نویسنده = مسعود اصفهانی
تعداد مقالات: 6
1. اثر مصرف توأم کودهای اوره، سولفات روی و زادمایه ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کلزا (Brassica napus L.)

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 551-560

10.22059/ijfcs.2013.29412

ناهید جعفری؛ مسعود اصفهانی؛ علیرضا فلاح؛ غلامرضا محسن آبادی؛ علی کافی قاسمی


2. اثر مصرف مکمل‌های کود آلی بر عملکرد دانه، کارآیی مصرف نیتروژن و خصوصیات تبدیل دو رقم برنج (Oryza sativa L.)

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 701-713

10.22059/ijfcs.2013.29425

محبوبه عاشوری؛ مسعود اصفهانی؛ شاپور عبدالهی؛ بابک ربیعی


3. اثر مقادیر و نحوه تقسیط کود نیتروژن بر شاخص‌های رشد و عملکرد برنج رقم خزر

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 323-333

10.22059/ijfcs.2012.28492

فرناز فرجی؛ مسعود اصفهانی؛ مسعود کاووسی؛ مجید نحوی؛ بابک ربیعی


4. ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی برای توصیف سرعت ظهور گیاهچه سه رقم کلزا نسبت به دما

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 857-868

ناهید جعفری؛ مسعود اصفهانی؛ عاطفه صبوری


6. تأثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن بر کارآیی مصرف نیتروژن برنج رقم خزر

دوره 40، شماره 4، زمستان 1388

حمیدرضا علی عباسی؛ مسعود کاوسی؛ مسعود اصفهانی؛ بابک ربیعی