واکنش عملکرد دانه ارقام کلزا به تراکم های مختلف بوته

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه ارقام کلزای پاییزه آزمایشی طی سالهای زراعی 82و 83، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی، واقع در 35 کیلومتری شمال شرقی اهواز، اجراء گردید. آزمایش در قالب طرح کرتهای خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. سطوح فاکتور اصلی شامل ارقام Hayola 308, PF7045, Option 501 و سطوح فاکتور فرعی شامل چهار سطح تراکم بوته شامل 50، 70، 90 و 110 بوته در مترمربع بودند. نتایج نشان دادند که افزایش عملکرد دانه با تراکم 110 بوته در متر مربع برای رقم هایولا (2/4 تن در هکتار) بدست آمد. رقم اپشن 501 با 50 بوته در متر مربع با 55/2 تن در هکتار کمترین عملکرد دانه را تولید کرد. در بین اجزای عملکرد دانه، تعداد خورجین در متر مربع و تعداد دانه در خورجین حساسیت بیشتری نسبت به تراکم بوته و رقم نشان دادند. بنحوی که تعداد خورجین با افزایش تراکم بوته افزایش نشان داد، و تعداد دانه در خورجین کاهش داشت. وزن هزار دانه با افزایش تراکم بوته تا 90 بوته در متر مربع روند کاهشی را نشان داد. با توجه به اثر مطلوب توزیع یکنواخت بوته در واحد سطح و سازگاری هایولا به دامنه مشخصی از تراکم، تراکم 90 بوته در متر مربع برای تولید کلزا در شرایط مشابه با آزمایش حاضر به نظر می‌رسد بهتر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Grain Yield Response of Three Rapeseed Cultivars to Different Plant Densities

نویسنده [English]

  • GH FATHI
چکیده [English]

A field experiment was conducted during 2003-4, 2004-5 cropping seasons evalute the effects of plant density on growth and yield of different rapeseed cultivars. The Study was carried out at Ramin Agriculture and Natural Resources University (35 Km from northeast of Ahwaz). The experiment was in the form of split plots' based upon a complete randomized block design of four replications. Main plots consisted of 3 cultivars (Hayola 308, PF7045 and Option501) while subplots of 4 plant densities (50, 70, 90 and 110 plants/m2). Results showed that increase in grain yield (4.20 t/ha) was obtained for Hayola 308 with 110 plants/m2. Option 501 resulted in the least grain yield at 50 plants/m2 (2.55 t/ha). Among yield components, number of pods/m2 and number of kernels per pod were the most affected by plant density and cultivar. The number of pods/m2 increased with increasing plant density, while the number of kernels per pod was decreased. A decreasing trend was observed in 1000-kernel weight up to 90 plants/m2. Considering the advantages of uniform distribution of plants and the adaption of Hayloa to a plant density of 90 plants/m2 it might be appropriate to use this formula for planting rapeseed under conditions similar to the ones in this experiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain yield
  • Keywords
  • Plant density
  • rapeseed
  • Yield components