تعیین رابطه زیرواحد های گلوتنین با وزن مولکولی بالا و کیفیت نانوایی در گندم نان

نویسندگان

چکیده

بطور کلی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا نقش کلیدی را در شکل و ساختار گلوتن بازی می کنند و ارتباط تنگاتنگی با کیفیت گندم دارند. تنوع در الگوهای باندی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا، جهت بررسی کیفیت نانوایی 80 رقم و لاین سنتتیک توسط الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید سدیم دودسیل سولفات 10%، بررسی شد.26 ترکیب زیرواحدی شامل 15 آلل مختلف در بین این ارقام شناسایی شدند، که بیشترین فراوانی در مکان Glu-A1 مربوط به زیر واحد *2(25/41%) و در مکان Glu-B1 مربوط به زیر واحد 8+7 (45%)و در مکان Glu-D1 مربوط به زیر واحد 10+5 (75/48%) بود، همچنین زیر واحد 12+***2 که برای اولین بار از پاکستان گزارش شد، در 7 لاین سنتتیک مشاهده شد. آزمون ارتفاع رسوب، جهت بررسی اثرمکان ژنی Glu1 روی کیفیت نانوایی انجام گرفت، نتایج نشان داد که آلل های *2، 10+5 و 18+17 به ترتیب با فراوانی های 25/41 ، 75/48 و 75/18 درصد بیشترین تاثیر مثبت و آلل نول با فراوانی 75/43 درصد بیشترین تاثیر منفی را روی ارتفاع رسوب داشته وهمبستگی معنی داری با ارتفاع رسوب داشتند. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که زیرواحد های 10+5 ، 18+17 و 8+7، به ترتیب وارد مدل شده و در مجموع، 4/31% تغییرات در ارتفاع رسوب را توجیه می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Determination of Relationship between HMW Glutenin Subunits and Bread Making Quality in Bread Wheat

نویسندگان [English]

 • F. FATEHI
 • M. MALEKI
 • A. SALAVATI
 • M. R. BEHAMTA
 • A. A. ZALI
 • A. H. HOSEINZADEH
چکیده [English]

High molecular weight (HMW) subunits of wheat glutenin are generally considered as playing a key role in gluten formation and structure, as well as to be closely related to wheat quality. The endosperm storage proteins of 80 synthetic lines and wheat cultivars (Triticum aestivum) were fractionated through sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis to determine their high-molecular-weight (HMW) glutenin subunit composition and their relationship with bread-making quality. Twenty six high-molecular-weight (HMW) glutenin subunit compositions including fifteen different alleles were found of which 2* allele of Glu-A1, 7+8 allele of Glu-B1 loci and 5+10 of Glu-D1 were of the highest frequency . The 2***+12 subunit, first reported from Pakistan, was observed in 7 lines. SDS sedimentation test was performed to study the effects of HMW Glutenin subunits on bread-making quality. The results of ANOVA showed that 2*, 5+10 and 17+18 alleles of Glu-A1, Glu-D1 and Glu-B1, had the most positive effects while Null allele (43.75%) had the most negative effects on SDS sedimentation trait. Stepwise regression analysis revealed that the subunits of 5+10, 17+18 and 7+8 can justify 31/4% of variation in SDS sedimentation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • A
 • bread-making quality
 • bread wheat
 • HMW-GS
 • SDS sediment test