نویسنده = مهدی دهمرده
ارزیابی نظام‌های خاک‌ورزی بر جنبه‌های زراعی کشت مخلوط چای ترش (Hibiscus subdariffa) و ماش (Vigna radiate) در سری‌ جایگزینی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 265-276

10.22059/ijfcs.2016.58860

عبدالواحد هودیانی؛ مهدی دهمرده؛ عیسی خمری؛ محمد رضا اصغری پور


اثر باکتری‌های آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در سطوح مختلف کود گاوی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 65-72

10.22059/ijfcs.2014.51025

منیر دهمرده؛ عیسی خمری؛ مهدی دهمرده؛ احمد اصغر زاده