ارزیابی عملکرد علوفه سورگوم و یونجه در کشت مخلوط و تأثیر آن بر پویایی جمعیت علف‌های هرز

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر کشت مخلوط سورگوم(Sorghum bicolor) و یونجه (Medicago sativa) برای تولید علوفه، سه تـرکیب از مخلوط سورگوم و یونجه با نسبتهای %50: %50، %75: %25 و %25 : %75 به اضافه شاهد کشت خالص سورگوم و کشت خالص یونجه، در بهار سال زراعی 1381 در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرارکشت شدند. فاکتور اصلی عامل زمان و فاکتور فرعی نسبت های مختلف اختلاط یونجه و سورگوم بود. مدت آزمایش سه سال به طول انجامید. در سال دوم این آزمایش بیشترین میزان علوفه تولید شد. تیمار یونجه 25% سورگوم 75% دارای بیشترین عملکرد در کل سه سال انجام آزمایش در کشت مخلوط بود. در سال دوم آزمایش، تولید علوفه یونجه نسبت به سایر تیمارهای مورد آزمایش اعم از تیمارهای کشت مخلوط و کشت خالص سورگوم بطور معنی داری بیشتر بود و پس از آن تیمار یونجه 75% - سورگوم 25% در جایگاه دوم به لحاظ تولید علوفه قرار داشت. کمترین مقدار علوفه تولیدی طی سه سال اجرای طرح به تیمار کشت خالص سورگوم اختصاص داشت که علت آنرا می توان به اثرات خود مسمومی این گیاه در کشت متوالی آن نسبت داد. در سال اول انجام آزمایش، علف های هرز در کشت خالص یونجه و کلیه تیمارهایی که سهم یونجه در ترکیب کشت آنها بیشتر بود، غالب شدند و با افزایش نسبت ترکیب سورگوم در کشت مخلوط از میزان علف های هرز به میزان معنی داری کاسته شد . جمعیت علف های هرز با گذشت زمان و در چین های بعدی یونجه به شکل معنی داری کاهش یافت. در سال دوم با افزایش نسبت سورگوم در کشت مخلوط عملاً جمعیت علف های هرز افزایش یافت و این روند در بیشتر تیمار های حاوی بالای 50% سورگوم تا چین سوم ادامه یافت. در چین های چهارم و پنجم بطور معنی داری از جمعیت و زیست توده علف های هرز کاسته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Forage Yield in Sole and Intercropping of Sorghum and Alfalfa and Its Effect on Weed Biomass

نویسندگان [English]

  • M. R. CHAICHI
  • F. DARYAEI
چکیده [English]

To evaluate the effect of intercropping of sorghum and alfalfa on forage yield and on weed biomass production, different proportions of sorghum and alfalfa intercropping system comprised of 50% - 50%, 25% - 75% and 75%-25%, along with sole cultures of sorghum, and of alfalfa were arranged as split plots in time, while a complete plot design with three replications being used to analyze the data. The experiment ran for three years during which no weed control measure applied. Alfalfa 25% - sorghum 75% was the highest forage producing treatment across the three years of the experiment while during the second year of the experiment alfalfa sole culture produced significantly more forage as compared to either of the intercropped treatments and sorghum sole culture, These in turn being followed by alfalfa 75% - sorghum 25% intercropping treatments. Sorghum sole culture was the least forage producing treatment across all the experimental period (three years). In the first year of the experiment, weed populations dominated alfalfa sole culture and other treatments with a higher proportion of alfalfa in the intercropping system. As the proportion of sorghum in intercropping system increased, the population of weed significantly declined. The population of weed followed a declining trend as the period of the experiment proceeded to the second and the third year in treatments with a higher proportion of alfalfa. The biomass of weeds in the second year of the experiment in the higher proportion of sorghum (>50% sorghum) treatments was highest at the first harvest. However, there was a significant declining trend observed at the forth and fifth harvests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa
  • Forage yield
  • intercropping
  • Sorghum
  • Weed control