بررسی خصوصیات مورفو- فیزیولوژیک، عملکرد و کیفیت دانه سه توده کاملینا تحت شرایط تنش کم‌آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

شناسایی سازوکار اثر تنش کم‌آبی بر گیاه در مدیریت سطوح مختلف آبیاری به‌منظور مقابله با شرایط نامساعد محیطی و همچنین بهبود مدیریت عملکرد محصولات کشاورزی نقش مهمی ایفا می‌کند. کاملینا به‌عنوان محصولی که دارای ارزش غذایی بالایی است در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. این پژوهش با هدف مطالعه خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی سه توده کاملینا تحت شرایط تنش کم‌ آبی در آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ایلام در سال 1399 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل آبیاری در سه سطح (100، 60 و 30 درصد ظرفیت زراعی) و سه توده کاملینا (کرمانشاه، سبزوار و شهرکرد) بود. نتایج نشان داد که تحت شرایط آبیاری 30 درصد ظرفیت زراعی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، محتوای نسبی آب برگ، سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق، هدایت روزنه‌ای و کلروفیل کل به‌ترتیب 4/69، 8/53، 9/33، 1/44، 9/72، 6/25، 8/43، 0/72، 9/62، 7/56 و 1/61 درصد در مقایسه با آبیاری مطلوب کاهش یافتند. بین سه توده بررسی شده در شرایط آبیاری مختلف از نظر صفات بررسی شده تفاوتی مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد بیشترین مقدار روغن دانه کاملینا (39 درصد) در توده کرمانشاه تحت شرایط آبیاری مطلوب به‌دست آمد؛ که تحت شرایط تنش شدید کم‌آبی 8/40 درصد کاهش یافت. به‌طور کلی می‌توان از کاملینا توده کرمانشاه تحت شرایط تنش متوسط کم‌آبی برای تولید روغن بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the morpho-physiological traits, yield and seed quality of three accessions of Camelina under water stress conditions

نویسندگان [English]

 • Azita Yari
 • Nusratullah Abbasi
 • Somayeh Hajinia
Department of Agronomy and Plant Breeding Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

The experiment was conducted as factorial based on completely randomized design with three replications in the research greenhouse of Ilam University in 2020. The experimental factors included irrigation at three levels (100, 60 and 30% of field capacity) and three accessions of camelina (Kermanshah, Sabzevar and Shahrekord). The results showed that irrigation under the conditions of 30% of field capacity (severe water stress) grain yield, biological yield, harvest index, plant height, number of capsules per plant, number of seeds per capsule, relative leaf water content, photosynthesis rate, transpiration rate, stomatal conductance, total chlorophyll respectively 69.4, 53.8, 33.9, 44.1, 72.9, 25.6, 43.8, 72.0, 62.9, 56.7 and 61.1% decreased compared to well-watered conditions. The highest value of photosynthesis rate (7.43 µmoles of CO2 per m-2s-1) was obtained under well-watered conditions (100% FC) and the lowest value (2.08 µmoles of CO2 per m-2s-1) belonged to severe water stress (30% FC). There was no difference observed among the three accessions investigated in different irrigation conditions in terms of the investigated traits. Also, the results showed that the highest oil yield (39 %) of camelina Kermanshah was obtained under well-watered conditions; which was 40% decreased compared to under severe water stress (30% FC). The highest grain yield (1.14 g plant-1) and biological yield (3.52 g plant-1) were observed under well-watered conditions. Medium stress and severe water stress reduced the grain yield by 38.8 and 69.4%, respectively. In general, these accessions Kermanshah can be used for oil production under moderate water stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Irrigation
 • Photosynthetic pigments
 • Photosynthesis rate
 • Oil
 • Yield

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403
 • تاریخ دریافت: 21 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 28 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1402
 • تاریخ انتشار: 25 فروردین 1403