ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک با برخی از صفات مهم زراعی در سویا به وسیله تجزیه علیت

نویسندگان

چکیده

جهت مشخص کردن روابط بین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک با برخی از صفات مهم زراعی و پیدا کردن اثرات مستقیم و غیر مستقیم این صفات زراعی مهم روی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ، 364 ژنوتیپ سویا در یک طرح آگمنت در سه تاریخ مختلف کاشت با سه شاهد و 6 بلوک در مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 84-1383 مطالعه شدند . ضرایب همبستگی ساده محاسبه گردید و معلوم شد که وزن یک بوته ، تعداد دانه در یک بوته و تعداد غلاف در یک بوته ، بالاترین ضرایب همبستگی را با عملکرد دانه در هر 3 تاریخ کاشت دارا بودند . همچنین عملکرد دانه در بوته ، تعداد گره در مرحله شروع رسیدگی ، تعداد دانه در یک بوته و تعداد غلاف در یک بوته بالاترین ضرایب همبستگی را با عملکرد بیولوژیک داشتند . تجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت نشان داد که تعداد دانه در یک بوته و وزن صددانه بیشترین اثر مستقیم مثبت را روی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در هر سه تاریخ کاشت دارا بودند . بنابراین نتایج این تحقیق پیشنهاد می کند که تعداد دانه در یک بوته و وزن صد دانه به عنوان شاخص های انتخاب برای پیشرفت عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به کار روند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Relationship between Grain Yield & Biological Yield, and Some Important Agronomic Traits in Soybean, Using Path Analysis

نویسندگان [English]

  • B. MASOUDI
  • M.R. BIHAMTA
  • H.R. BABAEI
  • S.A. PEYGHAMBARI
چکیده [English]

In order to determine the relationship between the variables grain yield and biological yield and some important agronomic traits, and to find the direct and indirect effects of important agronomic traits on both grain and biological yields, 364 soybean genotypes (3 planting dates) were studied. The study was based on a design augmented with 3 checks and 6 blocks implemented, in Seed and Plant Improvement Institute, karaj, Iran, during 2003-04 growing season. The results of simple correlation indicated that the biomass, number of seeds as well as number of pods per plant were in a high correlation with seed yield per plant for all the planting dates. Also seed yield, number of nodes in main stem at the beginning of maturity stage, number of seeds as well as number of pods per plant were in a high correlation with biological yield. The results of stepwise regression and path analysis showed that number of seeds per plant and 100 seed weight exerted the greatest positive effects on both grain yield and biological yield for all planting dates. The results therefore suggest that the number of seeds per plant and 100 seed weight be can used as selection criteria in soybean grain and biological yield improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological yield
  • Grain yield
  • Path analysis
  • soybean
  • Stepwise regression