بذر تک بوته دارا بودند.در تجزیه به مولفه های اصلی، 6 مولفه حدود 6/82 درصد از کل تغییرات داده ها را توجیه کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Diversity in Morphological Traits and an Identification of the Relationships among these Traits of White Common Bean Collected in National Plant Gene Bank of Iran

نویسندگان [English]

  • H. R. DARGAHI
  • SH. VAEZI
  • M. OMIDI OMIDI
  • M. J. AGHAEI
چکیده [English]

In order to study the genetic diversity as well as the relationships between seed yield and some morphological traits in common white bean, 500 accessions were evaluated in the experimental field of National Plant Gene Bank of Iran in 2004 in an augment design of three control varieties. Traits were evaluated according to the instruction of IPGRI. Results of descriptive statistics indicated that number of seeds per plant, seed yield per plant, number of pods per plant, plant height, number of nodes in the main stem, seed shape and growth type vaied considerably. The results of simple correlation, multiple regression and path analysis indicated that the number of pods per plant, 100 seed weight and number of seeds per plant had the greatest effect on seed yield per plant, and therefore were introduced as yield components. In principal component analysis, 6 principal components explained approximately 82.5 percent of the total variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation
  • Genetic diversity
  • morphological traits
  • multivariate analysis.
  • White common bean