تخمین کاهش عملکرد ذرت در اثر حضور منفرد و جفت گونه ای علفهای هرز توق و تاتوره با استفاده از مدلهای تجربی مبتنی بر تراکم

نویسندگان

چکیده

آزمایش مزرعه ای با هدف بررسی رقابت منفرد و جفت گونه ای هر یک از علفهای هرز توق و تاتوره با ذرت و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد ذرت در سال زراعی 85-84 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به اجرا در آمد. تاتوره و توق در تراکمها و نسبتهای مورد نظر به فاصله 15 سانتی متر در دو طرف ردیفهای ذرت مستقر شدند. هر دو علف هرز همزمان با ذرت کشت شدند. کاهش عملکرد ذرت توسط مدلهای تجربی، دو و سه پارامتری کازنس در حالت رقابت تک و جفت گونه ای هر یک از علفهای هرز فوق با ذرت مورد ارزیابی واقع شد. نتایج نشان داد که ضرایب برآورد شده در حالت تک گونه ای با چند گونه ای برای هریک از علفهای هرز متفاوت است.توق چه در حالت تک گونه ای و چه در مخلوط با تاتوره رقابت کننده قویتری از تاتوره بود. به طوری که بر مبنای کاهش عملکرد دانه ذرت، زمانی که ضریب رقابتی برای توق در حالت چند گونه ای در مقیاس بین 0 و 1 ، 1 در نظر گرفته شد، توانایی رقابت تاتوره25/0 برابر توق برآورد گردید. در حالیکه در حالت تک گونه ای نقش تک بوته توق در تراکمهای پایین در کاهش عملکرد دانه ذرت برابر با 40/1 بوته تاتوره تخمین زده شد. نتایج این بررسی نشان داد که ضرایب رقابتی برای علفهای هرز مختلف باید از آزمایشاتی که در آنها گونه های مختلف علفهای هرز در کنار محصول حضوردارند بدست آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Corn Yield Loss as Affected by Single or Binary Competition with Common Cocklebur and Jimsonweed Using Weed Density Empirical Models

نویسندگان [English]

 • H. KARIM MOJENI KARIM MOJENI
 • H. RAHIMIYAN MASHADI
 • H. M. ALIZADEH
 • M. NASSIRI MAHALLATI
 • E. ZAND
چکیده [English]

Field experiments were conducted to determine the influence of single and multispecies competition of common cocklebur (Xanthium strumarium L.) and jimsonweed (Datura stramonium L.) on corn yield and further the competitive abilities of these weeds .Common cocklebur and jimsonweed were established at selected densities within 15 cm on either side of the corn row. Common cocklebur and jimsonweed seeds were sown concurrently with corn. Corn yield losses in the conditions of single and multispecies weed competition were estimated from empirical equations based on the Cousens(1985) hyperbolic crop yield model. The results revealed that common cocklebur was more competitive than jimsonweed across all situations. In the mixed weed population plots including jimsonweed, common cocklebur and corn, while common cocklebur was assigned a competitive index of 1 on a scale from 0 to 1, the competitive ability of jimson-weed was recorded as 0.25 of common cocklebur. In the case of single weed population plots, one common cocklebur plant had 1.40 times a higher ability to reduce corn seed production as compared to jimsonweed.The results of this study, suggest that different weeds competition coefficients must be estimated from mixed weed population experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Common cocklebur
 • Competitive index
 • Corn
 • Jimsonweed.
 • weed density
 • yield loss