فواصل مطلوب کاشت بالنگوی شهری در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

Document Type : Research Paper

Authors

1 Urmia University

2 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

Abstract

برای بررسی فواصل مطلوب کاشت برای عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی، یک آزمایش فاکتوریل در سال 1393 بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه ارومیه انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل فواصل کاشت (فواصل بین ردیف­های کاشت 15 و 30 سانتی­متر و فواصل بوته در روی ردیف یک و دو سانتی­متر) و آبیاری (کشت دیم و آبیاری تکمیلی) بودند. بیشترین تعداد برگ (105 عدد در بوته)، وزن برگ (1961 میلی­گرم در بوته) و وزن گل (242 میلی­گرم در بوته) از ردیف­ها (30 سانتی­متر) و فواصل بوته (2 سانتی­متر) عریض با آبیاری تکمیلی به­دست آمدند. همچنین بیشترین ارتفاع بوته (7/43 سانتی­متر) از آبیاری تکمیلی به­دست آمد. در مقایسه میانگین­ها، بالاترین عملکرد دانه (2730 کیلوگرم در هکتار) از تیمار آبیاری تکمیلی با ردیف­های کاشت باریک­تر (15 سانتی­متر) و فواصل دو سانتی­متر روی ردیف به‌دست آمد. بیشترین عملکرد بیولوژیک (4935 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (52 درصد) نیز از آبیاری تکمیلی گیاهانی که در ردیف­هایی با فاصله 15 سانتی­متر کاشته شده بودند، حاصل شد و آبیاری تکمیلی بیشترین وزن هزاردانه (96/4 گرم) را تولید کرد. بر اساس نتایج، انجام یک‌بار آبیاری تکمیلی در گیاه بالنگوی شهری در مقایسه با شرایط دیم، منجر به افزایش عملکرد دانه و بیولوژیک، به­ترتیب به­میزان 130 و 99 درصدشد.

Keywords


Volume 48, Special Issue
October 2017
Pages 141-147
  • Receive Date: 05 April 2016
  • Revise Date: 31 December 2017
  • Accept Date: 03 January 2018
  • Publish Date: 23 September 2017