نویسنده = پاسبان اسلام، بهمن
تعداد مقالات: 5
1. پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ های امید بخش گلرنگ به تنش کمبود آب آخر فصل

دوره 52، شماره 1، بهار 1400

10.22059/ijfcs.2020.293812.654667

بهمن پاسبان اسلام؛ امیر رضا صادقی بختوری؛ حمید جباری؛ احمد بای بوردی


3. بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد گلرنگ بهاره تحت تنش کمبود آب

دوره 42، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 545-553

مریم فرخی نیا؛ محسن رشدی؛ بهمن پاسبان اسلام؛ رضا ساسان دوست


4. تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های پاییزه گلرنگ

دوره 42، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 275-283

بهمن پاسبان اسلام