تأثیر تراکم بوته و زمان وجین علف‌های هرز بر خصوصیات کمی نخود پائیزه در منطقه لرستان

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تراکم بوته و زمان وجین علف‌های هرز بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد نخود، پژوهشی در سال زراعی 85-1384 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم آباد به اجرا گذاشته شد. در این بررسی پنج زمان وجین علف های هرز (عدم وجین علف های هرز، یکبار وجین علف های هرز در 3، 5، 7 هفته پس از ظهور شاخه های ثالثه و وجین علف های هرز در تمام دوره رشد نخود) و چهار تراکم بوته (20، 40، 60 و 80 بوته در متر مربع) به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تأخیر در انجام وجین از 5 تا 7 هفته پس از ظهور شاخه های ثالثه سبب کاهش تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام و عملکرد دانه گردید. وجین
علف های هرز در تمام دوره رشد نخود باعث حداکثر تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام و عملکرد دانه گردید ولی اختلاف عملکرد دانه این تیمار با وجین پنج هفته پس از ظهور شاخه های ثالثه معنی دار نبود. افزایش تراکم بوته سبب کاهش معنی دار تعداد شاخه اولیه و ثانویه، تعداد نیام در بوته و افزایش معنی دار عملکرد دانه گردید. بیشترین عملکرد دانه با تیمار 80 بوته در متر مربع به دست آمد ولی اختلاف عملکرد این تیمار با دو تیمار 40 و 60 بوته در متر مربع معنی دار نبود. به نظر می رسد که تراکم 40 بوته در متر مربع و وجین علف‌های هرز پنج هفته پس از ظهور شاخه های ثالثه می تواند برای تولید نخود پائیزه در شرایطی مشابه با تحقیق حاضر مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Plant Density and Time of Weeding on Quantitative Characteristics of Autumn Chickpea (Cicer arietinum L.) in Lorestan Region

نویسندگان [English]

  • S. A. FALLAH
  • P. PEZESHK POOR

کلیدواژه‌ها [English]

  • A
  • Autumn chickpea
  • Plant density
  • Time of weeding
  • yield