دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی عملکرد دانه و پایداری آن در ژنوتیپ‌های گندم نان در مناطق شور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1399

10.22059/ijfcs.2020.290344.654649

اشکبوس امینی؛ محمد تقی طباطبایی؛ حسین اکبری مقدم؛ سید ذبیح الله راوری؛ داود امین آزرم؛ حمید تجلی


2. ارزیابی ژنتیکی برخی از صفات فنولوژیک و ریخت‌شناسی در ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از تجزیه لاین در تستر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22059/ijfcs.2020.239238.654364

مهدیه ارشدی بیدگلی؛ محمدحسین فتوکیان؛ حسن امیری اوغان؛ بهرام علیزاده


3. اثر نانومحرک‌ها بر بیان ژن‌های دخیل در زیست ساخت آلکالوئیدهای شقایق شرقی (Papaver orientale L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22059/ijfcs.2020.256665.654466

محسن رحیمی شعرباف مقدس؛ محمدرضا نقوی؛ منیژه سبکدست؛ الهه معتمدی؛ جابر نصیری


4. بررسی تاثیررژیم های آبیاری بر صفات کمی وکیفی گیاه موسیر وحشی زراعت شده ومقایسه این صفات با موسیر وحشی در رویشگاه طبیعی منطقه الشتر،ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22059/ijfcs.2020.279840.654604

ابراهیم کاکولوند؛ خسرو عزیزی؛ محسن عادلی؛ احمد اسماعیلی


5. مطالعه عملکرد و اجزای آن در کنجد با استفاده از تجزیه دی‏آلل در شرایط آب و هوایی بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22059/ijfcs.2020.270388.654554

محمد ضابط؛ فهیمه برازنده؛ علیرضا صمدزاده


6. اثر ژنAtEXPB2 بر روی برخی از صفات زایشی و رویشی گیاه تراریخت توتون تحت شرایط نرمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22059/ijfcs.2017.132493.653947

مریم چاله کائی؛ علریضا عباسی؛ صدیقه یوسفی؛ داوود داداشی


7. بررسی الگوی اثرات متقابل ژنوتیپ-محیط و شناسایی لاینهای برتر ارزن مرواریدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

10.22059/ijfcs.2020.273633.654570

رضا عطایی؛ مجید غلامحسینی


8. اثر منابع زیستی و شیمیایی کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه ذرت و شنبلیله در سری کشت مخلوط افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

10.22059/ijfcs.2020.271663.654558

حمید عباس دخت؛ علیرضا شفقی؛ منوچهر قلی پور


9. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو به کاهش فصل رشد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.22059/ijfcs.2020.274198.654617

علیرضا خداشناس


10. دفاع مستقیم برخی ارقام لوبیای معمولی نسبت به حمله کنه دو لکه ای (Tetranychus urticae Koch.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.22059/ijfcs.2020.285372.654626

آذر محمدی؛ علیرضا طالعی؛ محمد خانجانی؛ رضا معالی امیری


11. مطالعه پاسخ‌های مرفوفیزیولوژیکی لاین‌های امیدبخش غله جدید و تراریخت کروموزومی تریتی‌پایرم ثانویه ایرانی به شرایط شوری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22059/ijfcs.2020.285762.654628

حسین شاهسوند حسنی؛ زهرا رودباری؛ قاسم محمدی نژاد؛ محسن اسماعیل زاده مقدم