Discovery and genotyping of SNP markers and grouping of advanced bread wheat lines by ddRAD-Seq

Document Type : Research Paper

Authors

1 ILam Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ilam, IRAN

2 Professor in plant breeding, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran

3 Associate Professor in biotechnology, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran

4 Assistant Professor in plant breeding, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, (AREEO), Karaj, Iran

5 Senior Scientist, Department of Applied Plant Genomics and Genetics, Kazusa DNA Research Institute, Chiba, Japan

Abstract

The aim of this study was todiscover, genotyping and determining the genotype, the number, distribution and density of SNP markers and grouping of an advanced breeding population using the ddRAD-Seqmethod. DNA was extracted from 14-old-day seedlings and the NextSeq TM 500 Illumina ®   platform was used for sequencing. The average quality score for all individual was Phred’s 30. The correct reads were 150108678 out of 178811846 and the average of 2207480 reads produced by individual. The highest and the lowest alignment rate were related to B and D genomes, respectively. Based on the filter conditions, (DP≥5), quality score=≥999, MAF>5% and Het<10%, the total number of SNP calling for 50% missing data were 3342 which identified 1322, 1253, and 767 on B, A and D genomes, respectively. The highest SNP markers were identified on 2B and 3B and the lowest on 4D chromosomes. A significant linear regression was observed between marker density (SNP/Mbp) and chromosome size in three genomes. The principal components analysis and the heatmap dendrogram together with the use of SNP marker information were able to identify and segregate sub-populations from a main population.

Keywords


مقدمه

گندم یک محصول زراعی مهم، اصلی و عمده است که در بیشتر قسمت­های جهان رشد می­کند (Kristensen et al, 2018). دو حالت اصلی از آلوپلی­پوئیدی گندم یعنی هگزاپلوئید (Triticum aestivum ssp. aestivum) با اندازه ژنوم حدود Gb 17 و تتراپلوئید (Triticum turgidum ssp. durum) با اندازه ژنوم Gb 12 وجود دارد (Borrill et al., 2015). بیش از 95 الی 99 درصد از نواحی کد­کننده در کروموزوم‌های همیولوگ­های گندم مشابه هستند (Krasileva et al., 2013). اندازه عظیم ژنوم گندم، درجه شباهت زیاد توالی­ها و محتوای DNA تکراری آن، مانع جدی در تولید نسخه اولیه توالی ژنوم گندم بود. در نتیجه پژوهشگران در ابتدا روی توالی­های کد کننده (CDS) و مجموعه­های بزرگ توالی­های نشانمند ترجمه شده (ESTs) فعالیت نمودند و یک نقشه مونتاج شده از این توالی­ها تولید کردند. از طرفی، ظهور فن­آوری NGS رویکرد جدیدی برای غلبه بر مشکلات توالی­یابی ژنوم گندم فراهم نمود. فن­آوری نسل جدید دوم و سوم NGS، باعث دگرگونی اساسی در آنالیز ژنوم و دررنتیجه افزایش فهم ما از رابطه ژنوتیپ - فنوتیپ شده است (Mochida et al., 2009). توالی­یابی DNA یک فرآیند دقیق است که ترتیب صحیح نوکلئوتیدها در یک مولکول DNA را تعیین می­کند (El-Metwally et al., 2014). ظهور فن­آوری­های توالی­یابی، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل توالی­های ژنومی ارگانیسم­ها بازی کرده است (Shendure & Ji, 2018 ). اولین فن­آوری توالی­یابی در سال 1977 به‌وسیله Sanger و Maxam - Gilbert ایجاد شد. فن­آورهای نسل جدید تحت عنوان فن­آوری توالی­یابی NGS یا فن­آوری های توالی­یابی­خودکار با مقیاس بالا، در سال 2005 با فن آوری Roche’s 454 معرفی شدند. فن­آورهای NGS آنالیز حجیم موازی بصورت خودکار از چندین نمونه با هزینه خیلی کم تولید می­کنند و قادر به توالی­یابی میلیون­ها تا میلیاردها خوانش به‌صورت موازی و همزمان در یک مرحله اجرا هستند و زمان مورد نیاز برای تولید خوانش‌های با اندازه گیگابایت اطلاعات، تنها چند روز یا ساعت است (Mardis, 2011). در زمینه تحقیقات گیاهی، فن­آوری­های NGS یکی از ابزارهای مهم برای تشکیل اسمبلی ژنوم‌های مرجع گیاهان زراعی، توالی­یابی ترانسکریپتوم برای تحقیقات بیان ژن، توسعه نشانگرهای مولکولی در سطح ژنوم و شناسائی نشانگرها در ژن­های با عملکرد معین شد
 (Vlk & Repkova, 2016). پلاتفرم Roche/454 در سال 2005، Illumina/Solexa در سال 2006 و ABI/SOLiD در سال 2007 ایجاد شده­اند
 (Kchouk et al., 2017). اولین توالی گندم با استفاده از فن آوری 454 و بر اساس توالی­یابی شات­گان (WGS) یا شکستن کل ژنوم در سال 2012 منتشر شد (Brenchley et al., 2012). تولید توالی­های مرجع CSS (IWGSC, 2014) با ابعاد نقشه 10.2 Gb  و W7984 (Chapman et al., 2015) با 9.1 Gb   اولین قدم مهم نسبت به کشف تنوع در بین گونه­های گندم بود (Borrill et al., 2015). آخرین ژنوم مرجع معرفی شده از سوی کنسورتیوم بین المللی توالی­یابی گندم به نام IWGSC RefSeq v1.0 reference  با اندازه نقشه 14.5 Gb و عمق 94 درصد بود که از داده­ های POPSEQ و نقشه HiC  برای تهیه آن استفاده شده است (IWGSC, 2018). از طرفی، اندازه بزرگ و پیچیدگی ژنوم گندم، امکان توالی­یابی مجدد کل ژنوم واریته گندم جدید با توجه به فن­آوری­های جاری، از نظر اقتصادی میسر نیست. بنابراین، روش­های کاهش اندازه ژنوم برای دسترسی به تنوع درون گونه­ها که تقریبا بر SNP ها متمرکز شده به‌طور گسترده در گندم استفاده شده است (Borrill et al., 2015). دو رویکردGBS  
(Poland & Rife, 2012) و ddRAD (Shirasawa et al., 2016) برای کشف و ژنوتیپ­سنجی همزمان SNP با استفاده از آنزیم­های برشی و کاهش اندازه ژنوم بوجود آمده است (Vlk & Repkova, 2016). ژنوتیپ‌سنجی SNP بوسیله NGS به صورت GBS ، RAD-Seq و ddRAD-Seq به خاطر انعطاف پذیری و هزینه پایین متداول شده­اند (Shirasawa et al., 2016). روش­هایGBS  و RAD-Seq تولید خوانش از یک انتها (single-end) نموده، در صورتیکه روش ddRAD-Seq تولید خوانش از دو انتها (paired-end) می­نماید، و در نقشه­یابی خوانش‌ها نسبت به ژنوم مرجع به ویژه درگیاهان که اغلب دارای ژنوم پلی­پلوئیدی بزرگ و پیچیده بوده، صحیح­تر است. در روش ddRAD-Seq از دو آنزیم برشی، که آنزیم دوم به منظور کاهش هزینه و زمان آماده سازی کتابخانه و توالی­یابی دو طرفه از ژن­های همسان­ برای تمام نمونه­ها، استفاده می­شود. بنابراین از نقطه نظر صحت بالاتر در نقشه­یابی خوانش‌ها، حتی در ژنوم­های گیاهی پیچیده، فن­آوری ddRAD-Seq سودمندی آن نسبت به GBS و RAD-Seq مناسب­تر است (Shirasawa et al., 2016). روش ddRAD-Seq به‌وسیله Shirasawa et al. (2016) در گوجه فرنگی بررسی و شیوه تحلیل داده­های تجربی و in silico را معرفی کردند. Arafa et al. (2017) از روش ddRAD-Seq برای شناسائی ژن­های کاندید مقاومت به بیماری بادزدگی در جمعیت نسل دوم گوجه فرنگی استفاده نمودند. DaCosta & Sorenson  (2016) نتیجه گرفتند که روش ddRAD-Seq یک روش مقرون به صرفه  برای تولید داده­های فیلوژنی قوی، به‌ویژه برای تجزیه و تحلیل گونه و جنس نزدیک، است. تنوع ژنتیکی کلید اصلی برای موفقیت در به­نژادی و مبنای اساسی برای به­نژادگران برای انتخاب مداوم ارقام با عملکرد اصلاح شده است. از طرفی انتخاب شدید در دوره اهلی­سازی و به­نژادی، باعث حذف تنوع ژنتیکی قابل ملاحضه­ای در خزانه­های اصلاحی گیاهان اصلی شده است و فرسایش پتانسیل ژنتیکی برای سازگاری در برابر تغییرات مانند آب و هوا را در پی داشته است. فناوری­های با توان بالا ژنومی، از طریق ارائه دانش دقیق نسبت به توصیف و پرکردن تنوع ژنتیکی در برنامه­های به­نژادی، قادر به حل این معضل هستند. اطلاع از گروه­بندی جمعیت و روابط ژنتیکی مبنائی برای ایجاد گروه­های هتروزیس غیر متقارب برای افزایش میزان هتروزیس در رویکردهای به­نژادی گندم هیبرید مهم است (Melchinger, 1999). از طرفی، مبادله شدید واریته­های الیت درون برنامه­های به­نژادی گندم که به‌طور سنتی روی راهبردهای اینبریدینگ به جای تشکیل خزانه هیبرید تکیه کرده‌اند، باعث کاهش شدید تمایز بین مواد الیت شده است (Voss-Fels et al., 2015). Wang et al (2017)، در بررسی یک پنل 105 عددی از واریته­های گندم و لاین­های پیشرفته با استفاده از آرایه K90، چهار زیر جمعیت براساس هشت مولفه اصلی PC  و آنالیز شباهت ژنتیکی به‌وسیله نشانگر SNP با روش هیت­مپ، گروه­بندی نمودند. بنابراین هدف این تحقیق، تعیین ژنوتیپ­، تعداد، پراکنش و چگالی نشانگر SNP و گروه­بندی و تفکیک زیر جمعیت­ها بر اساس فاصله ژنتیکی نشانگر SNP برای یک جمعیت پیشرفته اصلاحی است.

 

مواد و روش­ها

مواد ژنتیکی

در این پژوهش، از 50 ژنوتیپ و رقم زراعی حاصل از انتخاب لاین­های برتر از یک آزمایش مشترک مقدماتی تحت عنوان PRBWYT از ایستگاه­های گرگان، گنبد، ساری و مغان برای اقلیم گرم و مرطوب شمال موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال، استفاده شده است (جدول 1 ضمیمه).

استخراج، تعیین سلامت و رقیق سازی DNA

به‌منظور استخراج DNA، از بافت برگ گیاهچه­های با سن چهارده روز نمونه­برداری شد و نمونه‌ها سریعا به آزمایشگاه موسسه تحقیقات DNA کازوسا (www.kazusa.or.jp/en/) انتقال یافتند و در فریزر 80- درجه ذخیره شدند. از دستگاه Tissuelyser II  (Qiagen Inc., Hilden, Germany) برای آسیاب و از پروتکل شرکت کیاژن (The DNeasy Plant Mini kit) برای استخراج DNA  نمونه­هااستفاده شد. غلظت اولیه DNAبا دستگاه Nano drop ND-1000 تعیین شد. برای تعیین سلامت DNA از ژل آگارز 7/0 درصد، بافر 1X BPB و دو نشانگر لاندا (λ) یک باندی و |HinIII  λ چند باندی استفاده شد (Liljeroth & Bryngelsson, 2002). کمیت دقیق­تر DNAبه‌وسیله کیت­های Qubit® dsDNA BR Assay Kits (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, USA ) و با دستگاهQubit® 30 Fluorometer تعیین شد (شکل 1).

 

 

شکل 1- تعیین سلامت DNA استخراج شده نمونه­ها.

Figure1. Health determination of DNA extracted from samples.

 

 

پروتکل ddRAD-Seq

پس از استخراج DNA ژنومیک با کیفیت مناسب و برای کاهش اندازه و برش ژنوم، از دو آنزیم برشی FastDiges PstI و FastDiges MspI و بافر 10X FastDigest Buffer استفاده شد (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, USA) و پلیت DNA  ژنومیک به مدت دو دقیقه با سرعت rpm 100 × 100 سانتریفیوژ و در زمان 16 ساعت با دمای 37 درجه سانتیگراد در دستگاه PCR  انکوبات شد. پس از مرحله هضم، آداپتورهای ,RAD-ad1-PstI Adaptor(50μm) RAD-ad2-PstI Adaptor(50μm)، RAD-ad1-MspI Adaptor(50μm) وRAD-ad2-MspI Adaptor(50 μm)، آنزیم­های FastDiges PstI و FastDiges MspI، آنزیم T4 DNA ligase (Promega, Madison, WI, USA) و بافر 2x Rapid ligation buffer به DNA ژنومیک اضافه، و سپس پلیت نمونه­ها در دستگاه PCR برای شرایط 16 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه و 37 درجه به مدت 10 دقیقه و برای 25 سیکل انکوبات شد. برای حذف قطعات با طول کمتر از bp 350 از محلول گوی­های مغناطیسی AMPure beads (Beckman Coulter, Brea, CA, USA) استفاده شد. پس از رقیق سازی DNA ژنومیک به نسبت یک به 100 و قبل از تشکیل کتابخانه مشترک، اندیکس  Read1_N5**/Read2_N7**(0.5uM) و مخلوط ترکیبات 10x KOD buf -plus-، dNTP، MgSO4،KOD –plus– ver.2  (Toyobo, Osaka, Japan) اضافه شد. برنامه ddRAD-Seq برای دستگاه PCR و تکثیر قطعات به صورت؛ آغاز عمل واسرشت‌سازی در دمای °C 95 به مدت سه دقیقه، 20 سیکل بصورت عمل واسرشت: دمای °C 94 در 30 ثانیه، اتصال: دمای °C 55  در 30 ثانیه، تکثیر: دمای °C 72 در یک دقیقه و سه دقیقه انتهایی بعد از اتمام دوره سیکل عمل تکثیر در دمای °C 72 ، انتخاب شد. برای تعیین غلظت DNA  ژنومیک از بافر (Qubit® dsDNA HR Buffer)  و محلول واکنشگر (Qubit® dsDNA HS Reagent) با حساسیت بالا و دو استاندارد یک (Qubit™ ds DNA HS) و دو (Qubit™ ds DNA HS) استفاده شد. پس از PCR، از هر نمونه حدود چهار میکرولیتر برداشته و در هشت تا نه میکروسانتریفیوژ 200 میکرولیتر جمع­آوری شد و سپس همه مقادیر در یک میکروسانتریفیوژ 5/1 میلی­لیتری جمع­ شدند و کتابخانه (Pooling) تشکیل شد که به‌وسیله دستگاه کیوبیت، غلظت آن سنجیده شد. با استفاده از دستگاه BluePippin قطعاتDNA  ژنومیک در رنج  500~800bp انتخاب و خالص­سازی شدند و کتابخانه آزمایشگاهی برای انجام توالی­یابی آماده شد.  تعیین کمیت و کیفیت DNA ژنومیک کتابخانه به‌وسیله دستگاه­های Qubit (ds DNA HS) و Tape Station Hs D1000 صورت گرفت. برای تعیین غلظت دقیق DNA ژنومیک برحسب پیکومولار، از کیتKapa Library Quantification Kit(KAPA Kit)  استفاده و غلظت با دستگاه 7900HT Fast Real-Time PCR system شرکت Life Technologies تعیین شد. پس از تصحیح رقت کتابخانه به یک nM، عمل واسرشت و رقیق سازی بوسیله محلول 0.2N NaOH، بافر HT1 و PhiX control انجام گرفت. عملیات بارگذاری کتابخانه در کاتریج واکنشگر آماده سازی و با  دستگاه500 Sequencer   NextSeq TM   توالی­یابی انجام گرفت.

فرآیند محاسبات روش ddRAD-Seq تجربی

پس از خاتمه عمل توالی­یابی کتابخانه،  اطلاعات در قالب فایل qseq file format(qSEQ) آماده و ارائه شد و بر حسب نوع فن­آوری هر دستگاه، یک فایل تعیین کیفیت توالی به نام fastQC تهیه شد که معمولا بر مبنای نمره فرد (Phred) تولید می­شود. نمره کیفیت فرد شاخصی است که کیفیت شناسائی بازهای نوکلئوتیدی که به‌وسیله سکونسرها به صورت خودکار تولید شده است را بررسی می­کند. پس از این مرحله، برای استخراج توالی­های صحیح، از پاپلاین­های بیوانفورماتیک استفاد شد (Shirasawa et al., 2016). ابتدا توالی­های با کیفیت پایین (خوانش یا رید) به‌وسیله نرم افزار PRINSEQ و سپس آداپتورها به‌وسیله fastx_clipper حذف شدند. پس از آن، خوانش‌های فیلتر شده نسبت به توالی­های مرجع از جمله IWGSC RefSeq v1.0 ، CSS، W7984 و IWGSC-WGA v0.4 (IWGSC, 2018) با استفاده از نرم افزار bowtie2 نقشه­یابی شدند. فایل فرمت نتیجه همردیف/ نقشه SAM (Sequence Alignment Map) به فایل فرمت همردیف/ نقشه باینری تبدیل شد و سپس برای قرائت SNP استفاده شد و در نهایت، فایل VCF
 (variant call format) تولید شد. برای مشاهده موقعیت توالی­های SNP برای هر ژنوم و کروموزوم و تعداد آن‌ها، از نرم‌افزار TASSEL ورژن 5.2.33 (Bradbury et al., 2007)، استفاده شد. روش تجزیه به مولفه­های اصلی (PCA) بر اساس روش گروه بندی k – means و مقادیر حساب شده بر اساس فاصله تعدیل شده Roger (MRD) برای 3342 نشانگر پلی­مرفیسم SNP و 50 لاین و رقم زراعی اجرا شد. هیت­مپ خویشاوندی بین 50 لاین که در آن دندروگرم­ها با استفاده از روش میانگین جفتی عدم وزنی (UPGMA) بر حسب فاصله اقلیدسی برای 3342 نشانگرها پلی­مرفیسم SNP ترسیم شد و درجه ارتباط به‌وسیله رنگ (قرمز = ارتباط قوی) نشان داده شد. برای اجرای PCA از دستورات k-means)) و هیت­مپ؛ heatmap)) در محیط نرم­افزار R ورژن 3.3.2 R Core Team, 2016) ) استفاده شده است.

 

نتایج و بحث

کیفیت باندی حاصل از ازوش استخراج شرکت کیاژن مناسب بود (شکل1). این قدم اولیه در تهیه کتابخانه مناسب و تامین شرایط برای توالی­یابی پلاتفرم Illumina® است (Karaaslan et al., 2014). طول خوانش‌های تولید شده از پروتکل ddRAD-Seq معادل bp 93 که پس از پیراش به bp 76 رسید. متوسط نمره کیفیت توالی­یابی برای هر دو طرف (Paired-end) برای کتابخانه 30 فرد بود (شکل 2).

از مجموع 178811846 خوانش توالی قرائت شده، 150108678 خوانش صحیح یعنی معادل 84 درصد و  به‌طور متوسط به ازای هر لاین 2207480 خوانش تولید شد. لاین C13 با 1109856 خوانش، کمترین و C40 با 2673418 خوانش، بیشترین توالی صحیح تولید نمودند (جدول 1). با توجه به نرخ همردیفی و کیفیت نقشه، تعداد خوانش‌های صحیح نقشه­یابی شده به ازای هر ژنوم در توالی­های مرجع IWGSC Ref Seq v1.0، CSS، W7984 و  IWGSC-WGAV0.4 متفاوت، که توالی مرجع IWGSC Ref Seq v1.0 نسبت به بقیه مطلوب­تر بود (داده­ها منتشر نشده است). در نقشه­یابی خوانش‌های صحیح نسبت به ژنوم رفرنس IWGSC RefSeq v1.0 گندم، بالاترین نرخ همردیفی مربوط به ژنوم B و کمترین مربوط به ژنوم D بود. این یافته­ها نشان می­دهد که تعداد خوانش‌های صحیح در روش ddRAD-Seq  به علت قرائت از دو انتها
(paired-end) بیش از دو برابر نسبت به روش GBS گزارش شده توسط Alipour et al.  (2017) بود. در فیلتر اولیه با عمق توالی مساوی و بیشتر از پنج (DP≥5) و نمره کیفیت مساوی­ و بیشتر از 999 (Quality score=≥999) برای حذف چند آللی و نواحی حذف و اضافه (Indels)، تعداد 1032760 نشانگر SNP قرائت شد. با انجام فیلتر دوم برای فراوانی آلل­های نادر کمتر از پنج درصد (MAF>5%) و میزان هتروزیگوت بالاتر از 10 درصد (Het<10%) برای داده­های گم­شده 20 %، 30 %، 40 % و 50 % انجام شد. که بیشترین SNP قرائت شده برای داده­های 50 درصد گم­شده بدست آمد (جدول 2). تعداد کل SNP های صحیح فراخونی شده برای 50 درصد داده گم­شده برابر با 3342 عدد، که تعداد 1322 معادل 56/39 درصد روی ژنوم B، 1253 معادل 49/37 درصد روی ژنوم A و 767 معادل 95/22 درصد روی ژنوم D شناسائی شد (شکل 3). این یافته ها با نتایج قبلی مشابه بود (;  ؛ Berkman et al., 2013; Lai et al., 2015; Alipour et al., 2017). همچنین تعداد نشانگر SNP در ژنوم A و B حدود 4/3 برابر ژنوم D بود که با یافته Alipour et al.  (2017) مطابقت داشت، اما با نتایج تحقیق  Cavanagh et al. (2013) وAllen et al.  (2013) که بیش از پنج برابر گزارش نموده­­اند، تفاوت داشت.

 

 

 

شکل 2- میانگین نمره کیفیت فرد کتابخانه.

Figure2. The average of Pherd's score of the pooling.

 

 

جدول 1- تعداد خوانش‌های قرائت شده

Table 1. The number of reads calling

 

Read1

Read2

Total

Total correct sequences

75054339

75054339

150108678

Total wrong sequences

14351584

14351584

28703168

Total

89405923

89405923

178811846

 

 

بر اساس تاریخچه تکاملی گندم، ژنوم D پس از سال­های طولانی به ژنوم گندم نان اضافه شده است و بنابراین میزان موتاسیون، مضاعف­شدن ژن و چند شکلی در ژنوم­های قدیمی یعنی A و B  که در اولین رویداد هیبریداسیون حدود نیم الی 3 میلیون سال پیش بین گونه­های اجدادی دیپلوئید حاصل شده بود، بیشتر است (Alipour et al., 2017). پراکنش توزیع ژنجای SNPها در روی کرموزوم ژنوم­ها یکنواخت نبود. بیشترین SNP روی کروموزوم دوم از ژنوم B (2B) و  سوم از ژنوم B (3B) و کمترین آن روی کروموزوم چهارم از ژنوم D (4D) شناسائی شد (شکل 4). این دستاورد با یافته‌های Alipour et al.  (2017) و  Edae et al. (2015) مشابه بود. بنابراین منطقی است که با افزایش اندازه کروموزوم و توالی­ بازهای نوکلئوتیدی روی آن، احتمال موتاسیون و تولید SNP جدید، روی دو ژنوم A و B زیاد شود.

 

 

 

جدول 2-  مقایسه و پراکنش نشانگر SNP تولید شده بر اساس داده‌های گم شده 20، 30، 40 و 50 درصد در سطح ژنوم و کروموزوم

Table 2. The SNP markers Comparison and distribution based on 20, 30, 40, and 50% missing data on genome and chromosome

Allele

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A

Genome

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B

Genome

Missing

 data

20%

14

25

18

23

17

11

14

122

19

33

26

11

39

26

21

175

30%

38

47

33

49

37

31

41

276

43

55

49

22

67

46

35

317

40%

75

97

73

90

82

70

81

568

100

109

111

46

125

110

69

670

50%

157

203

163

209

175

146

200

1253

167

255

237

110

227

179

147

1322

 

Allele

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D

Genome

 

 

Missing

 data

20%

16

49

19

6

18

8

31

147

 

 

30%

21

64

28

14

30

17

41

215

 

 

40%

51

103

43

22

46

45

82

392

 

 

50%

103

191

100

49

102

90

132

767

 

                                                     

 

 

 

 

شکل 3- میزان پراکنش SNP در  ژنوم های A، B و D در 50 درصد داده گم شده.

Figure3. The SNP markers distribution on A, B and D genomes in 50% missing data.

 

 

شکل 4. میزان پراکنش SNP بر روی هر یک از کروموزوم‌های همیولوگ

Figure 4. The SNP markers distribution on homoeologue chromosomes.

 

 

بیشترین چگالی نشانگری روی کروموزوم­های دوم و پنجم ژنوم B (2B و 5B) و کمترین روی کروموزوم چهارم از ژنوم D (4D) مشاهده شد. همچنین این چگالی در ژنوم B بسیار بیشتر از ژنوم D بود (جدول 3). برونداد این تحقیق با نتایج Alipour et al.  (2017) همسان بود. با حذف تاثیر اندازه کروموزوم بر تعداد SNP، در حقیقت علاوه بر اندازه کروموزوم، عوامل دیگری مانند طول دوره تکامل نیز در تعدادSNP  روی کروموزوم‌ها دخالت دارند. رابطه خطی بسیار معنی­دار بین چگالی (تراکم) نشانگری و اندازه کروموزوم در سه ژنوم مشاهد شد (شکل 5). این به این معناست که با افزایش اندازه و تراکم نشانگری، تعداد نشانگر SNP افزایش می­یابد که این مشاهدات با اطلاعات
 Alipour et al.  (2017) یکسان بود.

 

 

جدول  3- میزان چگالی نشانگری (SNP/Mbp) روی هر ژنوم و کروموزوم با داده‌های 50 درصد گم شده

Table 3. Marker density (SNP / Mbp) on each genome and chromosome with 50% missing data

Allele

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A

Genome

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B

Genome

Chromosome

 length (Mbp)

594

781

751

745

710

618

737

4935

690

801

831

674

713

721

751

5180

No. SNP

157

203

163

209

175

146

200

1253

167

255

237

110

227

179

147

1322

Density

 (SNP/Mbp)

0.26

0.26

0.22

0.28

0.25

0.24

0.27

0.25

0.24

0.32

0.29

0.16

0.32

0.25

0.20

0.26

 

Allele

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D

Genome

Chromosome length

 (Mbp)

495

652

616

510

566

474

639

3951

No. SNP

103

191

100

49

102

90

132

767

Density

 (SNP/Mbp)

0.21

0.29

0.16

0.10

0.18

0.19

0.21

0.19

 

 

شکل 5- رابطه خطی بین میزان چگالی (SNP/Mbp) و اندازه کروموزوم هر یک از ژنوم‌های A، B و D

Graph 5. The linear regression between marker density (SNP/Mbp) and chromosome size in each of A, B, and D wheat genomes.

 

 

تجزیه به مولفه­های اصلی نشان داد که بر حسب تعداد و رنگ­های متفاوت، پنج گروه مختلف بر اساس شش مولفه اول (PC1-PC6) قابل شناسائی است که سهم هر مولفه از تغییرات واریانس کل در اسکری پلات به صورت هیستوگرام نمایان است. بر اساس این یافته، پنج زیر جمعیت به‌صورت SP1 (n=2)، SP2 (n=9)، SP3 (n=8)، SP4 (n=16) و SP5 (n=15) قابل شناسائی بود (شکل6). این برونداد مطابق با یافته­های Voss-Fels و همکاران (2015) که از 460 ژنوتیپ و آرایه K90 نشانگر SNP برای گروه­بندی جمعیت استفاده کردند، بود.

علاوه بر آن، نمودار هیت­مپ همزمان بر اساس ماتریس فاصله ژنتیکی نشانگر  SNP و گروه بندی لاین/رقم صورت گرفت که ارتباطی قوی بین ژنوتیپ­ها برای هر کلاستر جداگانه آشکار کرد، اما تمایز شدید برای گروه­بندی منفرد و متمایز نشان نداد (شکل7). این دستاورد با یافته Wang et al.  (2017)  مطابقت داشت. گروه بندی بر اساس تجزیه مولفه­های اصلی و ماتریس تشابه بر اساس نشانگر ژنومیک یعنی SNP، صحت تفکیک زیر جمعیت را تایید می­کنند، اما همان‌طور که ملاحضه می­شود، با مقایسه گروه بندی بر اساس تجزیه به مولفه­ها و ماتریس شباهت ژنومی، جمعیت به سه گروه اصلی قابل تفکیک است.

 

 

 

 

شکل 6- گروه‌بندی جامعه پیشرفته اصلاحی بر اساس نشانگر SNP.

Figure 6. The advanced breeding population classification based on SNP markers.

 

 

شکل 7- توپولوژی حاصل از ماتریس شباهت بر اساس نشانگر SNP و گروه‌بندی لاین­ها.

Figure 7. Topology derived from a similarity matrix based on the SNP markers and lines grouping.

 

 

نتیجه گیری کلی

متوسط نمره کیفیت فرد برابر با 30 بود که نشان دهنده مناسب بودن استفاده از فن آوری NGS با پلاتفرم Illumina®برای توالی­یابی گندم است. تعداد خوانش‌های تولید شده در روش ddRAD-Seq به ازای هر لاین برابر با 2207480 بود که 8/1 برابر روش GBS که توسط  Alipour et al. (2017) در جمعیت بسیار بزرگ گندم و هشت بار توالی­یابی بود. بیشترین SNP قرائت شده برای داده­های 50 درصد گم­شده به‌دست آمد. تعداد کل SNP های صحیح فراخونی شده برای 50 درصد داده گم­شده برابر با 3342 عدد SNP بود که بیشترین آن در ژنوم B شناسائی شد. هم میزان پراکنش و هم تراکم SNP به ازای هر کروموزوم در ژنوم متفاوت بود. بین چگالی و اندازه کروموزوم رابطه خطی معنی­دار مشاهده شد. تجزیه به مولفه­های اصلی و ماتریس تشابه و گروه­بندی همزمان با استفاده از اطلاعات نشانگر SNP، قادر به شناسائی زیر جمعیت­ها از یک جمعیت اصلی شد، اما ساختار جمعیت بسیار ضعیف بود و بنابراین تاثیری در برآورد ارزش­های اصلاحی ژنومی (GS) از طریق برازش مدل­ها و انتخاب بهترین لاین و مطالعات ارتباط نشانگر به صفت (MTA) و استفاده در MAS در برنامه­های به­نژادی برای این جمعیت ندارد.

 

REFERENCES

 1. Alipour, H., Bihamta, M. R., Mohammadi, V., Peyghambari, S. A., Bai, G. & Zhang G. (2017). Genotyping-by-Sequencing (GBS) Revealed molecular genetic diversity of Iranian wheat landraces and cultivars. Frontiers in Plant Science, 8, 1-14.
 2. Allen, A. M., Barker, G. L., Wilkinson, P., Burridge, A., Winfield, M., Coghill, J., Uauy, C., Griffiths, S., Jack, P., Berry, S. & Werner, P. (2013). Discovery and development of exome‐based, co‐dominant single nucleotide polymorphism markers in hexaploid wheat (Triticum aestivum L.). Plant Biotechnology Journal, 11(3), 279-295.
 3. Arafa, R. A., Rakha, M. T. Soliman, N. E. K. Moussa, O. M.  Kamel, S. M. & Shirasawa, K. (2017). Rapid identification of candidate genes for resistance to tomato late blight disease using next-generation sequencing technologies. PLoS ONE, 12(12), 1-15.
 4. Berkman, P. J., Visendi, P., Lee, H. C., Stiller, J., Manoli, S., Lorenc, M. T., Lai, K., Batley, J., Fleury, D., Šimková, H. & Kubalakova, M. (2013). Dispersion and domestication shaped the genome of bread wheat. Plant biotechnology journal, 11(5), 564-571.
 5. Borrill, P., Adamski, N. & Uauy, C. (2015). Genomics as the key to unlocking the polyploidy potential of wheat. New Phytologist, 2008, 1008-1022.
 6. Bradbury, P. J., Zhang, Z., Kroon, D. E., Casstevens, T. M., Ramdoss, Y. & Buckler, E. S. (2007). TASSEL: software for association mapping of complex traits in diverse samples. Bioinformatics, 23(19), 2633-2635.
 7. Brenchley, R., Spannagl, M., Pfeifer, M., Barker, G., D’Amore, R., Allen, A. M., McKenzie, N., Kramer, M., Kerhornou, A. & Bolser, D. (2012). Analysis of the bread wheat genome using whole-genome shotgun sequencing. Nature, 491, 705– 710.
 8. Cavanagh, C. R., Chao, S., Wang, S., Huang, B. E., Stephen, S., Kiani, S., Forrest, K., Saintenac, C., Brown-Guedira, G. L., Akhunova, A. & See, D. (2013). Genome-wide comparative diversity uncovers multiple targets of selection for improvement in hexaploid wheat landraces and cultivars. Proceedings of the national academy of sciences, 110(20), 8057-8062.
 9. Chapman, J. A., Mascher, M., Buluc, A., Barry, K., Georganas, E. and Session, A. (2015). A whole-genome shotgun approach for assembling and anchoring the hexaploid bread wheat genome. Genome Biology, 16, 26.
 10. DaCosta, J. M. & Sorenson, M. D. (2014) Amplification Biases and Consistent Recovery of Loci in a Double-Digest RAD-seq Protocol. PLoS ONE, 9(9), 1-14.
 11. Edae, E. A., Bowden, R. L. & Poland, J. (2015). Application of Population Sequencing (POPSEQ) for Ordering and Imputing Genotyping-by-Sequencing Markers in Hexaploid Wheat. G3: Genes, Genomes, Genetics, 5(12), 2547-2553.
 12. El-Metwally, S., Ouda, M. O., & Helmy, M. (2014). Next Generation Sequencing Technologies and Challenges in Sequence Assembly. Springer Science.
 13. International Wheat Genome Sequencing C. (2014). A chromosome-based draft sequence of the hexaploid bread wheat (Triticum aestivum L.) genome. Science, 345, 6194.
 14. International Wheat Genome Sequencing C. (2018).  IWGSC RefSeq assembly v1.0. Retrieved from, https://wheat-urgi.versailles.inra.fr/Seq-Repository/Assemblies.
 15. Karaaslan, Ç., Akel, H.,  Ünlü, S. & Perçin, I. (2014).  Comparison of Six Commercial DNA Extraction Kits for DNA Extraction from Wheat. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 42 (3), 395-400.
 16. Kchouk, M., Gibrat, J. F. &  Elloumi, M. (2017). Generations of Sequencing Technologies: From First to Next Generation. Biology and Medicine ,(Aligarh), 9(3), 1-8.
 17. Krasileva, K., Buffalo, V., Bailey, P., Pearce, S., Ayling, S., Tabbita, F., Soria, M., Wang, S., Consortium, I. & Akhunov, E. (2013). Separating homeologs by phasing in the tetraploid wheat transcriptome. Genome Biology, 14(6), R66.
 18. Kristensen, P. S., Jahoor, A., Andersen, J. R., Cericola, F., Orabi, J., Janss, L. L. & Jensen, J. (2018). Genome-Wide association studies and comparison of models and cross-validation strategies for genomic prediction of quality traits in advanced winter wheat breeding lines. Frontiers in Plant Science, 9, 69.
 19. Lai, K., Lorenc, M. T., Lee, H. C., Berkman, P. J., Bayer, P. E., Visendi, P., Ruperao, P., Fitzgerald, T. L., Zander, M., Chan, C. K. K. & Manoli, S. (2015). Identification and characterization of more than 4 million intervarietal SNPs across the group 7 chromosomes of bread wheat. Plant biotechnology journal, 13(1), 97-104.
 20. Liljeroth, E. & Bryngelsson, T. (2002). Earlier onset of DNA fragmentation in leaves of wheat compared to barley and rye. Hereditas 136, 108–115.
 21. Mardis, E. R. (2011). A decade’s perspective on DNA sequencing technology. Nature, 470, 198-203.
 22. Maxam, A. M. & Gilbert, W. A. (1977).  A new method for sequencing DNA. Proceedings of the National Academy of Sciences, 74, 560-564.
 23. Melchinger, A.E. (1999). Genetic diversity and heterosis. In: J.T. Gerdes, editor, Genetics and exploitation of heterosis in crops. ASA, CSSA, SSSA, Madison, WI. p. 99–118. doi:10.2134/1999.geneticsandexploitation.c10.
 24. Mochida, K., Yoshida, T., Sakurai, T., Ogihara, Y. & Shinozaki, K. (2009). TriFLDB: a database of clustered full-length coding sequences from Triticeae with applications to comparative grass genomics. Plant Physiology, 150, 1135–1146.
 25. Poland, J. A. & Rife, T. W. (2012): Genotyping-by-sequencing for plant breeding and genetics. Plant Genome, 5, 92–102.
 26. R Core Team. 2016. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation  for Statistical Computing, Vienna, Austria.  Retrieved from, https://www.R-project.org/.
 27. Sanger, F., Nicklen, S. & Coulson, A. R. (1977). DNA sequencing with chainterminating inhibitors. Proceedings of the National Academy of Sciences,74, 5463–5467.
 28. Shendure, J. & Ji, H. (2008). Next-generation DNA sequencing. Nature Biotechnology, 26, 135–1145.
 29. Shirasawa,  K., Hirakawa, H. & Isobe, S. (2016). Analytical workflow of double-digest restriction site-associated DNA sequencing based on empirical and in silico optimization in tomato. DNA Research, 23(2), 145-153.
 30. VLK, D. &  ŘEPKOVÁ, J. (2017). Application of Next-Generation Sequencing in Plant Breeding. Czech J. Genet. Plant Breeding, 53(3), 89−96.
 31. Voss-Fels, K., Frisch, M., Qian, L., Kontowski, S., Friedt, W., Gottwald, S. & Snowdon, R. J. (2015) Subgenomic diversity patterns caused by directional selection in bread wheat gene pools. Plant Genome, 8(2), 1-13. doi: 10.3835/plant genome2015.03.0013.
 32. Wang, S. X., Zhu, Y. L., Zhang, D. X., Shao, H., Liu, P. & Hu, J. B. (2017). Genome-wide association study for grain yield and related traits in elite wheat varieties and advanced lines using SNP markers. PLoS ONE, 12(11), 1-14.

 

 

جدول ضمیمه 1- لاین و ارقام جمعیت اصلاحی.

Appendix 1. Lines and cultivars of the breeding population.

1

Morvarid

2

Gonbad

3

SITTE/MO//PASTOR/3/TILHI/4/WAXWING/KIRITATI

4

REEDLING#1

5

ALTAR 84/AE.SQUARROSA(221)//3*BORL95/3/URES/JUN//KAUZ/4/WBLL1/5/MUTUS

6

NAC/TH.AC//3*PVN/3/MIRLO/BUC/4/2*PASTOR/5/…

7

CHIBIA//PRLII/CM65531/3/SKAUZ/BAV92/4/MUNAL#1

8

KACHU//WBLL*2/BRAMBLING

9

BAJ#1*2/WHEAR

10

PBW343*2/KUKUNA/3/PASTOR//CHIL/PRL/4/GRACK

11

KACHU/BECARD//WBLL1*2/BRAMBLING

12

SUP152*2/TECUE#1

13

WHEAR/KUKUNA/3/C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1/5/…

14

QUAIU*2/KINDE

15

FRNCLN/NIINI #1//FRANCOLIN #1

16

FRNCLN*2/TECUE#1

17

MUTUS*/TECUE#1

18

FRNCOLIN#1/AKURI#1//FRNCLN

19

CHIBIA//PRLII/CM65531/3/SKAUZ/BAV92/4/…

20

KACHU#1//WBLL1*2/KUKUNA

21

CHIBIA//PRLII/CM65531/3/SKAUZ/BAV92*2/4/QUAIU

22

CHIBIA//PRLII/CM65531/3/SW89.5181/KAUZ/4/….

23

KACHU/PVN//KACHU

24

PCAFLR/KINGBIRD#1//KIRITATI/2*TRCH

25

PCAFLR/KINGBIRD #1//KIRITATI/2*TRCH…

26

SUP152*2/TECUE#1

27

SUP152*2/TECUE #1…

28

SITTE/MO//PASTOR/3/TILHI/4/MUNAL#1/5/MUNAL

29

SAAR//INQALAB 91*2/KUKUNA/3/KIRITATI/2*TRCH

30

WHEAR/VIVITSI//WHEAR/3/WHEAR/SOKOLL

31

MILAN/KAUZ//BABAX/3/BAV92/4/WHEAR//2*PRL/2*PASTOR

32

PAURAQ//ND643/2*WBLL1/3/PAURAQUE#1

33

WHEAR/VIVITSI//WHEAR*2/3/KACHU

34

SOKOLL/3/PASTOR//HXL7573/2*BAU/4/PAR.

35

SOKOLL/3/PASTOR//HXL7573/2*BAU/4/SOKOLL/WBLL

36

ND643/2*WBLL1//HEILO

37

SUP152*2/TINKIO#1

38

KACHU*2/3/ND643//2*PRL/2*PASTOR

39

ND643/2*WBLL1/4/CHIBIA//PRLII/CM65531/3/SKAUZ/BAV92/5/BECARO

40

BECARD/3/PASTOR//MUNIA/ALTAR 84

41

PFAU/MILAN//FISCALL/3/VORB/4/MUTUS

42

KIRITATI//ATTILA*2/PASTOR/3/PVN/4/KIRITAI//2*ATTILA*2/PASTOR

43

CHIBIA//PRLII/CM65531/3/SKAUZ/BAV92*2/4/…

44

CHIR3/4/SIREN//ALTAR 84/AE.SQUARROSA(205)/3/3*BUC/5/PFAU/WEAVER/6/VORB

45

PREMIO/BERKUT

46

MILAN/SHA7/3/THB"S"/TON"S"//VEE"S"/6/LUAN/4/V763.23/3/V879.CB//PVN/PICUS/5/OPATA

47

GASPARD//MILAN/SHA7/3/MILAN/SHA7

48

GASPARD//MILAN/SHA7/3/MILAN/SHA7..

49

SW89.3064/STAR//INIA/3/MILAN/SHA7

50

MV17/6/ATRAK/5/4777/FKN/GB/3/VEE"S"/4/BUC"S"…

 1. REFERENCES

  1. Alipour, H., Bihamta, M. R., Mohammadi, V., Peyghambari, S. A., Bai, G. & Zhang G. (2017). Genotyping-by-Sequencing (GBS) Revealed molecular genetic diversity of Iranian wheat landraces and cultivars. Frontiers in Plant Science, 8, 1-14.
  2. Allen, A. M., Barker, G. L., Wilkinson, P., Burridge, A., Winfield, M., Coghill, J., Uauy, C., Griffiths, S., Jack, P., Berry, S. & Werner, P. (2013). Discovery and development of exome‐based, co‐dominant single nucleotide polymorphism markers in hexaploid wheat (Triticum aestivum L.). Plant Biotechnology Journal, 11(3), 279-295.
  3. Arafa, R. A., Rakha, M. T. Soliman, N. E. K. Moussa, O. M.  Kamel, S. M. & Shirasawa, K. (2017). Rapid identification of candidate genes for resistance to tomato late blight disease using next-generation sequencing technologies. PLoS ONE, 12(12), 1-15.
  4. Berkman, P. J., Visendi, P., Lee, H. C., Stiller, J., Manoli, S., Lorenc, M. T., Lai, K., Batley, J., Fleury, D., Šimková, H. & Kubalakova, M. (2013). Dispersion and domestication shaped the genome of bread wheat. Plant biotechnology journal, 11(5), 564-571.
  5. Borrill, P., Adamski, N. & Uauy, C. (2015). Genomics as the key to unlocking the polyploidy potential of wheat. New Phytologist, 2008, 1008-1022.
  6. Bradbury, P. J., Zhang, Z., Kroon, D. E., Casstevens, T. M., Ramdoss, Y. & Buckler, E. S. (2007). TASSEL: software for association mapping of complex traits in diverse samples. Bioinformatics, 23(19), 2633-2635.
  7. Brenchley, R., Spannagl, M., Pfeifer, M., Barker, G., D’Amore, R., Allen, A. M., McKenzie, N., Kramer, M., Kerhornou, A. & Bolser, D. (2012). Analysis of the bread wheat genome using whole-genome shotgun sequencing. Nature, 491, 705– 710.
  8. Cavanagh, C. R., Chao, S., Wang, S., Huang, B. E., Stephen, S., Kiani, S., Forrest, K., Saintenac, C., Brown-Guedira, G. L., Akhunova, A. & See, D. (2013). Genome-wide comparative diversity uncovers multiple targets of selection for improvement in hexaploid wheat landraces and cultivars. Proceedings of the national academy of sciences, 110(20), 8057-8062.
  9. Chapman, J. A., Mascher, M., Buluc, A., Barry, K., Georganas, E. and Session, A. (2015). A whole-genome shotgun approach for assembling and anchoring the hexaploid bread wheat genome. Genome Biology, 16, 26.
  10. DaCosta, J. M. & Sorenson, M. D. (2014) Amplification Biases and Consistent Recovery of Loci in a Double-Digest RAD-seq Protocol. PLoS ONE, 9(9), 1-14.
  11. Edae, E. A., Bowden, R. L. & Poland, J. (2015). Application of Population Sequencing (POPSEQ) for Ordering and Imputing Genotyping-by-Sequencing Markers in Hexaploid Wheat. G3: Genes, Genomes, Genetics, 5(12), 2547-2553.
  12. El-Metwally, S., Ouda, M. O., & Helmy, M. (2014). Next Generation Sequencing Technologies and Challenges in Sequence Assembly. Springer Science.
  13. International Wheat Genome Sequencing C. (2014). A chromosome-based draft sequence of the hexaploid bread wheat (Triticum aestivum L.) genome. Science, 345, 6194.
  14. International Wheat Genome Sequencing C. (2018).  IWGSC RefSeq assembly v1.0. Retrieved from, https://wheat-urgi.versailles.inra.fr/Seq-Repository/Assemblies.
  15. Karaaslan, Ç., Akel, H.,  Ünlü, S. & Perçin, I. (2014).  Comparison of Six Commercial DNA Extraction Kits for DNA Extraction from Wheat. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 42 (3), 395-400.
  16. Kchouk, M., Gibrat, J. F. &  Elloumi, M. (2017). Generations of Sequencing Technologies: From First to Next Generation. Biology and Medicine ,(Aligarh), 9(3), 1-8.
  17. Krasileva, K., Buffalo, V., Bailey, P., Pearce, S., Ayling, S., Tabbita, F., Soria, M., Wang, S., Consortium, I. & Akhunov, E. (2013). Separating homeologs by phasing in the tetraploid wheat transcriptome. Genome Biology, 14(6), R66.
  18. Kristensen, P. S., Jahoor, A., Andersen, J. R., Cericola, F., Orabi, J., Janss, L. L. & Jensen, J. (2018). Genome-Wide association studies and comparison of models and cross-validation strategies for genomic prediction of quality traits in advanced winter wheat breeding lines. Frontiers in Plant Science, 9, 69.
  19. Lai, K., Lorenc, M. T., Lee, H. C., Berkman, P. J., Bayer, P. E., Visendi, P., Ruperao, P., Fitzgerald, T. L., Zander, M., Chan, C. K. K. & Manoli, S. (2015). Identification and characterization of more than 4 million intervarietal SNPs across the group 7 chromosomes of bread wheat. Plant biotechnology journal, 13(1), 97-104.
  20. Liljeroth, E. & Bryngelsson, T. (2002). Earlier onset of DNA fragmentation in leaves of wheat compared to barley and rye. Hereditas 136, 108–115.
  21. Mardis, E. R. (2011). A decade’s perspective on DNA sequencing technology. Nature, 470, 198-203.
  22. Maxam, A. M. & Gilbert, W. A. (1977).  A new method for sequencing DNA. Proceedings of the National Academy of Sciences, 74, 560-564.
  23. Melchinger, A.E. (1999). Genetic diversity and heterosis. In: J.T. Gerdes, editor, Genetics and exploitation of heterosis in crops. ASA, CSSA, SSSA, Madison, WI. p. 99–118. doi:10.2134/1999.geneticsandexploitation.c10.
  24. Mochida, K., Yoshida, T., Sakurai, T., Ogihara, Y. & Shinozaki, K. (2009). TriFLDB: a database of clustered full-length coding sequences from Triticeae with applications to comparative grass genomics. Plant Physiology, 150, 1135–1146.
  25. Poland, J. A. & Rife, T. W. (2012): Genotyping-by-sequencing for plant breeding and genetics. Plant Genome, 5, 92–102.
  26. R Core Team. 2016. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation  for Statistical Computing, Vienna, Austria.  Retrieved from, https://www.R-project.org/.
  27. Sanger, F., Nicklen, S. & Coulson, A. R. (1977). DNA sequencing with chainterminating inhibitors. Proceedings of the National Academy of Sciences,74, 5463–5467.
  28. Shendure, J. & Ji, H. (2008). Next-generation DNA sequencing. Nature Biotechnology, 26, 135–1145.
  29. Shirasawa,  K., Hirakawa, H. & Isobe, S. (2016). Analytical workflow of double-digest restriction site-associated DNA sequencing based on empirical and in silico optimization in tomato. DNA Research, 23(2), 145-153.
  30. VLK, D. &  ŘEPKOVÁ, J. (2017). Application of Next-Generation Sequencing in Plant Breeding. Czech J. Genet. Plant Breeding, 53(3), 89−96.
  31. Voss-Fels, K., Frisch, M., Qian, L., Kontowski, S., Friedt, W., Gottwald, S. & Snowdon, R. J. (2015) Subgenomic diversity patterns caused by directional selection in bread wheat gene pools. Plant Genome, 8(2), 1-13. doi: 10.3835/plant genome2015.03.0013.
  32. Wang, S. X., Zhu, Y. L., Zhang, D. X., Shao, H., Liu, P. & Hu, J. B. (2017). Genome-wide association study for grain yield and related traits in elite wheat varieties and advanced lines using SNP markers. PLoS ONE, 12(11), 1-14.
Volume 51, Issue 3
October 2020
Pages 103-114
 • Receive Date: 02 March 2019
 • Revise Date: 16 September 2019
 • Accept Date: 18 September 2019
 • Publish Date: 22 September 2020